Загальнодержавний зовнішній моніторинг якості початкової освіти

У чому полягають методологічні засади підготовки та проведення загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти, яким є порядок визначення його результатів – читаємо далі.

З метою створення умов для подальшого відстеження змін, що відбуватимуться в результаті запровадження нового Державного стандарту початкової освіти та нових підходів до навчання наказом МОН України №473 від 24.04.2023 року затверджено Програму загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти.

Мета загальнодержавного зовнішнього моніторингу

Довготривалий загальнодержавний зовнішній моніторинг якості початкової освіти (ЗЗМЯПО) Український центр оцінювання якості освіти проводить  з 2018 року. На даний момент проведено два цикли моніторингу – у 2018 та 2021 роках. У межах перших циклів оцінювався  рівень сформованих у випускників і випускниць початкової школи двох ключових компетентностей – читацької та математичної, а також було виявлено чинники, які впливають на рівень їх сформованості. Важливо відзначити, що саме результати ЗЗМЯПО 2018 та 2021 років на сьогодні є єдиним в Україні джерелом достовірної інформації як про якість початкової освіти, так і про освітні втрати, зумовлені переходом на дистанційну форму навчання. Третій етап моніторингу заплановано провести навесні 2024 року. Вже цієї осені  буде проведено пілотування напрацьованих  фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти  інструментів (тестів, анкет) для вимірювання рівня сформованості нової для моніторингу компетентності  з метою перевірки їхньої валідності та надійності. 

Моніторинг якості освіти: що оцінюють

Таким чином розширення переліку досліджуваних компетентностей допоможе отримати більше об’єктивних даних про якість освіти молодших школярів і, як наслідок,  сформувати ефективні та доказові освітні політики в початковій школі.

Якість початкової освіти визначається за такими документами:

Якість освітнього (у межах школи) та позанавчального середовища, що оцінюватиметься за результатами навчання випускників початкової школи  буде визначено шляхом анкетування і залежатиме від стану освітнього та позанавчального середовища.

Загальнодержавний зовнішній моніторинг якості початкової освіти проводиться  з метою:

 • одержання об'єктивної інформації про:

а) рівень сформованості основних (та додаткових) компетентностей випускників початкової школи на загальнодержавному рівні;

 б) рівень впливу психолого-педагогічних і соціально-економічних чинників на рівень сформованості основних (та додаткових) компетентностей випускників початкової школи.

А також внаслідок  розроблення і апробації організаційно-методичного та технологічного забезпечення системи моніторингу у початковій ланці  можна буде змоделювати   таке ж забезпечення для базової середньої освіти.

Періодичність загальнодержавного зовнішнього моніторингу

1 раз на три роки. Терміни проведення чергового циклу  визначатимуться для кожного циклу окремо й затверджуватимуться наказом Міністерства освіти і науки України.

Об’єктом моніторингу  є мовно-літературна, математична й природнича освітні галузі на рівні початкової освіти закладів загальної середньої освіти. Він може бути розширений іншими освітніми галузями. У цьому випадку буде прийнято відповідне рішення під час підготовки чергового циклу загальнодержавного моніторингу.

Що оцінюватиметься

1.Рівень сформованості компетентностей випускників початкової школи в умовах впровадження  Концепції НУШ, серед яких:

 • читацька  - здатність особи широко розуміти текст як частину повсякденного життя й освітньої діяльності, шукати нову інформацію, відтворювати та використовувати її, інтерпретувати зміст і формулювати умовиводи, осмислювати й оцінювати зміст і форму тексту тощо;
 • математична - здатність особи бачити математику в житті, створювати математичні моделі об'єктів, явищ, процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв'язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань;
 • природничо-наукова  - здатність особи застосовувати в практичній діяльності наукове розуміння природи (явищ, процесів, закономірностей, законів) і методи та інструменти природничих наук, техніки й технологій (спостерігати, збирати й систематизувати дані, формулювати гіпотези, проводити дослідження / експерименти, аналізувати й оцінювати результати), усвідомлено ставитися до збереження природи й покращення якості життя людини, громади й людства загалом, збалансованого розвитку суспільства.

Цей перелік може бути розширений відповідним рішенням під час підготовки чергового циклу загальнодержавного моніторингу іншими  додатковими компетентностями, як-от: технологічною, інформатичною, соціальною, здоров'язбережувальною, громадянською та історичною. Про це буде повідомлено  наказом Міністерства освіти і науки України. Для кожного циклу перелік компетентностей буде затверджено  окремо.

2. Рівень впливу психолого-педагогічних і соціально-економічних чинників на рівень сформованості основних (та додаткових) компетентностей випускників початкової школи.

Учасники  загальнодержавного зовнішнього моніторингу

 • здобувачі початкової освіти - учні 4-х класів;
 • педагогічні працівники - вчителі початкової школи, які навчають випускників початкової школи.

Також можуть залучатися батьки дітей, що навчаються в 4 класі, керівники закладів освіти  за умови прийняття відповідного рішення під час підготовки чергового циклу загальнодержавного моніторингу.

Яким чином відбуватиметься зовнішній моніторинг: шляхом педагогічного тестування випускників початкової школи та анкетування учасників загальнодержавного моніторингу.

Інформація про  результати  буде:

- деперсоніфіковано відкритою   на загальнодержавному рівні, показники оприлюднені;

- персоніфіковані дані закриті на локальному (у межах закладу) та регіональному ( у межах ТГ, району, області, тощо) рівнях.

Функції органів освіти під час проведення загальнодержавного зовнішнього моніторингу.

  Органи управління освітою:

 • координують взаємодію регіональних центрів і закладів загальної середньої освіти з питань підготовки та проведення загальнодержавного моніторингу;
 • організовують у межах відповідних регіонів доставку пакетів із матеріалами загальнодержавного моніторингу до закладів загальної середньої освіти, які включені до вибірки загальнодержавного моніторингу, і до відповідних регіональних центрів або до пункту обробки матеріалів загальнодержавного моніторингу (за потреби);
 • надають допомогу регіональним центрам у доборі й організації навчання персоналу для проведення загальнодержавного моніторингу;
 • надають  повну та об'єктивну інформацію щодо соціально-економічних і психолого-педагогічних показників вибірки, необхідну для проведення загальнодержавного моніторингу;
 • створюють умови для проведення тестування випускників початкової школи й анкетування учасників загальнодержавного моніторингу, організовують внесення закладами загальної середньої освіти відповідних змін до розкладу уроків для 4-х класів початкової школи, що включені до вибірки загальнодержавного моніторингу;
 • створюють безпечні умови в місцях проведення загальнодержавного моніторингу;
 • сприяють регіональним центрам в організації перевірки відповідей на тестові завдання з відкритою відповіддю.

 Заклади загальної середньої освіти:

 • сприяють проведенню загальнодержавного моніторингу (за умови потрапляння до переліку закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у загальнодержавному моніторингу);
 • надають Українському та регіональним центрам інформацію щодо окремих характеристик 4-х класів (за умови потрапляння до переліку закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у загальнодержавному моніторингу);
 • послуговуються результатами загальнодержавного моніторингу під час організації освітньої діяльності;
 • беруть до уваги рекомендації, розроблені за результатами загальнодержавного моніторингу.

Процедура проходження загальнодержавного зовнішнього моніторингу

Тестування проходить у дні, визначені графіком відповідного циклу загальнодержавного моніторингу.

Анкетування вчителів здійснюється під час виконання випускниками початкової школи тесту. Анкетування додаткових учасників загальнодержавного моніторингу, якщо такі передбачені в межах чергового циклу загальнодержавного моніторингу, проводять відповідно до особливостей відповідної категорії учасників.

Час початку процедури тестування й анкетування випускників початкової школи в конкретному закладі загальної середньої освіти визначається регіональним центром за погодженням із місцевими органами управління освітою та керівником цього закладу.

Усі учасники загальнодержавного моніторингу забезпечуються відповідними тестовими інструментами та/або анкетами, наданими Українським центром.

Матеріали загальнодержавного моніторингу (тестові інструменти, анкети) є матеріалами обмеженого доступу. Після завершення тестування випускників початкової школи та анкетування учасників загальнодержавного моніторингу ці матеріали обов'язково збираються.

Використані для проведення загальнодержавного моніторингу тестові інструменти не оприлюднюються, крім демонстраційних, відбір яких здійснює Український центр.

Обробка та перевірка тестових матеріалів, визначення результатів загальнодержавного моніторингу здійснюються в пунктах обробки та перевірки, створених на базі регіональних центрів за дорученням Українського центру.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді