Доплата кочегарам за шкiдливi умови працi

З`ясуємо, чи доплачують кочегарам за несприятливі умови праці

установлено, що працiвники, зайнятi на роботах з важкими та шкiдливими умовами працi, безоплатно забезпечуються лiкувально-профiлактичним харчуванням, молоком або рiвноцiнними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачуванi перерви санiтарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалостi робочого часу, додаткову оплачувану вiдпустку, пiльгову пенсiю, оплату працi у пiдвищеному розмiрi та iншi пiльги i компенсацiї, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Вiдповiдно до пiдвищена оплата працi встановлюється на важких роботах, на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, на роботах з особливими природними географiчними i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здоров’я. Перелiк цих робiт визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

Види робіт з важкими та шкiдливими умовами працi

Для галузi освiти Перелiку робiт iз важкими, шкiдливими та особливо шкiдливими умовами працi, на яких встановлюється пiдвищена оплата працi на рiвнi Уряду не затверджено, тож при оплатi працi працiвникiв навчальних закладiв за роботу з важкими i шкiдливими умовами слiд керуватися (далi — Інструкцiя № 102). Зазначеним пунктом надано право керiвникам закладiв i установ освiти за погодженням з профспiлковими комiтетами встановлювати доплати робiтникам, спецiалiстам та службовцям, якi зайнятi на роботах з важкими та шкiдливими умовами працi, у розмiрi до 12 вiдсоткiв тарифної ставки (посадового окладу) i до 24 вiдсоткiв тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкiдливими умовами працi в порядку i на пiдставi перелiку робiт, передбачених у додатку 9 до Інструкцiї № 102. До зазначеного перелiку зокрема вiднесено такi роботи:

 • обслуговування енергетичного обладнання i автоматики теплових електростанцiй у цехах (дiльницях): котельних, турбiнних, паливоподачi ( );
 • обслуговування засобiв вимiрювання, елементiв систем кон­тролю i управлiння (автоматичних пристроїв i регуляторiв, пристроїв технологiчного захисту i автоматики в цехах, дiльницях блокування сигналiзацiї i таке iнше) в цехах (дiльницях): котельних, турбiнних, паливоподачi ( );
 • ремонт електроенергетичного обладнання, пристроїв автоматики i засобiв вимiрювання на дiючому обладнаннi апаратури релейного захисту i автоматики в цехах (дiльницях): котельних, турбiнних, паливоподачi ( );
 • перемикання в теплових системах, контроль за дiючим обладнанням шляхом обходу в цехах (дiльницях): котельних, турбiнних, паливоподачi ( );
 • чищення котлiв у холодному станi ( );
 • обмурування котлiв у гарячому станi ( );
 • прибирання зовнiшнiх поверхонь обладнання, пiдлог, площадок обслуговування в цехах (дiльницях): котельних, турбiнних, паливоподачi ( );
 • обслуговування теплових бойлерних установок в цехах (дiльницях): котельних, турбiнних ( );
 • обслуговування котельних установок, працюючих на вугiллi i мазутi, каналiзацiйних колодязiв i мереж ( ).

Увага!

Вiдповiдно до , до завдань та обов’язкiв машинiста (кочегара) котельнi (позицiя 84) належать такi:

 • обслуговування водогрiйних та парових котлiв iз сумарною теплопродуктивнiстю до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/год) або обслуговування в котельнi окремих водогрiйних або парових котлiв з теплопродуктивнiстю котла до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/год), якi працюють на твердому паливi;
 • розпалювання, пуск, зупинка котлiв та постачання їх водою;
 • подрiбнення палива, завантаження та шурування топки котла;
 • регулювання горiння палива;
 • спостереження за допомогою контрольно-вимiрювальних приладiв рiвня води в котлi, тиском пари та температурою води, яка подається в опалювальну систему;
 • пуск, зупинка насосiв, моторiв, вентиляторiв та iнших допомiжних механiзмiв;
 • чистка арматури та приладiв котла;
 • обслуговування тепломережних бойлерних установок або станцiї м’ятої пари, якi розмiщенi в зонi обслуговування основних агрегатiв, iз сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год);
 • очищення м’ятої пари та проведення деаерацiї води;
 • пiдтримка необхiдного тиску та температури води i пари;
 • участь у промиваннi, очищеннi та ремонтi котла;
 • прибирання вручну шлаку та золи iз топок i бункерiв парових та водогрiйних котлiв

Атестація робочих місць

Згiдно з доплати за несприятливi умови працi встановлюються за результатами атестацiї робочих мiсць або оцiнки умов працi особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Перелiком робiт з несприятливими умовами працi, на яких встановлюються доплати робiтникам, спецiалiстам i службовцям з важкими i шкiдливими, особливо важкими i особливо шкiдливими умовами працi.

Доплати нараховуються за час фактичної зайнятостi працiвникiв на таких робочих мiсцях або в таких умовах працi. При наступнiй рацiоналiзацiї робочих мiсць i полiпшеннi умов працi доплати зменшуються або вiдмiняються повнiстю.

Атестацiя робочих мiсць або оцiнка умов працi в установах i органiзацiях здiйснюється атестацiйною комiсiєю, яка створюється наказом керiвника за погодженням з профспiлковим комiтетом з найбiльш квалiфiкованих працiвникiв, представникiв профспiлкового комiтету, служби охорони працi установи, органiзацiї. Атестацiйну комiсiю очолює керiвник або його заступник. Для роботи членами комiсiї можуть залучатись спецiалiсти iнших служб i органiзацiй.

Затвердження перелiку робiт з несприятливими умовами працi

На пiдставi висновкiв атестацiйної комiсiї керiвник за погодженням з профспiлковим комiтетом затверджує перелiк конкретних робiт, на яких встановлюється доплата за несприятливi умови працi i розмiри доплат за видами робiт.

Конкретнi розмiри доплат та тривалiсть їх виплати встановлюються наказом по установi, органiзацiї. Перелiки конкретних робiт, робочих мiсць з несприятливими умовами працi мають включатися до колективних договорiв.

Аналогiчнi норми мають мiсце у (далi — Галузева угода). Керiвникам навчальних закладiв та виборним профспiлковим органам рекомендовано:

 • забезпечити фiнансування атестацiї робочих мiсць з несприятливими умовами працi вiдповiдно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо полiпшення умов працi, включивши їх у колективнi договори;
 • включати у колективнi договори закладiв освiти i науки зобо­в’язання щодо здiйснення доплат працiвникам за роботу у шкiдливих i важких умовах працi ( ).

Згiдно з її положення дiють безпосередньо та поширюються на працiвникiв закладiв та установ освiти, якi перебувають у сферi дiї сторiн Угоди, i є обов’язковими для включення до колективних договорiв.

Тож вiдповiдно до норм, зазначених у наведених документах, доплати за роботу з важкими та шкiдливими умовами здiйснюються кочегарам за час їх фактичної зайнятостi в таких умовах.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді