Рейтингова система як інструмент моніторингу успішності учнів

Моніторинг в освіті деколи досі плутають із контролем. Але це не одне й те саме. Адже контроль — це перевірка результатів задля прийняття управлінських рішень

Натомість моніторинг (від лат. monitor — той, що попереджає, наглядає, нагадує) — це збір та аналіз інформації, прогноз динаміки розвитку певних явищ.

Отож за моніторингу успішності в школі передбачають:

 • збір інформації про стан успішності учнів
 • прогнозування основних тенденцій
 • розроблення рекомендацій для підвищення успішності.

Що в державному стандарті базової освіти

Чому рейтингування

Одним із основних об’єктів моніторингу успішності є учнівська оцінка.

Оцінка — це характеристика успіху учня, виражена в балах.

Дванадцятибальна система оцінювання стала деякою мірою наступницею п’ятибальної. І за десятирічний досвід упровадження 12-бальної системи оцінювання можна виокремити певні труднощі:

 • батьки все ще суперечливо сприймають і трактують дванадцятибальне оцінювання

 • високий рівень (9-12 балів) сприймають лише позитивно, оскільки зіставляють із традиційною «п’ятіркою»
 • початковий рівень (1-3 бали) трактують однозначно як «двійка» за старою системою
 • середній (4-6 балів) та достатній (7-9 балів) рівні часто невизначені з-поміж батьків:

– хтось вважає достатній рівень «недостатнім» для своєї дитини

– інших задовольняє і середній бал

 • оцінки з предмета не враховують позаурочну навчальну діяльності учнів, як-то конкурси та олімпіади

 • учителі на свій розсуд виставляють оцінки з предмета з огляду на перемогу дитини в конкурсі

Звісно, у цьому є логіка, адже діти, які успішні з певного предмета, найчастіше й беруть участь у тематичних змаганнях. Але офіційно предметні конкурси й олімпіади — це позашкільна діяльність, а тому їх не враховують у тематичному та семестровому оцінюванні

Окрім того, у традиційній системі оцінювання динаміка засвоєння знань та особистісного розвитку за певний проміжок часу не є очевидною. Тому, щоб компенсувати недоліки традиційного оцінювання, заклади освіти впроваджують рейтингові системи, які дають змогу в першу чергу самому учневі оцінити свій розвиток.

Наказ про перевірку класних журналів

Звідки перейняли рейтингову систему

Рейтингову систему, засновану на кваліметричному підході, перейняли зі США.

GPA

Важливе значення для американських учнів має так званий середній бал, Grade Point Average, який вираховують як середнє арифметичне за всі курси, які взяв учень (перелік цих курсів є індивідуальним). Середній бал вираховують за семестр, навчальний рік або за кілька років. Він відіграє ключову роль при вступі до вищого навчального закладу (кожний заклад установлює власний прохідний бал). Тому, якщо учень старших класів не набирає достатній бал протягом семестру, він може за рахунок додаткових курсів або занять поліпшити собі середній бал у наступному семестрі.

Чи є сумніви, що кваліметричний підхід у США є реальною мотивацією учнів до навчання?

Кваліметрія — наука про методи кількісної оцінки якості чогось.

Окрім того, саме в американський освіті започаткована система оцінювання не лише навчальної діяльності дитини, але й усього шкільного життя (позашкільна активність, участь у конкурсах та інше).

Комплексний підхід до оцінювання досягнень дитини у вигляді рейтингової системи наразі вдало використовують і деякі українські школи.

Рейтинг — це показник оцінки діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи чи групи, що визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних.

Які рейтинги складають

Однозначно затвердженого алгоритму рейтингування немає:

 • в одному варіанті при складанні рейтингу навчальних досягнень учнів використовують узагальнені результати адміністративних контрольних зрізів
 • в іншому — вираховують середній бал семестрових або річних оцінок з предметів.

За допомогою певних математичних дій вираховують такі показники навчальної успішності:

 • рейтинг класу у навчальному закладі
 • рейтинг кожного учня в класі та школі
 • середній бал успішності окремо по школі кожного ступеня
 • середній бал успішності з кожного предмета
 • середній бал успішності кожного вчителя-предметника та класовода.

Свій алгоритм складання навчальних рейтингів розробили у Славутицькій загальноосвітній школі № 1.

Результати, представлені у вигляді діаграм, графіків, таблиць, дають змогу відстежити динаміку розвитку навчальної діяльності, як-от:

 • учитель-«предметник» наочно бачить динаміку успішності учнів зі свого предмета, зіставляє рівень навчальних досягнень учнів у межах одного предметного циклу (наприклад, математика, фізика)
 • класний керівник — простежує рейтинг учнів і класів за певний період.

У комплексному рейтингу, окрім навчальних досягнень, оцінюють і позашкільну діяльність та виховні аспекти:

Оцінювання позашкільної діяльності

Оцінювання виховання та поведінки учня

участь учня у класних та загальношкільних заходах

дотримання правил внутрішнього розпорядку школи

виконання доручень класного керівника

поведінка на уроках та перервах

участь у роботі учнівського самоврядування

дотримання ділового стилю одягу та правил особистої гігієни

участь в олімпіадах, конкурсах учнівської творчості та МАН

дотримання порядку у приміщенні

участь у спортивних змаганнях, результативність виступів

ставлення до чергування по класу, по школі

участь у роботі гуртків, факультативних занять, спортивних секцій

участь у суспільно-корисній праці класу або школи

«Як підготувати батьків та першокласника до школи»

Юрій САВЧЕНКОзаступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. психол. наук, доцент
Школа — своєрідне «випробування» для дітей і батьків. Поясніть батькам майбутнього першокласника, як підготувати дітей до шкільного навчання та допоможіть їм заспокоїтися й не хвилювати дитину

Провадимо рейтингову систему

Звісно, із рейтингами часто пов’язані резонансні дискусії і серед учителів, і серед батьків. Але серед основних переваг рейтингових систем:

 • чітко визначені критерії
 • можливість для учнів одразу бачити свої здобутки та, реагуючи, поліпшувати результати.

Для лідерів рейтингів це беззаперечне визнання в колективі та додатковий стимул для розвитку.

Та рейтингова система оцінювання навчальних досягнень учнів має свої недоліки у зв’язку з тим, що:

 • під час моніторингу вивчаємо лише статус учня, але не причини (а тому, зафіксувавши слабкий рівень успішності учня, педагог має застосувати інші методи, щоб зрозуміти, чому учень має проблеми у навчанні)
 • ідеї порівняння і змагальності, закладені у рейтинговій системі, можуть бути причиною:

– психологічного травмування слабких у навчанні учнів, негативно впливаючи на їхню мотивацію

– нездорової конкуренції.

Тож до питання оголошення результатів рейтингу варто підходити виважено.

Рейтинги мають бути у вільному доступі, але щоб запобігти ймовірним негативним явищам:

 • для широкого кола оголошують лише лідерів
 • інформацію про повний рейтинг надають за запитом.

Велика аналітична робота за кваліметричного підходу в моніторинговій роботі має сенс лише тоді, коли результати рейтингування будуть використані на практиці. Тому під час обговорень педагогічний колектив має визначати шляхи корекції успішності:

 • окремих учнів
 • установлюють необхідність для учня:

– додаткових індивідуальних консультацій

– методи диференційованого чи індивідуального підходів на уроках

– розроблення додаткового дидактичного матеріалу тощо

 • класних колективів
 • вносять зміни у планування навчального процесу, календарне та поурочне планування на наступний семестр тощо

За матеріалами Ганни Колесової,
методиста Славутицького міського методичного центру,
Київська обл.

Рекомендації щодо провадження рейтингового оцінювання навчальних досягнень учнів

Погодьте з батьками учнів питання запровадження рейтингового оцінювання на загальношкільних батьківських зборах, потім — на зборах ради навчального закладу

Індивідуально інформуйте учнів, які займають останні позиції у рейтингових списках

Інформуйте про місця в рейтингових списках лідерів та учнів, які суттєво поліпшили свої результати

Опановуйте комп’ютерні програми, застосовні для оброблення результатів рейтингового оцінювання

Стимулюйте цілеспрямовану діяльність учнів, справедливо оцінюючи результативність їхньої участі у різноманітних заходах

Доручіть учням самостійно вести облік результативності їхньої участі в різноманітних заходах

Шукайте можливість для матеріального та морального стимулювання лідерів класних рейтингових списків, та учнів, які найбільше поліпшили свої результати за семестр

Реагуйте на факти зниження середнього балу класно-урочного, позаурочного, організаційного компонентів, різкого «падіння» у рейтинговому списку окремих учнів

Використовуйте однакові критерії оцінювання для всіх учнівзміст

Сертифікація в системі базової освіти