Класифiкацiя споруд цивiльного захисту та їх призначення

Згiдно з частиною 15 статтi 20 Кодексу цивiльного захисту України вiд 02.10.2012 № 5403-VI (КЦЗ) суб’єкти господарювання зобов’язанi забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо створення, зберiгання, утримання, використання та реконструкцiї захисних споруд цивiльного захисту

Захиснi споруди цивiльного захисту — iнженернi споруди, призначенi для укриття i тимчасового захисту людей, технiки та майна вiд небезпеки, що може виникнути або виникла внаслiдок у мирний час, а також вiд дiї засобiв ураження в особливий перiод (п. 2 Порядку використання захисних споруд цивiльного захисту (цивiльної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб, затвердженого постановою КМУ вiд 25.03.2009 № 253).

Вихідні та робочі 2020

Захиснi споруди є основним засобом колективного захисту населення, їх подiляють на:

 • сховища;
 • протирадiацiйнi укриття;
 • споруди подвiйного призначення та найпростiшi укриття;
 • швидкоспоруджуванi захиснi споруди.

Сховище

Сховище — герметична споруда для захисту людей, в якiй протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних чинникiв, що виникають внаслiдок надзвичайної ситуацiї, воєнних (бойових) дiй та терористичних актiв.

Вiдповiдно до укриттю у сховищах пiдлягають:

 • працiвники найбiльшої працюючої змiни суб’єктiв господарювання, вiднесених до вiдповiдних категорiй цивiльного захисту та розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктiв, якi продовжують свою дiяльнiсть в особливий перiод;
 • персонал атомних електростанцiй, iнших ядерних установок i працiвники суб’єктiв господарювання, якi забезпечують функцiонування таких станцiй (установок);
 • працiвники найбiльшої працюючої змiни суб’єктiв господарювання, вiднесених до категорiї особливої важливостi цивiльного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктiв, а також працiвники чергового персоналу суб’єктiв господарювання, якi забезпечують життєдiяльнiсть мiст, вiднесених до вiдповiдних груп цивiльного захисту;
 • хворi, медичний та обслуговуючий персонал закладiв охорони здоров’я, якi не пiдлягають евакуацiї або не можуть бути евакуйованi у безпечне мiсце.

Протирадiацiйне укриття

Протирадiацiйне укриття — негерметична споруда для захисту людей, в якiй створено умови, що виключають вплив на них iонiзуючого опромiнення у разi радiоактивного забруднення мiсцевостi.

Вiдповiдно до укриттю у протирадiацiйних укриттях пiдлягають:

 • працiвники суб’єктiв господарювання, вiднесених до першої та другої категорiй цивiльного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктiв, якi продовжують свою дiяльнiсть у воєнний час;
 • працiвники суб’єктiв господарювання, розташованих у зонах можливих руйнувань, небезпечного i значного радiоактивного забруднення навколо атомних електростанцiй;
 • населення мiст, не вiднесених до груп цивiльного захисту, та iнших населених пунктiв, а також населення, евакуйоване з мiст, вiднесених до груп цивiльного захисту i зон можливих значних руйнувань;
 • хворi, медичний та обслуговуючий персонал закладiв охорони здоров’я, розташованих за межами зон можливих значних руйнувань мiст, вiднесених до груп цивiльного захисту, i суб’єктiв господарювання, вiднесених до категорiй цивiльного захисту, а також закладiв охорони здоров’я, якi продовжують свою дiяльнiсть у воєнний час.

Споруда подвiйного призначення та найпростiше укриття

Споруда подвiйного призначення — це наземна або пiдземна споруда, що може бути використана за основним функцiональним призначенням i для захисту населення.

Найпростiше укриття — це фортифiкацiйна споруда, цокольне або пiдвальне примiщення, що знижує комбiноване ураження людей.

Споруди подвiйного призначення та найпростiшi укриття використовують для захисту людей вiд небезпечних наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, а також вiд дiї засобiв ураження в особливий перiод.

Швидкоспоруджувана захисна споруда

Швидкоспоруджувана захисна споруда — захисна споруда, яку зводять iз спецiальних конструкцiй за короткий час для захисту людей вiд дiї засобiв ураження в особливий перiод.

У швидкоспоруджуваних захисних спорудах, найпростiших укриттях та спорудах подвiйного призначення пiдлягає укриттю населення мiст, вiднесених до груп цивiльного захисту, яке не пiдлягає евакуацiї у безпечне мiсце, а також iнших населених пунктiв.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді