Дидактичні ігри у дитячому садку

Ви - педагог за покликанням і прагнете своїх вихованців бачити вихованими, розумними, кмітливими, соціалізованими особистостями, з якими цікаво працювати і спілкуватися. У цьому вам допоможуть дидактичні ігри, які є основою пізнання дітей дошкільного віку.

Внутрішній контроль роботи закладу: ПРИКЛАД РОБОТИ

Що таке дидактична гра, і її роль у роботі з дошкільнятами

Дидактична гра — це гра, спрямована на формування у дитини потреби в знаннях, активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом. Вона є одночасно і ігровим методом навчання дітей дошкільного віку, і формою навчання дітей, і самостійною ігровою діяльністю, та засобом всебічного виховання дитини. Також це одна із форм удосконалення пізнавальних умінь і навичок малюків. У дидактичній грі як формі навчання взаємодіють навчальна (пізнавальна) та ігрова (цікава) діяльність. Відповідно до цього вихователь одночасно навчає дітей і бере участь у їхній грі, а діти, граючись, навчаються. У Базовому компоненті дошкільної освіти освітня лінія «Гра дитини» передбачає «розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень» (Базовий компоненті дошкільної освіти).

Відповідно до вікових та психологічних особливостей дитина до 6 років віддає перевагу грі як провідній діяльності, використовує власний досвід для створення ігрових задумів; реалізує в них свої пізнавальні, соціальні, моральні, естетичні потреби. У власній грі відтворює знання та моральні уявлення, задовольняє інтерес до довколишнього. У старшому дошкільному віці, якщо проведена систематична і достатня робота у цьому напрямку, дитина може самостійно реалізувати власні ігрові задуми, обирати ігри, іграшки. гратися на самоті, чи об’єднуватися з однолітками на основі ігрового задуму, рольової взаємодії, особистих уподобань.

Музично-дидактичні ігри: готові розробки

Вміло організована, продумана і проведена дидактична гра у дитячому садку у результаті допомагає дошкільнику:

 • активно сприймати предмети, об’єкти, людей, події,
 • бути спостережливим, кмітливим, допитливим,
 • вміло використовувати побачене і почуте раніше,
 • робити спроби самостійно доходити висновків,
 • знаходити нове у знайомому та знайоме в новому;
 • планувати свою пізнавальну діяльність, змінювати в разі необхідності, свої плани, поведінку.

Крім того, формує позитивне ставлення до навчання у майбутньому, адже, досягаючи

певного пізнавального результату, дитина радіє зі своїх відкриттів, що, у свою чергу, мотивує її до надання переваги новим, незнайомим завданням, які потребують розумових зусиль. Це своєрідний органічний допінг, що спонукає до дослідництва, експериментування з новим матеріалом. На вищому рівні пізнавальної діяльності малюк може за допомогою моделей матеріалізуваи математичні, логічні, часові відношення, використовувати умовно-символічні зображення тощо

Педагогічне керівництво іграми дітей передбачає необхідність ураховувати основні вікові та індивідуальні особливості їхнього розвитку, а також розвитку їхньої ігрової діяльності в усі вікові періоди.

Дидактичну гру у дитячому садку вихователі використовують і як самостійну форму організації навчання, і як частину заняття. Дидактичні ігри ознайомлюють дітей з різноманітними явищами, предметами та їх властивостями (формою, величиною, кольором, просторовим розміщенням. Гра активізує довільні і мимовільні процеси сприймання, уваги, пам´яті.

За допомогою дидактичної гри дітей привчають самостійно мислити, використовувати отримані знання в різних умовах згідно з поставленим завданням. Багато ігор ставлять перед дітьми завдання раціонального використання наявних знань в розумових операціях:

- знаходити характерні ознаки в предметах і явищах навколишнього світу;

- порівнювати, групувати, класифікувати предмети за певними ознаками,

- робити правильні висновки.

У процесі дидактичних ігор складні явища розчленовуються на прості і навпаки, поодинокі узагальнюються – отже, здійснюється аналітична і синтетична діяльність. Деякі дидактичні ігри ніби не вносять нічого нового в знання дітей, проте приносять велику користь тим, що вчать дітей застосовувати наявні знання в нових умовах.

Дидактична гра сприяє також розвитку мовлення дітей: поповнюється і активізується словник, формується правильна звуковимова, розвивається зв'язне мовлення. Ряд ігор з успіхом використовується для розвитку фонематичної сторони мовлення: так, захоплююча ігрова дія спонукає дітей до багаторазового повторення одного і того ж звукосполучення. Таке повторення звуків не стомлює дітей, тому що вони зацікавлені самою грою: то вони «пташки», то «машини», і чим більше захоплена дитина, тим активніше вона відтворює потрібні звуки, тим повніше корекційний ефект.

Дидактична гра збагачує чуттєвий і емоційний досвід дитини, створює базу для соціально-морально розвитку.

Види дидактичних ігор у дитячому садку

Дидактичні ігри розрізняють за навчальним змістом, ігровими діями і правилами, організацією і стосунками дітей, роллю вихователя тощо. Ці класифікації співвідносяться зі змістом навчання і виховання:

 • ігри для сенсорного виховання,
 • ігри, спрямовані на ознайомлення дітей з об'єктами і явищами навколишньої дійсності,
 • на формування елементарних математичних уявлень,
 • на мовленнєвий розвиток та ін.

За характером матеріалу ігри поділяються на:

 • ігри з предметами. Для них використовують як дидактичні іграшки – лото, мозаїка, пазли, кубики - , так і звичайні іграшкові побутові предмети, іграшки з природного матеріалу, які застосовуються і як сюжетні для сюжетно-рольових ігор з дидактичним завданням, і як безсюжетні для закріплення знань про властивості,, колір, форму, тощо. Граючись такими іграшками, діти вчаться порівнювати, класифікувати, об’єднувати за якоюсь однією спільною властивістю, вираховувати їх кількість, шукати відсутню іграшку чи ознаку, дають характеристику матеріалу, з якого виготовлені іграшкові предмети, засвоюють його ознаки – гнучкий, пружний, ламкий – і таким чином у них розвивається логічне мислення, критичне сприйняття дійсності, вміння аналізувати і синтезувати здобуті знання. Іграшки з природного матеріалу допомагають дитині краще пізнати світ природи, її закони, розвивають спостережливість, адже їх ми можемо застосовувати і під час прогулянок та екскурсій, сприяють формуванню екологічного світогляду;
 • настільно- друковані ігри. Передбачають гру не з предметами, а з їх зображеннями. Ігрові завдання полягають у доборі картинок за схожістю, їх групування за назвою( «домашні тварини», «дикі тварини», «морський світ» тощо, складання цілого із частин, що формує цілісне уявлення про світ, сприяє просторовій орієнтації, привчає до різних операцій з частинами, розвиває кмітливість;
 • словесні ігри, які є вищим щаблем у ігровій діяльності, бо оперують до уявлень дітей про значення певного слова, яке не є у даний момент наочним. Спрямовані на формування і збагачення словникового запасу, розвиток усного мовлення, вироблення комунікативних навичок, активізують мисленнєві процеси, сприяють самостійності суджень.

В основі дидактичної гри лежить особлива ігрова діяльність, яка передбачає постановкуконкретних пізнавальних завдань, навчальних дій і правил, специфічну роль вихователя.

Тому за змістом і формою проведення розрізняють такі види дидактичних ігор:

 • ігри-доручення, де вихователь фактично дає алгоритм пізнавальної діяльності: «Відшукай…», «Зістав», «Зроби висновок»;
 • ігри-загадки. Допомагають активізувати аналітичні процеси мислення, розвивають і збагачують уяву, виробляють навички абстрагування;
 • ігри-подорожі сприяють усвідомленню звичайних речей через незвичайні обставини, події, дії, навчають дітей помічати дрібні елементи і відчути їх значимість у цілому образі, пробуджують інтерес до пізнання;
 • ігри- припущення дозволяють пізнавальним процесам іти від супротивного: «А що б сталося, якби….», «А якщо навпаки….»;
 • ігри-бесіди привчають дітей комунікувати з вихователем і ровесниками, виробляють вміння чути іншого і бути почутим, зосереджувати увагу на змісті розмови.

Таким чином функціонально всі види дидактичних ігор зорієнтовані на те, щоб навчати і розвивати дітей через ігровий задум. Ця їх автодидактична властивість зумовлює особливості роботи педагога щодо використання ігрових прийомів у розвитку дитини.

Структура дидактичних ігор

Чи можна будь-яку ігрову діяльність зробити дидактичною? Наша відповідь: «Так», дотримуючись певних умов. Кожна дидактична гра має чітку структура, а саме:

 • дидактичне завдання. Визначається вимогами Базового компоненту Розробляючи ігри для дошкільнят, найчастіше ставлять такі завдання:

порівнювати й вибирати предмети за однаковими або подібними ознаками (складність має відпові­дати вікові дітей);

впізнавати предмет за кількома або за однією ознакою (ігри-загадки);

класифікувати предмети, групувати їх за різними принципами;

розвивати увагу і пам’ять (гра “Що змінилося?”).

Дітям повідомляють не дидактичну задачу, а ігрове завдання, яке потрібно виконати в перебігові гри: дій­ти до фінішу, зібрати всі картки, або, навпаки, залиши­тись без карток тощо;

 • ігровий задум: подання стандартного завдання через незвичайну форму. ігрову атмосферу. Якщо на початку гри вихователь замість ігрового за­вдання пропонує малятам дидактичне, то всі переваги гри можна вважати зведеними нанівець, адже саме можливість перемогти, а не навчитися збу­джує інтерес до гри, викликає бажання ді­яти, активізує мислительні процеси.
 • ігрові дії - засіб реалізації ігрового задум. Щоб виконати ігрове завдання, дитина має здійснити певні ігрові дії, основою яких є змагання, несподіванки, очікування чогось, інші моменти, які веселять та збуджу­ють інтерес малят. Без ігрових дій (кинути кубик, покрутити барабан, витягти картку навмання, щось відгадати, спій­мати, помітити, швидко покласти тощо) виконання мети і стає сухим дидактизмом, а, отже, не приваблює дітей.

Без ігрових дій гра втрачає оз­наки гри: вихователь ставить запи­тання, діти відповідають, а в кінці такої гри ніхто й не пам’ятає, скіль­ки було правильних відповідей.

Важливо, щоб дії були не лише розважальними, але й доцільними, логічними та відповідали віковим можливостям дітей. Примітивні, прості або навпаки занадто склад­ні дії не сприяють розвиткові дітей, а можуть викликати у них байду­жість та роздратування.

Цікаві ігрові дії приховують від дитини складність виконання ди­дактичного завдання, а відтак, допомагають виконати ро­зумові задачі, розв’язання яких поза грою буває не­можливе.

Як налагодити взаємодію з адміністрацією

 • правила гризакони, за якими здійснюються ігрові дії, невиконання яких призведе до знецінення ігрового задуму. Вони носять навчально-організаційний характер і визначаються вихователем. Спочатку пояснюється ігровий задум, потім правила, за якими його реалізовуватимуть. Стихійність на цьому етапі породить хаос і дидактичне завдання залишиться не досягнутим У добре продуманій грі саме пра­вила, а не вихователі, керують поведінкою дітей. Правила ставлять усіх учасників гри в однакові умови, за якими діти отримують пев­ну кількість ігрового матеріалу, визначають почерговість ходів гравців, окреслюють ко­ло діяльності кожного учасника: що він мо­же робити, а від чого слід утримуватись, кого, згідно з правилами, можна вважати переможцем. Ігрове завдання, правила та іг­рові дії для молодших дошкільнят мають бу­ти якнайпростіші.
 • підбиття підсумків - результатів гри- неодмінна умова закінчення гри для дітей, а для вихователя –це досягнення чи недосягнення дидактичної мети.

Покажемо на прикладі, як можна трансформувати, наприклад, трудову діяльність у дидактичну гру.

Скажімо, вам треба разом з дітьми доглядати за клумбою..

Дидактична гра «Рослини: квіти і бур’яни»( старший дошкільний вік)

Дидактичне завдання: ознайомити дітей із видами квітів, з’ясувати, для чого їх вирощують і які особливості догляду за ними.

Ігровий задум: війна з Королем Бур’яном. Казка про те, як Король Бур‘ян сватався до красуні Квіткослави. Вона йому відмовила. І тоді Король вирішив знищити її, заполонивши своїми щупальцями всю землю

Правила гри: дотримуватись ТБ, не топтати квіти, бо це волосся Квіткослави: їй боляче, розподіл праці: одні виносять бур’ян – знищують Короля, інші підливають квти –« миють голову Квіткославі», треті підмітають землю – готують територію для прийому Квіткослави, тощо.

Ігрові дії:

 1. Знайти на клумбі сліди Квіткослави (квіти).
 2. Пофантазувати, чому не однакові (розмір квітки, забарвлення, будова).
 3. З’ясувати, що треба зробити, щоб вони пишно цвіли (догляд)
 4. Відшукати підступні щупальця Бур’яна, порівняти коріння (зазвичай бур’ян має дрібне розгалужене коріння, яке знаходиться близько під поверхнею грунту)
 5. Знищити Бур’ян і визволити Квіткославу з полону.

Підсумок гри: кому дісталася перемога – квітам чи бур’яну? Хто як і кому допомагав. Для чого потрібні квіти. Як за ними доглядати? Які емоції і почуття викликала гра? І т.д.

У скарбничці педагога має бути картотека дидактичних ігор з кожної теми і за всіма лініями розвитку.

Дидактичні ігри для дітей раннього віку

Активність дітей розвивають яскраві іграшки, що імітують знайомі їм реальні предмети. Предметні іграшки повинні відповідати за величиною (наприклад, набір лялькових меблів і ляльок) розміру руки дошкільника, його зросту.

Гра для розвитку мовлення «Ведмедик йде у гості»

Мета. сприяє розвитку мовлення, вміння орієнтуватися в просторі.

Необхідний інвентар: м'яка іграшка (наприклад, ведмедик).
Візьміть в руки ведмедика і голосом іграшки скажіть дитині, що дуже хочете познайомитися з іграшками, якими вона грається Попросіть дитину провести ведмедика по групі і назвати улюблені іграшки.

«Лялька хоче спати». Ігрове завдання: заколисати ляьку, заспівати їй пісеньку.

«Тварини і їх дитинчата». Вихователь називає дорослу тварину, а діти мають промовити назву її дитинчати.

Для трьохрічних малюків доцільно використовувати настільно - друковані ігри зразка «Як розмовляють тварини», «Хто де живе» (домівки тварин), «Хто сховався у хатинці» (за звуконаслідуванням знайти тваринку і помістити у хатинку), тощо.

Щоб збагатити ігрову діяльності дітей раннього дошкільного віку вихователь повинен сприяти сталості задуму гри, розвитку його у певний сюжет, має вчити малечу гратися поруч, а згодом і разом.

Одним із основних прийомів педагогічного впливу на етапі раннього розвитку дитини є її рольова участь в іграх.

Хлопчики-пальчики ( для 3 років)

Знадобиться: долоня вихователя і кольорові фломастери.

Намалюйте на подушечці кожного пальця смішну мордочку і влаштуйте веселе подання для маленького глядача. Можна змайструвати з тканини або паперу міні-лялечки для пальчикового театру або використовувати для цього стару рукавичку, та нашити на неї вушка-носики. Діти, немов заворожені, будуть стежити за кумедними персонажами, намальованими прямо на пальцях.

Згодом ви зможете і їм запропонувати стати учасником вистави, одягнувши паперові персонажі на пальчик. На їх роль підійдуть кумедні чоловічки або тварини, знайомі малюкові - собачка, кішка, корова, пташка і т.д.

Завдяки таким розвагам, розвиваються творчі здібності дитини, її мовні навички та образне мислення. Пальчикові ігри стимулюють розвиток дрібної моторики, а спільні ігри з вихователем - відмінний спосіб зміцнити емоційний зв'язок між ним і малюком.

«Мисочки»

Знадобиться: кілька мисочок однієї форми (круглі або квадратні), але різного розміру.

Покажіть малюкові, як меншу мисочку можна помістити в мисочку побільше. Дозвольте спробувати йому самому повторити ваш «фокус». Коли завдання буде вирішено, додайте до набору ще одну мисочку, найменшу. Покажіть, як вона поміщається всередину меншої мисочки. Запропонуйте малюкові розібрати споруду з мисочок і знову зібрати її.

Мета. За допомогою маніпуляцій з предметами різного розміру, дитина освоює поняття «більше» і «менше» (елементарні математичні уявлення), вчиться мислити логічно.

Якщо діяльність дитини перебуває на рівні предметних ігор, необхідно подбати про спеціальне навчання її ігровим діям, елементам ігрової поведінки. Для цього використовують такі педагогічні прийоми, як пропозиція вихователем готового сюжету різної складності, демонстрація зразка ігрової дії, використання у грі разом з іграшками предметів-замінників.

Для дітей від 3-х років

Гра «Підберемо пару»

Мета: закріпити словник іменників за темою «Іграшки», вчити встановлювати подібність предмета з його зображенням на картинках, удосконалювати зорове сприйняття.

ОБЛАДНАННЯ: іграшки (м'яч, лялька, ведмедик і т.д.), предметні картинки із зображенням цих іграшок.

Розгляньте разом з дитиною іграшки та предметні картинки. Назвіть кожну з них. Попросіть дитину взяти в руки одну з картинок і знайти іграшку відповідну їй.

«Чим грають І що вдягати».

МЕТА: закріпити в словнику дитини назви іграшок, предметів одягу, основних дій з ними.

ОБЛАДНАННЯ: предметні картинки із зображенням іграшок і предметів одягу.

Розкладіть на столі предметні картинки і запропонуйте дитині сказати, що на них зображено. Попросіть малюка показати і назвати предмети, з якими можна грати. Спонукаючи його відповідати фразою: «Я граю машиною». Потім попросіть дитину назвати предмети одягу та основна дія з ними: «Пальто надягають». В кінці гри підведіть підсумок: машиною, кубиком грають. Пальто, сорочка, шкарпетки, сукня надягають - це одяг.

«Що змінилося»

МЕТА: закріплювати в словнику дитини іменники з теми: «Іграшки», «Одяг», «Меблі» і т.д., сприяти розвитку уваги і короткочасної зорової пам'яті.

ОБЛАДНАННЯ: іграшки або предметні картинки по темі 5-7 штук.

Розставте або розкладіть на столі іграшки або предметні картинки і попросіть дитину назвати їх. Запропонуйте малюкові закрити очі і змініть розташування іграшок або картинок на столі. Розплющивши очі, дитина повинна відгадати, які іграшки або картинки переставив дорослий.

«Чудесний мішечок»

МЕТА: закріплювати в словнику дитини слова з теми: «Іграшки», «Фрукти», «Овочі» і т.д., вчити розрізняти предмети на дотик, удосконалювати тактильне сприйняття.

ОБЛАДНАННЯ: мішечок, предмети по темі.

Запропонуйте дитині дістати з «чудесного мішечка» певний предмет. Малюк повинен знайти його на дотик, не заглядаючи в мішечок. Ускладнити завдання можна, поклавши в мішечок предмети різного розміру (великі, маленькі). У цьому випадку дитині пропонується знайти в мішечку вказаний дорослим предмет.

Дидактичні ігри для середнього дошкільного віку (4-5 років)

У середньому дошкільному віці взаємини дітей концентруються навколо ролі й дотримання правил, до яких вона зобов'язує.

Дидактична гра «Дзеркало» Дитина вчиться повторювати рухи. Дорослий показує рух, дитина дивиться, потім пробує повторити. Якщо у дитини не виходить, дуже важливо підійти до неї і показати ще раз, але тепер залишаюсь в цьому положенні, поки малюк його не "скопіює".

Дидактична гра «Підбираємо за кольором»
Вам знадобляться:

- Форми із вмістом (наприклад, коробочки і кульки в них) кількох кольорів.
Змішайте формочки на підлозі і нехай дитина покладе кожну кульку у відповідну за кольором коробочку.

Дидактична гра - лото «Чого не вистачає».

Погрупуйте зображення предметів за їх призначенням – одяг, посуд, транспорт. В окрему купку складіть перемішані зображення х тими ж складовими.

Ігрове завдання: із спільної купки вибрати і розкласти зображення за тією ж тематичною складовою: одяг до одягу, транспорт до транспорту тощо.

У середньому дошкільному віці формуємо у дітей складніші математично-просторові уявлення, за допомогою дидактичних ігор навчаємо правилам безпеки життєдіяльності, продовжуємо працювати над збагаченням словникового запасу, розширюємо межі пізнавання. Тому і картотеку дидактичних ігор складаємо у відповідності до напрямів і тем діяльності.

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Гра «Знайди тінь предмета»

Мета. Розвиток спостережливості, вироблення вміння зіставляти та порівнювати

Обладнання. Лист А4, на якому зображено 2 ряди предметів. І ряд – реальні предмети, 2 ряд - тіні цих же предметів у довільному порядку. Кульковою ручкою дитина має з’єднати пари «предмет- тінь»

Гра «Лабіринт»

Мета. Розвиток логічного мислення, уваги, дрібної моторики

Обладнання. Зображення у форматі А4 тваринки в одному кутку аркуша, її домівки в протилежному. Шлях від домівки до тваринки у вигляді заплутаних ліній.

Завдання: знайти шлях до домівки.

Якщо діти добре опанували цю гру, можна її ускладнити, запропонувавши самим створити шлях у вигляді лабіринту кривих ліній.

Гра «Четвертий зайвий»

Мета. Розвиток вміння групувати предмети, узагальнювати та виокремлювати

Обладнання Різнотипні за призначенням іграшки, сееред яких кілька однотипних і одна відрізняється ( напр.: три ляльки і одна машинка)

Завдання: знайти «зайвий» предмет. Це ж можна зробити і як настільну гру,коли замість іграшок показати їх зображення.

Ми навели лише декілька прикладів дидактичних ігор, щоб показати механізм їх дії. Головне, пам’ятайте: дидактична гра у ДНЗ – це чарівна палочка, за допомогою якої ви навчите дітей мислити, винаходити, міркувати.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді