Органiзовуємо медико-педагогiчний контроль за фiзичним вихованням дiтей

Медичний контроль здiйснюється вiдповiдно до чинних вимог з медико-педагогiчного контролю за фiзичним вихованням дiтей

Вiдповiдно до (далi — Положення № 458), медичний контроль здiйснюється вiдповiдно до чинних вимог з медико-педагогiчного контролю за фiзичним вихованням дiтей та учнiвської молодi.

Вiдповiдно до медичний персонал навчального закладу:

 • органiзовує та проводить щорiчнi медичнi огляди
 • готує на пiдставi результатiв медичних оглядiв проект наказу про розподiл дітей на медичнi групи
 • визначає допуск дитини до занять пiсля перенесених хвороб
 • спiльно з фахiвцями контролює навантаження на заняттях з фiзичного виховання
 • проводить бесiди з дiтьми про правила особистої та суспiльної гiгiєни, надання першої допомоги
 • контролює вiдповiднiсть навчальних примiщень санiтарно-гiгiєнiчним нормам i вимогам технiки безпеки
 • здiйснює медичне обслуговування фiзкультурно-оздоровчих i спортивних заходiв навчального закладу
 • проводить просвiтню роботу з педагогiчним колективом, батьками щодо засад здорового способу життя, виховання здорової дитини.

Пропонуємо крок за кроком ознайомитися з порядком органiзацiї медико-педагогiчного контролю за фiзичним вихованням дiтей у дошкiльному навчальному закладi.

Розподiляємо дiтей на медичнi групи

Розподiляємо дiтей на медичнi групи

Лiкар-педiатр оцiнює стан здоров’я дiтей та рiвень їхнього фiзичного розвитку. За результатами поглибленого медичного огляду дiтей зараховують до однiєї з фiзкультурних груп — основної, пiдготовчої чи спецiальної.

З огляду на те, до якої медичної групи зараховано дитину, визначають рiвень фiзичного навантаження пiд час занять з фiзкультури.

Основна фiзкультурна група

Зараховують практично всiх здорових дiтей з високим або середнiм рiвнем фiзичного розвитку, а також з високим або вище середнього рiвнем функцiонально-резервних можливостей серцево-судинної системи.

Для дiтей цiєї категорiї рекомендовано здiйснювати фiзичну пiдготовку в повному обсязi, що вiдповiдає навчальним програмам та враховує iндивiдуальнi особливостi розвитку дитини.

Пiдготовча фiзкультурна група

Зараховують дiтей iз середнiм рiвнем функцiонально-резервних можливостей серцево-судинної системи, а також тих, якi вiдстають у фiзичному розвитку та часто хворiють на гострi респiраторнi вiруснi захворювання.

Цiй категорiї дошкiльникiв рекомендовано поступово збiльшувати фiзичне навантаження та виконувати фiзичнi вправи, якi не вимагають значної фiзичної сили.

Спецiальна фiзкультурна група

Зараховують дiтей, якi мають такi хронiчнi захворювання, як гломерулонефрит, гепатит, ревматизм, пiєлонефрит, епiлепсiю тощо. Дiти виконують iндивiдуальнi фiзичнi завдання: для них обмежено виконання фiзичних вправ на швидкiсть, спритнiсть, силу та значно зменшено дозування вправ i фiзичних навантажень.

Увага!

Щоб тримати пiд контролем динамiку стану здоров’я дитини, доцiльно проводити повторнi обстеження

Структуруємо заняття з фiзкультури

Структуруємо заняття з фiзкультури

У структурi заняття з фiзкультури слiд видiлити три частини:

 • вступну
 • основну
 • заключну.

До вступної частини заняття з фiзкультури належать:

 • шикування та перешикування
 • рiзнi види ходьби
 • бiг
 • комплекс загальнорозвивальних вправ, зокрема для рук i плечового пояса, тулуба, нiг тощо.

Завдання вступної частини — активiзувати увагу, пiдготувати органiзм дитини до фiзичних навантажень, створити позитивний емоцiйний настрiй. Тривалiсть вступної частини становить 6–12 хв. i залежить вiд вiкової групи дiтей.

У структурi основної частини заняття виокремлюємо:

 • розучування та закрiплення основних рухiв — стрибкiв, бiгу, лазiння, метання тощо
 • виконання вправ на рiвновагу
 • рухливi iгри тощо.

Пiд час одного заняття розучують i закрiплюють 2-3 основнi рухи. Вправи слiд пiдбирати так, щоб розвивати, змiцнювати та рiвномiрно навантажувати рiзнi групи м’язiв. Закiнчувати основну частину заняття з фiзкультури доцiльно рухливою грою, пiд час якої дiти виконуватимуть один чи декiлька основних рухiв.

Завдання основної частини — розучити та навчити основним рухам, розвинути фiзичнi якостi, тренувати рiзнi групи м’язiв тощо. Тривалiсть основної частини — 12-20 хв.

До заключної частини заняття включаємо:

 • ходiння
 • вправи на дихання
 • малорухливi iгри.

Завдання заключної частини — забезпечити поступовий перехiд вiд активної роботи м’язiв до стану спокою, зменшити рухову активнiсть та зберегти бадьорий настрiй. Заключна частина заняття має тривати 2–5 хв.

Увага!

Заняття з фiзкультури для дiтей раннього вiку має становити 15–20 хвилин, молодшого — 20–30 хвилин, старшого — 30–40 хвилин

Протягом заняття доцiльно складати .

Розраховуємо рухову активнiсть дiтей

Розраховуємо рухову активнiсть дiтей

можна визначити за допомогою методу iндивiдуального хронометрування, який включає обчислення щiльностi заняття:

 • моторної
 • загальної.

Моторну щiльнiсть заняття (далi — МЩЗ) визначаємо за вiдношенням часу, витраченого дитиною на виконання рiзних рухiв (вправ на основнi рухи, загальнорозвивальнi вправи, рухливi iгри тощо), до тривалостi заняття.

Орiєнтовнi показники моторної щiльностi заняття залежать вiд вiку дитини. Їх наведено у .

Цi показники можуть змiнюватися залежно вiд типу заняття, способу його органiзацiї, складностi рухiв, поведiнки дiтей тощо.

Час, що витрачають педагог та iнструктор з фiзкультури на розмови з колегами, зайвi перешикування, аналiз поведiнки дiтей тощо є педагогiчно невиправданим i пiд час пiдрахунку ЗЩЗ не враховується.

Розраховуємо дозування фiзичного навантаження

Розраховуємо дозування фiзичного навантаження

Правильнiсть дозування фiзичного навантаження визначаємо за допомогою методу пульсометрiї. Адже пульс дає змогу визначити, яким чином фiзичне навантаження впливає на роботу серцево-судинної системи органiзму дитини.

Медична сестра, вихователь-методист та iнструктор з фiзкультури дошкiльного навчального закладу пiд час заняття мають пiдрахувати частоту пульсу одного чи двох дiтей основної фiзкультурної групи.

Щоб визначити частоту пульсу за одну хвилину, слiд пiдрахувати кiлькiсть ударiв за десять секунд, а отриманий показник помножити на шiсть (за Вiльчковським Е. С.).

Пiдраховувати частоту пульсу пiд час заняття потрiбно шiсть разiв, зокрема:

 • на початку заняття
 • пiсля виконання комплексу загальнорозвивальних вправ
 • пiсля проведення основних рухiв
 • пiсля рухливої гри
 • пiсля заключної частини заняття
 • через 3–5 хв. пiсля закiнчення заняття.

Увага!

Пiд час занять з фiзкультури лiкаревi або медичнiй сестрi слiд спостерiгати за зовнiшнiми ознаками втоми у дiтей: почервонiнням обличчя та шиї, пiтливiстю, появою задишки, млявiстю або надмiрною рухливiстю тощо. У разi появи таких ознак слiд вiдкоригувати структуру заняття: змiнити змiстове наповнення занять з фiзкультури, зменшити рiвень навантаження, органiзувати додатковий iндивiдуальний вiдпочинок або вiдпочинок для груп дiтей

Ознакою того, що заняття побудовано методично грамотно, є поступове пiдвищення частоти пульсу, а саме:

 • пiсля комплексу загальнорозвивальних вправ — на 35–45% порiвняно з показником пульсу на початку заняття
 • пiсля основних рухiв — на 50–60%
 • пiсля рухливої гри — на 70–80% порiвняно з показником, зафiксованим на початку заняття.

Увага!

У кiнцi заняття пульс знижується, проте перевищує вихiдний показник на 5–10%. Через 3–5 хвилин пiсля заняття дорiвнює показнику, зафiксованому на початку, тобто до проведення фiзичних навантажень

Середнiй рiвень частоти серцевих скорочень пiд час заняття можна визначати за Вiльчковським Е. С.: пiдсумувати показники частоти пульсу, зафiксованi пiсля виконання комплексу загальнорозвивальних вправ, основних рухiв, рухливої гри, пiсля заключної частини, а отриману суму подiлити на чотири.

Вiдповiдно до отриманих показникiв слiд побудувати фiзiологiчну криву — графiчне зображення, що показує спiввiдношення кiлькiсних показникiв частоти пульсу. Для побудови фiзiологiчної кривої використовують систему координат, де вертикальна вiсь позначає частоту пульсу, а горизонтальна — етапи заняття, коли вимiрювали частоту пульсу.

Визначаємо правильнiсть побудови заняття з фiзкультури

Визначаємо правильнiсть побудови заняття з фiзкультури

Правильнiсть побудови заняття з фiзкультури можна наочно простежити за .

Структура заняття є правильною за умов, якщо фiзiологiчна крива показує:

 • поступове пiдвищення частоти пульсу порiвняно з вихiдним показником
 • максимальний показник частоти пульсу — пiсля рухливої гри
 • зниження частоти пульсу протягом заключної частини заняття
 • частота пульсу через 3–5 хвилин пiсля заняття дорiвнює вихiдному показнику.

Якщо протягом основної частини заняття з фiзкультури дiти розучують такi основнi рухи, як пiдлазiння, пролазiння пiд фiзкультурним знаряддям, виконують вправи на рiвновагу, метання тощо, то показник пульсу, зафiксований пiсля проведення комплексу загальнорозвивальних вправ, перевищуватиме показник, зафiксований пiсля проведення основних рухiв, а буде iншою.

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді