Право обслуговувального та навчально­-допомiжного персоналу на матерiальну допомогу

Чи мають право на матерiальну допомогу працiвники навчального закладу з числа обслуговувального та навчально-допомiжного персоналу?

Керiвникам бюджетних установ надано право в межах фонду заробiтної плати, затвердженого в кошторисах доходiв i видаткiв, надавати працiвникам матерiальну допомогу, зокрема на оздоровлення, в сумi не бiльше нiж один посадовий оклад на рiк, крiм матерiальної допомоги на поховання. Таке право передбачено та .

Матерiальну допомогу зазвичай надають працiвникам за їхнього скрутного фiнансового становища до щорiчної основної вiдпустки (на оздоровлення), у зв’язку з народженням дитини, на лiкування тощо.

Керiвник бюджетної установи ухвалює рiшення про надання працiвниковi матерiальної допомоги, зокрема й на оздоровлення, з огляду на обсяги фонду заробiтної плати. Розмiр такої допомогине може перевищувати посадового окладу (ставки заробiтної плати) конкретного працiвника, за винятком суми матерiальної допомоги на поховання. На виплату матерiальної допомоги керiвник бюджетної установи може спрямовувати також кошти, збереженi зав­дяки економiї фонду заробiтної плати у певний перiод.

У колективному договорi порядок надання матерiальної допомоги визначають залежно вiд її виду у роздiлах «Оплата працi» або «Соцiально-трудовi пiльги, гарантiї i компенсацiї», де може бути встановлено i розмiр самої допомоги.

Ураховуючи реальнi фiнансовi можливостi вiдповiдного бюджету, а також положення колективного договору, у кошторисi конкретизують розмiриокремих видiв матерiальної допомоги, передбачених нормативними документами. Зокрема, така допомога може бути надана i в меншому розмiрi.

Пiд час обчислення розмiру матерiальної допомоги слiд ураховувати, що згiдно з , пiдвищення утворюють новi ставки заробiтної плати (посадовi оклади). Тобто розмiр матерiальної допомоги розраховують на основi новоствореної ставки заробiтної плати (посадового окладу).

Щоб отримати матерiальну допомогу, працiвник навчального закладу має подати заяву, вказавши у нiй причину, у зв’язку з якою вiн просить надати йому матерiальну допомогу. Заява з вiдповiдною вiзою керiвника навчального закладу є пiдставою для оформлення наказу про надання працiвниковi матерiальної допомоги. У наказi зазначають пункт колективного договору, вiдповiдно до якого надають матерiальну допомогу, та її розмiр.

Як бачимо, рiшення про надання матерiальної допомоги працiвниковi, зокрема й на оздоровлення, ухвалює керiвник навчального закладу з огляду на обсяги фонду оплати працi. Обмеженьщодо надання матерiальної допомоги певним категорiям працiвникiв не встановлено.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді