Форма індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами

Яка форма індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами

09.08.2017 Кабмін постановою № 588 ухвалив зміни до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затв. постановою КМУ від 15.08.2011 № 872 (далі — Порядок).

Етапи індивідуальної програми розвитку: ПОРАДИ ЕКСПЕРТА

Щоб забезпечити ефективність навчання дітей з особливими освітніми потребами, у закладах освіти використовують технологію індивідуального планування. Вона складається із чотирьох взаємопов’язаних компонентів:

  • вивчення можливостей і потреб дитини;
  • розроблення індивідуальної програми розвитку;
  • впровадження ІПР;
  • моніторинг ІПР, перегляд та внесення змін.

Як сформувати команду психолого-педагогічного супроводу

Індивідуальна програма розвитку дитини: Форма

Порядок доповнили Додатком, у якому наведено Форму індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

Зауважте!

Листи мають рекомендаційний характер, на відміну від постанов КМУ.

Розділи ІПР

Форма індивідуальної програми розвитку дитини з ООП містить 15 розділів (пунктів):

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

1. Період виконання ___________________________________________

2. Загальні відомості про учня:

  • прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________
  • дата народження ______________________________________________
  • повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень __________________________________________________
  • рік навчання _________________________________________________

3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність)

Порядковий номер

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

4. Наявний рівень знань і вмінь учня

Потенційні можливості

Потреби

5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем- дефектологом, вчителем-логопедом тощо)

( Так (зазначити потреби) __________________________________________

( Ні

6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять

Найменування заняття

Фахівець, який проводить заняття

Місце проведення заняття

Дата проведення заняття

Періодичність

7. Характеристика учня

Сфера розвитку

Стисла характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати/уміння

Емоційно-вольова

Фізична

Когнітивна

Мовленнєва

Соціальна

8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)

Порядковий номер

Навчальний предмет

Програма

адаптована

модифікована

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів

( Так (зазначити предмет (предмети) ____________________________

( Ні

9. Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше _________________________________________________________________

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше _________________________________________________________________

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, інше ______________________________________

Необхідне спеціальне обладнання

( Так (зазначити обладнання) ___________________________________

( Ні

10. Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.

Навчальний предмет ___________________________________________

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань, які засвоїв учень за рік/півріччя

11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

( висновок психолого-медико-педагогічної консультації

( попередня індивідуальна програма розвитку

( батьки/опікуни

( учень

( інші _______________________________________________________

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади

Підпис

13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:

1) батьками/законними представниками:

прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників

_____________________________________________________________

підпис ______________________ дата ____________________________

2) учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше років

підпис ______________________ дата ____________________________

14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку

Дата

Мета

Відповідальні особи

15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень

Сфери розвитку/ навчальні предмети

Строк проведення моніторингу

протягом першого півріччя навчального року

після закінчення першого півріччя навчального року

протягом другого півріччя навчального року

після закінчення навчального року

__________________________

(найменування посади директора загальноосвітнього навчального закладу)

_______________

(підпис)

____________________

(ініціали, прізвище)

____ ____________ 20___ р.

Розроблення ІПР для дитини з порушеннями психофізичного розвитку

Відео з онлайн-курсу для вчителів від EdEraзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді