Сімейна дискримінація: чому виникає та чим загрожує

Попри декларовану рівність прав і можливостей чимало дітей зазнають жорстокого поводження, зокрема у сім’ї. З’ясуймо, чому відбувається дискримінація, як позначається на дітях і на чому зауважувати, організовуючи просвітницьку роботу з учнями на запобігання насиллю в сім’ї

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Психологи стверджують, що основними принципами конструювання сучасної сім’ї, у якій комфортно почувається кожен її член, є:

екологічність

 • поведінка кожного члена сім’ї не шкодить іншим, не суперечить уявленням про бажану сім’ю, не заважає реалізувати індивідуальні потреби та прагнення

діалогічність

В основі зазначених принципів — толерантність і повага до інших, — нехтування якими призводить до сімейної дискримінації. Вона негативно впливає на життя всіх членів родини, оскільки:

 • нівелює можливість відкритої взаємодії
 • унеможливлює безпечність взаємин
 • викорінює толерантне ставлення одне до одного
 • перешкоджає ефективній самореалізації кожного члена родини
 • загрожує психологічному, а іноді й фізичному здоров’ю.

Сімейна дискримінація — несправедлива поведінка щодо одного (двох і більше) членів родини з боку інших членів сім’ї: від ігнорування, вербальних образ і фізичних нападів до відмови в основних потребах, реалізації тих чи тих прав

Законодавчо визначено такі форми дискримінації:

 • пряма та непряма дискримінація
 • підбурювання до дискримінації
 • пособництво у дискримінації
 • утиск

Чому виникає дискримінація у сім’ї

Незалежно від проявів в основі сімейної дискримінації — заперечення, неприйняття відмінностей, неповага до інших.

Чи не основною передумовою виникнення дискримінації є негативні соціальні стереотипи. Вони породжують упередження, що запускають дискримінаційні процеси.

Через панівні уявлення в суспільстві щодо того, що означає бути жінкою, чоловіком, дружиною, батьками тощо, у членів сім’ї може виникати відчуття незадоволення, дискомфорту.

Відчуття «невідповідності стандартам» призводить до появи труднощів у взаєминах.

Сучасні ЗМІ активно декларують «очевидні істини» на кшталт:

 • молодим бути ліпше, аніж старим
 • яскраві й сексуальні жінки успішніші, ніж «сірі миші» (бодай і розумні)
 • агресивним «мачо» бути престижніше, ніж лагідним чоловіком

Подібні стереотипи міцно закріплюються у свідомості людей, і це негативно позначається на сімейному мікрокліматі багатьох родин

Дискримінаційні процеси в сім’ях часто розростаються через так звані розширені привілеї когось із членів родини. Ідеться про відчуття виняткового права на щось у сімейних взаєминах відповідно до статусу, віку, статі тощо. Фактично такі привілеї «легітимізують» дискримінаційну поведінку.

Вікова дискримінація

Вікова дискримінація у сім’ї полягає в негативному ставленні до представників іншого покоління, які матеріально та/чи психологічно залежать від інших.

Жертвами вікової дискримінації стають переважно діти. Їхню думку ігнорують, не враховують під час прийняття важливих сімейних рішень щодо виховання, розвитку чи дозвілля.

Так відбувається через стереотипні міркування дорослих:

 • час дорослих набагато цінніший за час дітей
 • справи батьків завжди серйозні та важливі, а діти лише граються та байдикують
 • діти не мають достатнього життєвого досвіду і відповідних розумових здібностей, аби брати участь у розв’язанні «дорослих» питань
 • батьки ліпше знають, як дітям буде добре, де навчатися, із ким спілкуватися, чим займатися тощо.

Деякі батьки поводяться надто суворо, ототожнюють поняття «дисципліна» із тотальним контролем і вимогою абсолютної покірності дитини. У таких родинах спроби дитини проявляти самостійність і робити щось по-своєму закінчуються насильницькими діями з боку дорослих.

«Батьківською любов’ю» маскують дискримінацію.

Наслідками подібного «підходу» до виховання стають:

Дорослі вважають за необхідне «соціалізовувати» дітей, розвивати, навчати й виховувати їх, аби ті згодом зайняли в суспільстві престижну нішу — обійняли високу посаду, були матеріально забезпеченими тощо.

Таке «доросле» розуміння «щасливого» дитинства призводить до перевантаження дитини: через значну кількість різноманітних занять у неї не залишається часу для ігор на вулиці, спілкування з друзями тощо.

Традиційно українській культурі притаманне поважне ставлення до людей літнього віку. Однак у сучасних сім’ях дідусі й бабусі також стають жертвами дискримінації.

Нині стійко закріпився оцінювальна континуум «молодість — старість», за якого:

молодість

 • асоціюють із позитивними конотаціями (краса, здоров’я, енергійність, щастя, успішність, перспективність тощо)

старість

 • супроводжують негативними конотаціями (хвороба, безпомічність, слабоумство, нещастя, відсутність майбутнього тощо)

Ґендерна дискримінація

Передумовою виникнення ґендерної дискримінації насамперед є патріархальні погляди щодо ролі партнерів у сім’ї:

жінка

 • народжувати та виховувати дітей
 • плекати сімейний затишок

чоловік

Такі уявлення дискримінують як жінок, так і чоловіків, оскільки шляхи їхньої самореалізації чітко визначені та не підлягають «оскарженню». Вони не дають змоги конструювати спільне життя відповідно до індивідуальних потреб та інтересів кожного. Подібні переконання стають джерелом сімейних конфліктів, нав’язують нормативні ролі.

Дискримінація і насилля

Дискримінація може стати підґрунтям для виникнення насилля в сім’ї.

Насилля в сім’ї — це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї щодо іншого, які порушують його права і свободи як людини і громадянина, завдають моральної, фізичної чи психологічної шкоди.

Може мати такі прояви:

 • вербальні образи
 • приниження
 • знущання
 • погрози
 • змушування
 • примусове позбавленні волі
 • суворий контроль поведінки
 • побиття.

Насилля як крайній вияв дискримінації здебільшого притаманний тоталітарним сім’ям. Особливістю побудови взаємин у таких сім’ях є утвердження влади та її захист домінантним членом сім’ї:

 • його права і привілеї не обговорюють
 • його потреби і бажання є первинними, а бачення сімейного життя — безапеляційним.

Значна частина українців досі дотримується патріархальних уявлень щодо конструювання сімейного простору. Це марґіналізує партнерські (демократичні) сім’ї, спрямовані на індивідуальну самореалізацію кожного члена родини.

Помилково вважати, що агресором у сім’ї є виключно чоловік. Жінка також може бути агресором. Трапляється, що дружина тероризує чоловіка, ображає його, принижує гідність, знущається тощо. Жінка-агресор не знає іншого способу висловити свою незгоду з чоловіком.

Часто жінка вчиняє насильницькі дії щодо дітей. Відбувається це тому, що вона не вміє чи не хоче брати участь у житті дитини з позиції друга, оскільки це потребує більше зусиль, часу та відповідної внутрішньої роботи.

Іноді мати виправдовує свою несправедливу поведінку щодо дитини, її приниження, навіть побиття аргументами на кшталт:

 • «Це все заради неї/нього…»
 • «Мене теж так виховували, я ж нормальною людиною виросла»

Як запобігти насиллю у сім’ї

Чи не основне завдання педагогів навчальних закладів (і практичного психолога зокрема) задля запобігання сімейній дискримінації та насиллю в сім’ї — організувати належну просвітницьку роботу з молоддю.

Акцент варто зробити на:

 • розвитку в учнів поваги і толерантності до поглядів інших
 • підвищенні рівня їхньої самоповаги
 • усвідомленні ними цінності кожної людини
 • формуванні партнерської позиції у взаєминах з іншими
 • застосуванні принципів екологічності та діалогічності під час сім’єтворення
 • оволодінні навичками захисту своїх прав і мирного розв’язання конфліктів.

Тоталітарна і демократична сімейні моделі

Особливості внутрішньо-сімейної взаємодії

Типи сімей

Тоталітарна
(патріархальна)

Демократична
(партнерська)

Права, можливості членів сім’ї

 • нерівноправність
 • конкуренція

 • рівноправність
 • кооперація

Сімейні правила

 • жорсткі
 • примусового характеру

 • гнучкі
 • з можливістю обговорення

Сімейні ролі

 • чітко закріплені відповідно до статусу та/або статі та/або віку

 • довільні
 • орієнтовані на бажання та особистісні схильності

Розподіл обов’язків між членами сім’ї

 • обов’язки щодо ведення домашнього господарства нерозподілені

 • обов’язки щодо ведення домашнього господарства розподілені на засадах рівноправності

 • батьківські обов’язки нерозподілені

 • батьківські обов’язки розподілені рівномірно

 • відповідальність за матеріальний стан сім’ї нерозподілена

 • економічна відповідальність конструктивно розподілена

Повага до особистого життя членів родини

 • відсутня

 • значна

Особливості взаємин, розв’язання конфліктів

 • конкурентність
 • конфлікти розв’язують за принципом «Хтось виграв, а хтось програв»

 • співпраця
 • конфлікти розв’язують шляхом досягнення консенсусу

Сімейна влада

 • узурпована головою сім’ї
 • у прийнятті рішень беруть участь не всі члени сім’ї

 • рівномірно розподілена
 • усі члени сім’ї відповідальні за проблеми, що виникають у їхньому житті

Основа сімейної дисципліни

 • страх
 • приниження

 • повага
 • довіра
 • авторитет

Емоційне тло

 • помилок не визнають
 • пробачення не просять

 • помилки визнають
 • намагаються уникати конфліктів

 • почуття беззахисності перед образливими і насильницькими діями

 • почуття захищеності і комфорту

 • основне почуття — страх
 • сміх і радість — рідкість

 • сімейне життя — джерело радості та позитивних вражень

За матеріалами Ольги КЛЯПЕЦЬ,
старшого наукового співробітника лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, канд. психол. наукзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді