Визначення чисельностi посад заступникiв директора у навчально-виховному комплексi

У навчально-виховному комплексi «загальноосвiтня школа І−ІІІ ступенiв — лiцей» 44 класи (з них дванадцять 9−11-х класiв), в яких навчається 1200 учнiв. Скiльки посад заступникiв директора з навчально-виховної та виховної роботи необхiдно ввести до штатного розпису цього навчального закладу?

Вiдповiдно до штатнi розписи державних i комунальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування i типiв встановлюються вiдповiдним органом управлiння освiтою на пiдставi Типових штатних нормативiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, затверджених Мiнiстерством освiти України.

Штатний розпис загальноосвiтнього навчального закладу розробляється у межах затвердженого центральними та мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування фонду заробiтної плати, дотримуючись найменування посад, передбачених (далi — Типовi штатнi нормативи).

Увага!

поширюються на усi типи загальноосвiтнiх навчальних закладiв, крiм шкiл-iнтернатiв усiх типiв, спецiальних, санаторних шкiл, шкiл соцiальної реабiлiтацiї та вечiрнiх (змiнних) шкiл, та визначають максимальну кiлькiсть посад (штатних одиниць)

встановлено такi нормативи введення посад заступника директора:

Найменування посади

Нормативна чисельнiсть (максимальна)

Умови введення

Заступник директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи у школах I, I−II, I−III, II−III та III ступенiв

0,5

при кiлькостi 6−9 класiв

1

при кiлькостi 10−20 класiв

1,5

при кiлькостi 21−29 класiв

2

при кiлькостi 30 i бiльше класiв

Крiм того:

  • у школах I−III ступенiв, якi мають один − чотири 9−11 класи, кiлькiсть посад заступникiв директора збiльшується на 0,5 шт. од., п’ять i бiльше 9−11 класiв — на 1 шт. од.;
  • у спецiалiзованих середнiх школах I−III ступенiв з поглибленим вивченням iноземної мови, лiцеях, гiмназiях та колегiумах вводиться додатково посада заступника директора.

У межах зазначених норм за наявностi двадцяти одного i бiльше класiв має бути введено не менше 0,5 шт. од. посади заступника директора з виховної роботи.

Згiдно з такi навчальнi заклади як лiцеї, гiмназiї, колегiуми можуть входити до навчально-виховних комплексiв у складi навчальних закладiв рiзних типiв i рiвнiв акредитацiї для задоволення допрофесiйних i професiйних запитiв громадян, а також можуть створювати навчально-виховнi об’єднання з дошкiльними та позашкiльними навчальними закладами.

Тому за наявностi у навчально-виховному комплексi «загальноосвiтня школа І−ІІІ ступенiв — лiцей» 44 класiв передбачається двi посади заступника директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи. Крiм того, у зв’язку з наявнiстю у школi I–III ступенiв дванадцяти 9−11-х класiв, додатково передбачається одна посада заступника директора з цих напрямiв роботи та ще одна посада на такий структурний пiдроздiл навчально-виховного комплексу, як лiцей.

Загальна чисельнiсть посад заступникiв директора з навчальної, навчально-виховної та виховної роботи становитиме 4 шт. од.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді