Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Що у Законі про загальну середню освіту. Пригадаємо у статті.

Як організувати супровід дітей з ООП: рекомендації

Зміни у Законі про загальну середню освіту

Щоб врегулювати окремі питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану ВРУ законом від 23.02.2023 № 2925-ІХ внесла зміни у прикінцеві та перехідні положення Закону про повну загальну середню освіту

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У пункті 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):

1) у підпункті 23 цифри і слово "2022 році" замінити цифрами і словом "2022, 2023 роках";

2) доповнити підпунктом 24 такого змісту:

"24) фінансове забезпечення заходів з організації та проведення вступних випробувань для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється за рахунок видатків, передбачених у 2023 році Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за бюджетною програмою 2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами", та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством".

2. Підпункт 21 пункту 2 розділу XIV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про фахову передвищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119; із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 2022 року № 2157-IX) викласти в такій редакції:

"21) у 2022, 2023 роках прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки".

3. У підпункті 14 пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 31, ст. 226; із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 2022 року № 2157-IX) цифри і слова "2021/2022 навчальному році" замінити цифрами і словами "2021/2022, 2022/2023 навчальних роках".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Також попередні зміни до Закону.

Згідно із Законом № 2315-ІХ під час дії воєнного стану:

1. Тривалість навчального року, дату його початку та/або закінчення визначатиме КМУЗупинено дію положень частини третьої статті 10 Закону про повну загальну середню освіту:

«Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань — 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.».

2. Зупинено дію положень частин другої та п’ятої статті 12 Закону про повну загальну середню освіту щодо максимальної кількості учнів у класі (наповнюваності класу) державного, комунального закладу освіти, крім здобуття освіти за очною (денною) або вечірньою формою.

3. Засновник державного чи комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) має право продовжити без проведення конкурсу строк дії строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, але не більше ніж на шість місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

У місячний строк з дня набрання чинності Законом № 2315-ІХ міністерства та інші центральні органи виконавчої влади повинні привести нормативно-правові акти у відповідність із ним.

Що у Законі про загальну середню освіту

Закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів і передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів.

Документ надає вчителям реальну автономію у створенні програм, розробці систем оцінки, відкриває широкі можливості для підвищення кваліфікації та зростання їх зарплати.

Закон також встановлює нові підходи до призначення директорів шкіл, надає більше можливостей для посилення шкіл педагогами і вводить педагогічну інтернатуру для молодих вчителів.

13 березня проект закону схвалив глава держави Володимир Зеленський, а 17 березня він був опублікований у виданні "Голос України.

Його прийняття спрямоване на досягнення стратегічних цілей, визначених Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, зокрема:

  • підвищення якості загальної середньої освіти;
  • розширення автономії шкіл з метою реалізації проектів державно-приватного партнерства;
  • формування в учнів необхідних для життя компетентностей;
  • розвиток закладів освіти усіх форм власності.

Закон має 65 статей.

Структура Закону про повну загальну середню освіту

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Законодавство України про загальну середню освіту та його основні завдання

Стаття 3. Система загальної середньої освіти

Стаття 4. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти

Стаття 5. Мова освіти в закладах загальної середньої освіти

Розділ ІІ

ДОСТУПНІСТЬ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 6. Право на здобуття повної загальної середньої освіти

Стаття 7. Заборона дискримінації у сфері загальної середньої освіти

Стаття 8. Забезпечення територіальної доступності

Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти

Розділ ІІІ

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Стаття 10. Організація освітнього процесу

Стаття 11. Освітня програма

Стаття 12. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти

Стаття 13. Переведення учнів на наступний рік навчання в закладі освіти

Стаття 14. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня

Стаття 15. Виховний процес

Стаття 16. Заохочення і відзначення учнів

Стаття 17. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація

Стаття 18. Документи про освіту

Розділ ІV

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 19. Учасники освітнього процесу

Стаття 20. Учні

Стаття 21. Здоров’я учнів

Стаття 22. Педагогічні працівники

Стаття 23. Педагогічна інтернатура

Стаття 24. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників

Стаття 25. Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів

Стаття 26. Інклюзивне навчання

Стаття 27. Громадське самоврядування в закладі освіти

Стаття 28. Учнівське самоврядування

Стаття 29. Самоврядування працівників закладу освіти

Стаття 30. Батьківське самоврядування закладу освіти

Розділ V

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ

Стаття 31. Заклад загальної середньої освіти

Стаття 32. Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти

Стаття 33. Установчі документи закладу загальної середньої освіти

Стаття 34. Найменування закладу загальної середньої освіти

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти

Стаття 36. Система управління закладом загальної середньої освіти

Стаття 37. Засновник (засновники) закладу загальної середньої освіти

Стаття 38. Керівник закладу загальної середньої освіти

Стаття 39. Обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу загальної середньої освіти

Стаття 40. Педагогічна рада

Стаття 41. Піклувальна рада закладу (закладів) загальної середньої освіти

Розділ VI

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 42. Система забезпечення якості повної загальної середньої освіти

Стаття 43. Забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти

Стаття 44. Державні стандарти

Стаття 45. Ліцензування освітньої діяльності

Стаття 46. Інституційний аудит

Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання

Стаття 48. Атестація педагогічних працівників

Стаття 49. Сертифікація педагогічних працівників

Стаття 50. Громадська акредитація закладу загальної середньої освіти

Стаття 51. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Стаття 52. Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення

Розділ VII

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 53. Органи управління у сфері загальної середньої освіти

Стаття 54. Повноваження Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади у сфері загальної середньої освіти

Стаття 55. Повноваження центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів

Стаття 56. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у сфері загальної середньої освіти

Стаття 57. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти

Розділ VIII

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 58. Фінансування системи загальної середньої освіти

Стаття 59. Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти

Стаття 60. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти

Стаття 61. Майно закладів загальної середньої освіти

Стаття 62. Державно-приватне партнерство у сфері загальної середньої освіти

Розділ ІX

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 63. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти

Стаття 64. Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти

Стаття 65. Міжнародна академічна мобільність

Розділ X

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯзміст

Сертифікація в системі базової освіти