Вчителю-початківцю, керівнику закладу освіти, вчителю-наставнику все про педагогічну інтернатуру

Ви початківець, який вперше розпочинає свою педагогічну діяльність, чи керівник, що прийняв на роботу молодого спеціаліста, а, можливо, вас призначили наставником до інтерна – у цій статті ви знайдете відповіді, як на законних підставах врегулювати трудові відносини між всіма учасниками навчально-виховного процесу, допомогти адаптуватися молодому педагогові і формувати професійні компетентності з перших кроків

 

Експертиза цінності документів: як провести

 

Педагогічна інтернатура: що передбачено

Згідно з новим Законом «Про повну загальну середню освіту» у закладах освіти починає діяти педагогічна інтернатура.  У Концепції розвитку педагогічної освіти дається тлумачення цього терміну як форми післядипломної педагогічної освіти, яка передбачає систематичну роботу педагогічного працівника над формуванням та вдосконаленням власної педагогічної майстерності впродовж першого року професійної діяльності під керівництвом досвідченого педагога-наставника.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» у розділі 1 ст.1 п.11 розглядає ж  педагогічну інтернатуру як систему заходів, спрямованих на підтримку педагогічного працівника закладу освіти, призначеного на посаду вперше, у провадженні ним педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) його фахової майстерності. Тобто, з вищесказаного випливає, що проходження інтернатури для молодого спеціаліста впродовж першого року роботи є обов’язковим.

Функціонування  педагогічної інтернатури регулює Положення про педагогічну інтернатуру МОН України (січень, 2020 р.).

Основною метою введення педагогічної інтернатури у навчально-виховний процес є професійно-педагогічна адаптація вчителя-інтерна до умов педагогічної діяльності у школі. Ця мета реалізовуватиметься через виконання ряду завдань, а саме:

 • створення системи професійно-педагогічної адаптації інтерна до реальних умов
 • педагогічної діяльності, формування сприятливого мікроклімату та відчуття
 • соціально-психологічного комфорту, встановлення доброзичливих
 • взаємовідносин із учасниками освітнього процесу;
 • розвиток компетентностей, педагогічної майстерності для виконання інтерном навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності;
 • поліпшення культурологічної, мовної, психолого-педагогічної, комп'ютерної, методичної, практичної підготовки інтерна, формування його професійної готовності до самостійної педагогічної діяльності;
 • формування поваги до професії і сумлінного ставлення до трудової діяльності;
 • постійне вдосконалення форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • залучення випускників закладів вищої освіти до педагогічної діяльності та зменшення плинності кадрів.

 

Учасники педагогічної інтернатури і їх функції

Функціювання педагогічної інтернатури забезпечують три особи.

Інтерн – особа, яку призначено вперше на посаду педагогічного працівника та яка не має досвіду педагогічної діяльності.

Згідно з новим Законом, учителем може бути людина без педагогічної освіти. Достатньо наявності вищої освіти та (або) професійної кваліфікації. Тому і виникла необхідність у появі такого явища, як інтернатура. У даному випадку  її роль є дуже важливою як для закладу освіти, так і для самого молодого спеціаліста в оцінюванні своїх можливостей.

Строк педагогічної інтернатури становить один рік і  відраховується від дати видання наказу про організацію проведення педагогічної інтернатури. До строку педагогічної інтернатури включається період тимчасової непрацездатності інтерна та час його перебування у відпустці. На час військової служби або догляду за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку, проходження інтерном педагогічної інтернатури може бути призупинене відповідно до наказу керівника закладу освіти.

У рамках проходження інтернатури інтерн відповідно до Положення:

 • виконує обов’язки згідно з посадовою інструкцією та обов’язки, покладені на нього трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку, визначені установчими документами закладу освіти;
 • реалізовує освітній процес із урахуванням психолого-фізіологічних, вікових особливостей здобувачів освіти, специфіки навчального предмета, використовуючи різноманітні форми, прийоми, методи і засоби навчання;
 • працює над набуттям компетентностей зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), педагогіки, психології, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досвіду, проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних способів взаємодії всіх учасників освітнього процесу;
 • самостійно обирає форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації;
 • бере участь у засіданнях професійних спільнот педагогічних працівників, семінарах, навчаннях, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо з метою вдосконалення педагогічної майстерності, забезпечення освітнього процесу та інших питань, пов’язаних із педагогічною діяльністю.

Педагог-наставник – педагогічний працівник з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією), який здійснює супровід та підтримку в педагогічній діяльност педагога–початківця  протягом першого року професійної діяльності;

Він:

 1. проводить індивідуальні консультації та наставницькі бесіди з інтерном, 
 2. вчить розробляти  дидактичні матеріали,
 3. допомагає  йому підбирати  відповідну літературу, 
 4. допомагає  у підготовці навчальних занять, 
 5. організовує взаємовідвідування навчальних занять, відвідування уроків досвідчених педагогічних працівників, сприяє здійсненню рефлексії педагогічної діяльності;
 6. заохочує до участі  у «круглих столах», тренінгах, навчальних семінарах з методичних питань, творчих звітах педагогів;
 7. стимулює до вивчення системи роботи вчителів із метою застосування ідей кращого педагогічного досвіду шляхом аналізу їхніх сайтів, професійних спільнот, періодичних професійних видань,
 8. здійснює психологічний супровід інтерна.

 З метою виконання програми педагогічної інтернатури педагог-наставник:

 1. узгоджує з інтерном час та місце проведення заходів педагогічної інтернатури;
 2. особистим прикладом сприяє розвитку позитивних якостей інтерна і формуванню його загальнокультурного та професійного світогляду;
 3. здійснює наставницьку підтримку, сприяє адаптації інтерна до педагогічної діяльності,  знайомить із традиціями закладу освіти, особливостями організації освітнього процесу;
 4. виявляє професійні, методичні проблеми під час реалізації інтерном освітнього процесу та сприяє їх вирішенню;
 5. спільно з інтерном звітує про результати виконання програми педагогічної інтернатури на засіданні педагогічної ради;
 6. проходить навчання з питань андрагогіки, у тому числі в рамках заходів підвищення кваліфікації.

За виконання обов’язків педагога-наставника наказом керівника закладу освіти педагогічному працівникові призначається доплата в межах фонду оплати праці закладу освіти відповідно до законодавства (в розмірі 20% посадового окладу).

Керівник  закладу освіти

1. У день призначення особи на посаду педагогічного працівника видає наказ про організацію педагогічної інтернатури, який має містити:

 • відомості про інтерна, якого прийнято на роботу;
 • строк проходження педагогічної інтернатури;
 • відомості про педагогічного працівника, на якого покладається виконання обов’язків педагога-наставника.

У разі відсутності в закладі освіти, де розпочинає роботу інтерн, педагогічного працівника, вимоги до якого визначено абзацом п’ятим пункту 2  Положення, виконання обов’язків педагога-наставника перебирає на себе або покладає на свого заступника.

Відповідно до наказу керівника закладу освіти педагога-наставника може бути  замінено у разі:

 • звільнення або переведення педагога-наставника з посади педагогічного працівника;
 • письмової відмови педагога-наставника від виконання своїх обов’язків;
 • довготривалої відсутності педагога-наставника на робочому місці з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо);
 • прохання інтерна щодо заміщення педагога-наставника.

2. Створює необхідні умови в закладі освіти, що сприяють проходженню педагогічної інтернатури.
3. Одноосібно затверджує програму педагогічної інтернатури та за необхідності  вносить зміни до неї.
4. Забезпечує ознайомлення інтерна з напрямами діяльності закладу освіти, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці й техніки безпеки, правами та обов’язками тощо.
5. Координує діяльність педагога-наставника та інтерна.
6. Разом з педагогом-наставником  здійснює моніторинг результатів навчання здобувачів освіти.

7. На основі звіту про виконання програми педагогічної інтернатури, що  заслуховується на засіданні педагогічної ради і  за результатами якого можуть надаватися рекомендації інтерну щодо подальших напрямів професійного розвитку, видає відповідний наказ.

Слід зазначити, що в умовах сучасної епідеміологічної ситуації заходи педагогічної інтернатури можуть здійснюватися безпосередньо в закладі освіти, а також, за наявності технічних можливостей, дистанційно в режимі відеоконференцій або аудіоконференцій.

Що врахувати при складанні програми педагогічної інтернатури

Програма педагогічної інтернатури має передбачити теоретичну та практичну допомогу інтерну, спрямовану на розвиток професійних компетентностей.

 Зокрема, вона повинна відобразити:

 • ознайомлення з нормативно-правовими актами, що визначають особливості діяльності закладу освіти, організації освітнього процесу, посадові обов’язки педагогічного працівника;
 • застосування сучасних методик і технологій (використання предметних знань в освітньому процесі, добору та застосування доцільних форм, методів, технологій та засобів навчання й оцінювання, орієнтування в інформаційному просторі, розвитку мовно-комунікативної компетентності в учнів, здійснення пошуку, оцінювання інформації та оперування нею у професійній діяльності, використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі тощо);
 • партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу (визначення ефективних способів взаємодії та врахування в освітньому процесі вікових та індивідуальних особливості учнів, врахування особливостей психології та психофізіології пізнавальних процесів особистості);
 • формування мотивації та організації пізнавальної діяльності учнів (управління емоційними станами, активне залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства, координація взаємодії з учасниками освітнього процесу з метою надання додаткової підтримки учням тощо);
 • організацію здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища (забезпечення сприятливих умов в освітньому середовищі залежно від індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів учнів, здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя та здоров’я учнів, проєктування осередків навчання, виховання та розвитку учнів в освітньому середовищі тощо);
 • управління освітнім процесом (планування освітнього процесу залежно від мети, індивідуальних особливостей учнів, особливостей діяльності закладу освіти, прогнозування результатів освітнього процесу, організація різних форм навчальної та пізнавальної діяльності учнів, здійснення оцінювання результатів навчання учнів);
 • дотримання академічної доброчесності, запобігання і припинення булінгу (цькування) та порушення гідності дітей, формування у них культури нетерпимості до проявів дискримінації та корупції.


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді