Навчальна відпустка в закладі освіти: кому, коли і скільки

Розкажемо, що потрібно знати керівнику про навчальні відпустки та що робити, коли працівник принесе довідку-виклик на сесію

Майбутні педагоги, музиканти, інструктори з фізкультури, які працюють і навчаються, мають право на тривалішу навчальну відпустку, аніж визначена Законом про відпустки. Сумісникам навчальну відпустку надають, проте не оплачують.

Додаткова оплачувана відпустка у зв'язку з навчанням

Які документи регламентують навчальну відпустку в закладі освіти

Право на оплачувану навчальну відпустку а закладі освіти гарантують:

 • Конвенція Міжнародної організації праці «Про оплачувані учбові відпустки» від 24.06.1974 № 140
 • КЗпП (глава XIV «Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням»)
 • Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (розділ ІІІ; далі — Закон про відпустки).

Хто має право на навчальну відпустку в закладі освіти

Право на навчальні відпустки в закладах освіти мають працівники, які:

 • здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах
 • успішно навчаються на вечірніх відділеннях ПТНЗ
 • успішно навчаються без відриву від виробництва у ВНЗ із вечірньою та заочною формами навчання
 • навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки (ст. 13—15 Закону про відпустки).

Як визначати тривалість навчальних відпусток

Тривалість навчальної відпустки в закладі освіти залежить від:

 • рівня акредитації закладу освіти
 • курсу (перший, другий і наступні)
 • форми навчання (заочна, вечірня)
 • підстави (на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів; на період складання державних іспитів; на період підготовки та захисту дипломного проекту, роботи).

Насамперед тривалість навчальної відпустки залежить від рівня акредитації закладу вищої освіти. Однак акредитацію вишів скасовано ще 2014 року — Законом «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. Нині з ініціативи закладу вищої освіти акредитують лише освітні програми. Попри це в Закон про відпустки зміни не внесли.

Тривалість відпустки вчителя

Радимо визначати тривалість навчальної відпустки на підставі підпункту 12 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону про вищу освіту:

«До приведення нормативно-правових актів з питань оплати праці, пенсійного та стипендіального забезпечення у відповідність із вимогами цього Закону умови оплати праці, пенсійного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, стипендіального забезпечення осіб, які навчаються, зберігаються:

 • для університетів, академій, інститутів — на рівні вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації;
 • для коледжів (включаючи коледжі як структурні підрозділи університетів, академій, інститутів) — на рівні вищих навчальних закладів I—II рівнів акредитації»

  Як оформити навчальну відпустку в закладі освіти

  Щоб оформити відпустку, працівник повинен подати роботодавцю заяву і довідку-виклик.

  Згідно з наказом МОН «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» від 13.02.2019 № 179, форму довідки-виклику Н-5.01 використовують для виклику студента, аспіранта, який поєднує роботу з навчанням у ЗВО, на період:

  • настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії
  • складання державних іспитів (атестації)
  • підготовки і захисту дипломного проекту (роботи).

  Форма містить дані щодо прибуття студента, аспіранта до ЗВО, вибуття з нього та повернення до місця роботи.У заяві працівник вказує період відпустки:

  Навчальна відпустка в закладі освіти: кому, коли і скільки

  Роботодавець видає наказ на підставі заяви і довідки-виклику:

  Навчальна відпустка в закладі освіти: кому, коли і скільки

  Як надавати навчальну відпустку студентам творчих спеціальностей та майбутнім філологам в закладі освіти

  Студентам творчих спеціальностей та майбутнім філологам, які працюють і навчаються, надають не лише відпустки, передбачені статтею 15 Закону про відпустки, а й додаткові відпустки (табл. 2).

  Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою КМУ від 28.06.1997 № 634.

  Навчальна відпустка в закладі освіти: кому, коли і скільки

  Керівник музичний заочно навчається на ІV курсі університету на факультеті «Музичне мистецтво». У жовтні 2019-го йому надали навчальну відпустку на сесію на 25 календарних днів (к. д.). У березні 2020 року працівник знову приніс виклик на сесію на 25 к. д.

  За 2019/2020 навчальний рік працівник має право на:

  • 40 к. д. додаткової оплачуваної відпустки на період настановних занять, лабораторних робіт, складання заліків та іспитів
  • 10 к. д. додаткової відпустки із збереженням зарплати
  • 10 к. д. додаткової відпустки без збереження зарплати.

  Восени 2019 року працівник вже використав 25 к. д. оплачуваної навчальної відпустки. Тому в березні 2020 року він має право на 15 к. д. оплачуваної відпустки на підставі Закону про відпустки та 10 к. д. оплачуваної відпустки на підставі Порядку № 634.

  Як надавати навчальні відпустки аспірантам

  Гарантії працівникам, які вступають до аспірантури або вже навчаються заочно, визначені частинами 3-4 статті 15, пунктом 13 статті 25 Закону про відпустки, частинами 4-5 статті 218 КЗпП (табл. 3).

  Навчальна відпустка в закладі освіти: кому, коли і скільки

  Відпустку надають на підставі заяви працівника та довідки ЗВО, що аспірант успішно виконує індивідуальний план роботи.

  Як надавати навчальні відпустки сумісникам в закладі освіти

  Сумісники не мають права на оплачувану навчальну відпустку. Частина 1 статті 15 Закону про відпустки декларує: працівникам, які успішно навчаються у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання, надають додаткові оплачувані відпустки. Однак у статті 217 КЗпП зазначено, що на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками зберігають середню зарплату за основним місцем роботи.

  Щоб оформити відсутність сумісника на час сесії, послуговуйтеся пунктом 14 статті 25 Закону про відпустки: на прохання працівника обов’язково надають відпустку без збереження зарплати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи. На підставі заяви сумісника і довідки з основного місця роботи або засвідченої копії наказу про навчальну відпустку роботодавець видає наказ про відпустку без збереження зарплати суміснику.

  Як надавати неоплачувані відпустки, пов’язані із навчанням

  Відпустки без збереження зарплати гарантовані статтею 25 Закону про відпустки, якщо працівник:

  • допущений до вступних іспитів у ВНЗ, — тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження закладу освіти та назад (п. 12)
  • має неповнолітню дитину, яка вступає до закладів освіти в іншій місцевості, — тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження закладу освіти та у зворотному напрямі. Якщо дітей двоє або більше — відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини (п. 17).

  Щоб оформити відпустку, працівник подає заяву і відповідну довідку з вишу. Роботодавець видає наказ про відпустку без збереження зарплати.

  Коли виплачувати відпускні

  Зарплату працівникам за час відпустки виплачують не пізніше ніж за три дні до її початку. Це правило діє і для навчальних відпусток, що визначено й у листі Мінсоцполітики «Про оплату навчальних відпусток та проїзду до навчальних закладів» від 02.01.2013 № 2/13/116-13.

  Оплачувати навчальну відпустку після того, як працівник-студент надасть відрізну частину довідки-виклику — неправомірно.

  Як табелювати навчальну відпустку

  Позначення навчальної відпустки в табелі обліку використання робочого часу відрізняється залежно від того, чи відпустка оплачувана.

  Умовні позначення (буквений, цифровий код) у табелі визначив Держстат у наказі «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489.

  Оплачувану навчальну відпустку в табелі позначаємо буквеним кодом «Н» (цифровий код — 12). Якщо працівнику надано відпустку без збереження зарплати (у зв’язку зі вступом до ЗВО, аспірантури, або дитина працівника вступає до ЗВО в іншій місцевості) — «НБ» (цифровий код — 13).

  Навчальні відпустки надають у календарних днях (ст. 5 Закону про відпустки). Тому в табелі позначаємо як навчальну відпустку всі календарні дні, що припадають на її період, у т. ч. суботи, неділі, святкові дні та дні релігійних свят.

  Чим загрожує роботодавцю невчасна виплата відпускних

  Несвоєчасна виплата зарплати за час відпустки загрожує роботодавцю:

  • штрафом від 510 до 1700 грн (ч. 1 ст. 41 КпАП)
  • фінансовими санкціями у розмірі мінімальної зарплати (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП), а якщо виплату затримано більше ніж на місяць — у розмірі трьох мінімальних зарплат (абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

  Роботодавець повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва (ст. 202 КЗпП).  зміст

  Статичний блок для статей

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді