Організація гурткової роботи за біологічним профілем

У біологічних дисциплінах органічно поєднані в єдину цілісну систему знань дисципліни біологічного спрямування, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування. Вони є невід'ємною складовою допрофільної підготовки та профільного навчання учнів за професіями екологів, зоологів, фахівців у сфері агропромислового комплексу

Заняття в гуртках і творчих учнівських об’єднаннях біологічного профілю позашкільних навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році проводять за навчальними програмами, які мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також затверджені місцевими органами виконавчої влади.

Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль — рекомендовано листом МОН України від 04.07.2013 № 1/11-10901.

В основі будь-якої навчальної програми біологічного напряму має бути функціональний підхід до розкриття знань про тваринний, рослинний світ або людину. Тобто спершу вивчають функцію, і лише потім — будову. За такого підходу учні опановуватимуть знання про біологічний організм як цілісну систему.

Зміст гурткових занять біологічного профілю

Керівникові гуртка надано автономію. Тож він вільно добирає форми організації навчально-виховного процесу, способи навчальної взаємодії, методи, прийоми і засоби реалізації змісту освіти. Також педагог може самостійно визначати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але не порушуючи логіки викладу.

Керівник гуртка має послідовно створювати проблемну ситуацію і заохочувати до її розв’язування — встановлення причинно-наслідкових зв’язків. З огляду на це більше уваги доречно приділяти вивченню процесів життєдіяльності, притаманних живим організмам, аби показати системність їх організації, функціонування в умовах природного чи соціального середовища.


У гуртках і творчих учнівських об’єднаннях «Біологія людини», «Юні фізіологи тварин», «Основи біології» обов’язково слід дотримуватися принципів єдності будови і функції та послідовності формування анатомічних і фізіологічних знань в темах усього курсу.


Невід’ємною складовою дисциплін біологічного профілю є біологічний експеримент. Завдяки експериментальній діяльності учні набувають необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистісного прикладного досвіду. У такому разі вони спроможні, опираючись на свої знання, розв’язувати пізнавальні завдання засобами експерименту.


Так, зміст гуртків «Екологічна біохімія», «Основи експериментальної мікробіології», «Основи фізіології рослин», «Основи біохімії», «Основи цитології» засновують на формах експерименту, лабораторних робіт, екологічного практикуму, дослідницьких навчальних проектів, домашніх дослідів і спостережень.


Щоб зацікавлювати учнів, біологічні дисципліни необхідно викладати з застосуванням сучасних форм і методів, педагогічних технологій. Також доцільно вдаватися до різноманітних творчих методів, як-от конкурсів, майстер-класів, практичних занять, захистів проектів, аби заохочувати до поширення особистого досвіду роботи кожного гурківця.

Також пізнавальний інтерес можливо розвивати, спонукаючи учнів до самостійної роботи з різними джерелами інформації — науково-популярною літературою, відеоматеріалами, ресурсами інтернету тощо.

Творчі учнівські об’єднання

Творчі учнівські об’єднання організовують, аби сприяти поглибленому вивченню біології поряд із традиційними гуртками.

Університет юних біохіміків

На базі Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України та юнацької секції Українського біохімічного товариства створено Університет юних біохіміків.

У програмі його роботи:

 • цикл лекцій «Передові рубежі біології»
 • практикуми на базі лабораторій
 • семінари за участі провідних спеціалістів у галузях біохімії, молекулярної біології, нанотехнологій.

Природнича школа учнівської молоді

Природнича школа учнівської молоді (ПШУМ) створена, щоб:

 • залучати учнівську молодь до поглибленого вивчення природничих наук
 • допомагати у виконанні учнівських науково-дослідницьких робіт
 • задовольняти потреби учнів у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.

Навчання в ПШУМ відбувається за такими напрямами:

 • природничий (секції біології, екології, хімії, біоінформатики)
 • аграрний (секції агрономії, садівництва, лісознавства, бджільництва, кінології, ветеринарії)
 • декоративно-прикладний (секції народних ремесел, флористики та фітодизайну)
 • людинознавчий (секції психології, соціології, медицини)
 • наукові стажування (секції ботаніки, зоології, біохімії, гідробіології, молекулярної біології).

Під час кожної сесії ПШУМ відбуваються:

 • лекційні, практичні та лабораторні заняття
 • тренінги з підготовки до ЗНО
 • консультації з підготовки науково-дослідницьких робіт
 • навчальні екскурсії до науково-дослідницьких установ, вищих навчальних закладів, культурно-просвітницьких закладів.

У структурі ПШУМ на базі Центру молекулярних і клітинних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія» діє «Шкільна аспірантура» зі спеціальності «Лабораторна діагностика біологічних систем».

Окрім того, задля різнобічної профільної підготовки у ПШУМ розроблено такі спецкурси, як:

 • англійська мова для біологів
 • основи логіки
 • основи латинської мови
 • методика наукових досліджень.

Позашкільний природничий ліцей

Позашкільний природничий ліцей об’єднує інтелектуально обдарованих учнів 10-11-х класів Києва та Київської області.

Ліцей утворено, щоб надавати поглиблену природничу освіту, готувати до участі у предметних олімпіадах, конкурсах Малої академії наук.

Наукове товариство учнів «Ерудит»

Наукове товариство учнів «Ерудит» — це творче об‘єднання учнів 9-11-х класів, які виявляють стійкий інтерес до наукового пошуку, прагнуть підвищення особистого академічного та загальнокультурного рівня.

НТУ «Ерудит» проводить роботу у двох відділеннях:

 • хімії та біології, що об’єднує секції біології людини, загальної біології, ботаніки та зоології, психології, хімії, медицини
 • екології та аграрних наук, що об’єднує секції лісознавства, фундаментальної екології, охорони довкілля та раціонального природокористування, селекції та генетики, агрономії, ветеринарії та зоотехнії.

Координацію діяльності позашкільних навчальних закладів з організації навчально-виховного процесу, організаційно-масових заходів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти здійснюють Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, обласні, міські, районні центри еколого-натуралістичної творчості (станції юних натуралістів).

Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи є одним із напрямів виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.​

Примітка. Складено відповідно до Методичних рекомендацій з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного напряму у 2016/2017 навчальному році, розроблених Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді (від 06.09.2016).зміст

Центральна частина статичний блок 2