Наказ про стан ведення класних журналів

Класний журнал — звична форма фіксації навчальної успішності учнів. Та водночас із його оформлення видно й роботу всього педагогічного колективу. У школах періодично здійснюють перевірки класних журналів

Записи до класних журналів вносять:

Вимоги до ведення класних журналів

Є рекомендації МОН щодо ведення класного журналу початкових класів НУШ.

Експертиза цінності документів: як провести

Перевірці підлягають Класні журнали:

 • 1-4-х кл.
 • 5-11-х кл.
 • для обліку відвідування та успішності учнів, які навчаються за індивідуальною формою.

Контроль за веденням класних журналів

Хто здійснює

Періодичність

директор школи

не менше 4 разів/рік

заступник з навчально-виховної роботи

особа, уповноважена на здійснення контролю за веденням класних журналів

за потреби

Якщо є зауваження, то особи, вказані вище, записують їх у кінці журналу, вказуючи:

 • дату перевірки
 • за необхідності — термін усунення недоліків.

У свою чергу вчитель:

 • розписується, датуючи про ознайомлення з зауваженнями
 • за необхідності — відмічає про усунення недоліків.

Перевірка класних журналів завучем: наказ

Керівник закладу провадить контроль за:

Зазвичай перевірку класних журналів проводять двічі на рік — наприкінці кожного навчального семестру. Після чого видають наказ.

При перевірці ведення класних журналів варто звернути увагу на:

ведення записів про

хто відповідає

 • стан обліку відвідування учнями уроків

класний керівник

 • облік проведених бесід з учнями
 • виконання нормативної кількості контрольних, практичних, лабораторних робіт та усного і писемного мовлення

вчитель-«предметник»

 • облік тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів
 • оцінювання робочих зошитів учнів (своєчасність)
 • тематичне, семестрове та річне оцінювання навчальних досягнень учнів (їх обґрунтованість)
 • облік проведення навчальної практики та екскурсій

Окрім того, зауважують на охайності записів, зокрема на наявність/відсутність виправлень.

Результати перевірки класних журналів

За підсумками, проаналізувавши та узагальнивши інформацію, видають наказ про результати результати перевірки ведення класних журналів.

Орієнтовна схема наказу про результати перевірки класних журналів

1. На підставі чого здійснена перевірка

2. Мета перевірки

3. Коротка інформація про стан ведення класних журналів, де виокремлено і позитивні тенденції, і типові недоліки

Зауважте!

Наказ є розпорядчим документом, його складають якомога стисло і чітко. Тому він не може займати кілька(надцять) сторінок. Аналітичну довідку за підсумками доцільно навести у додатку до наказу

4. У розпорядчій частині часто прописують таке:

вимоги

відповідальний

 • вести щоденний облік відвідування учнями занять (розділ «Облік відвідування (пропусків занять»)

класні керівники

 • стежити за веденням класного журналу вчителями-«предметниками»
 • заповнювати «Зведений облік навчальних досягнень учнів» відповідно до вимог
 • знайомити (своєчасно) вчителів- «предметників» із зауваженнями та пропозиціями
 • дотримуватися інструкційних вимог щодо ведення класних журналів

учителі школи

 • записи у класних журналах вести своєчасно, акуратно, відповідно до орфографічних норм, не допускати виправлень, закреслень, підчищань і коректора
 • провести індивідуальні бесіди з окремими вчителями, нагадавши вимоги до ведення шкільної документації та записів у класних журналах

завуч

 • здійснювати систематичний контроль за веденням класних журналів
 • надавати методичну допомогу вчителям щодо правильного заповнення класних журналів

Якщо окремі вчителі допустили грубі помилки й недоліки, то в наказі вказують на терміни, коли необхідно все виправити.

Контроль за виконанням наказу покладають або на директора, або на його заступника.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді