Документи для проведення лiцензування освiтнiх послуг у сферi дошкiльної освiти для юридичної особи

Перелiк документiв, що додаються до заяви, для проведення лiцензування освiтнiх послуг у сферi дошкiльної освiти для юридичної особи

1. Копiї установчих документiв (статуту, положення, рiшення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу).

2. Копiї рiшень про утворення вiдокремлених пiдроздiлiв та положення про них (у разi лiцензування освiтнiх послуг у вiдокремленому пiдроздiлI).

3. Документ, що засвiдчує пiдтримку органом управлiння iнiцiативи навчального закладу щодо лiцензування освiтньої послуги (рiшення власника (власникiв) навчального закладу або органу управлiння, визначеного статутом навчального закладу, про лiцензування освiтньої послуги або пiдтримку iнiцiативи навчального закладу щодо лiцензування освiтньої послуги).

4. Концепцiя дiяльностi за заявленою освiтньою послугою, яка грунтується на результатах монiторингу регiонального ринку освiтнiх послуг, затверджена керiвником та скрiплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською мiською державною адмiнiстрацiєю.

Увага!

У концепцiї слiд вiдобразити такi аспекти:

  • загальна характеристика навчального закладу (iнформацiя про рiк заснування, форму власностi, вiдомчу належнiсть, стисла iсторична довiдка про основнi етапи розвитку);
  • можливостi навчального закладу щодо надання освiтнiх послуг: матерiально-технiчна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення;
  • напрями та змiст розвитку навчального закладу.

За окремим дорученням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй погодження концепцiї дiяльностi за заявленою освiтньою послугою у сферi дошкiльної освiти може бути делеговано Мiнiстерству освiти i науки, молодi та спорту Автономної Республiки Крим, органам управлiння освiтою обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй

5. Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники кадрового забезпечення освiтньої дiяльностi. Подається iнформацiя про кiлькiсний та якiсний склад педагогiчних i медичних працiвникiв за формою, що мiститься у i наведених у (далi — Наказ № 1021).

6. Вiдомостi про кiлькiснi показники матерiально-технiчного забезпечення освiтньої дiяльностi. Подається iнформацiя про:

  • перелiк примiщень навчально-виховного призначення (навчальних, побутових) та iнших примiщень (у тому числi для медичного обслуговування та органiзацiї харчування дiтей), групових, спортивних та iгрових майданчикiв та їх площi за формою, що мiститься у наведенiй у ;
  • обладнання примiщень навчально-виховного призначення (в тому числi меблi, навчальне обладнання, комп’ютерне забезпечення) та майданчикiв за формою згiдно з формою, що мiститься у наведенiй у .

Увага!

Інформацiя наводиться з урахуванням вимог:

  • ;
  • ;

7. Вiдомостi про навчально-методичне забезпечення освiтньої дiяльностi. Подається iнформацiя про забезпечення навчально-виховними програмами, навчально-методичними посiбниками, затвердженими МОН України, за якими буде органiзовано навчально-виховний процес, за формою, що мiститься у i наведених у .

8. Копiї документiв, що засвiдчують право власностi (свiдоцтво про право власностi, договiр купiвлi-продажу), оперативного управлiння (рiшення чи повiдомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлiннI) чи користування (договiр оренди) основними засобами для здiйснення навчально-виховного процесу на строк, необхiдний для завершення надання послуги.

Увага!

Договори оренди мають бути оформленi з урахуванням вимог законодавства, зокрема:

  • ;
  • ;
  • (у редакцiї наказу Фонду державного майна України вiд 09.08.2007 № 1329)

9. Копiї документiв про вiдповiднiсть примiщень навчального закладу та його матерiально-технiчної бази санiтарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки.

10. Копiї документiв, що засвiдчують рiвень освiти, квалiфiкацiї та громадянство керiвника навчального закладу (диплома про вищу освiту, першої сторiнки паспорта керiвника навчального закладу).

Увага!

Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та пiдписуються керiвником, пiдпис якого засвiдчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примiрниках державною мовою з наскрiзною нумерацiєю аркушiв.

На лiцензування подаються оригiнали або засвiдченi вiдповiдно до iнструкцiї з дiловодства навчального закладу копiї документiв. Титульна сторiнка справи оформлюється за формою згiдно з до . До органу лiцензування подається один примiрник справи, другий зберiгається у навчальному закладi

Увага!

Розроблено вiдповiдно до

Сертифікація в системі базової освіти