Освітній процес: права та обов’язки педагогічних працівників

Які ключові права та обов’язки вчителів як педагогічних працівників в освітньому процесі визначені законодавством

Права та обов’язки учителів у закладах загальної середньої освіти визначають:

Чи правильно оформлюєте додатки до наказів

У Законі про освіту правам і обов’язкам учителів присвячена стаття 54, що має назву «Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу».

Права вчителів

Педагогічні працівники мають право на:

 • академічну свободу

Що означає «Академічна свобода»

 • свобода викладання
 • свобода від втручання в педагогічну діяльність
 • вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі
 • педагогічна ініціатива тощо
 • розроблення й упровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів (насамперед методик компетентнісного навчання)
 • користування бібліотекою, інфраструктурою закладу освіти
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, використовуваних в освітньому процесі
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку

При підвищенні кваліфікації

Учитель управі вільно обирати:

 • освітні програми
 • форми навчання
 • заклади освіти, установи й організації, інші субֹ’єкти освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності
 • захист професійної честі та гідності
 • індивідуальну освітню діяльність за межами закладу освіти
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти та у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

Онлайн-трансляція освітнього процесу

Обов’язки вчителів

Педагогічні працівники:

повинні

зобов’язані стосовно учнів

 • постійно підвищувати:
  • свій професійний і загальнокультурний рівні
  • педагогічну майстерність
 • сприяти:
  • розвитку здібностей учнів
  • формуванню навичок здорового способу життя
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я учнів
 • виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання
 • особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема:
  • правди
  • справедливості
  • патріотизму тощо
 • формувати в учнів:
  • усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України
  • прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу
 • виховувати в учнів повагу до державної мови і державних символів, цінностей України, навколишнього природного середовища тощо
 • дотримувати:
  • установчих документів закладу освіти
  • правил внутрішнього розпорядку
 • виконувати посадові обов’язки
 • захищати учнів під час освітнього процесу від:
  • будь-яких форм фізичного та психічного насильства
  • приниження честі та гідності
  • дискримінації за будь-якою ознакою тощо
 • запобігати:
  • вживанню учнями та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів
  • іншим шкідливим звичкам

Заборонено!

Відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків (окрім випадків, передбачених законодавством)

⇒ Зрештою, всі права та обов'язки вчителя визначають у посадовій інструкціїзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді