Особливості викладання англійської мови в НУШ

Як викладати англійську мову в НУШ відповідно до положень типових освітніх програм Савченко О. Я. та Шияна Р.Б.

Як правильно поділити клас на уроках англійської

Під час навчання першокласників англійській мові враховуйте відсутність у дітей попереднього навчального досвіду, разом з тим, ви можете спиратись на досвід, здобутий ними у дошкільний період, зокрема на:

 • навички:
  • ліплення
  • розмальовування
  • вирізання
  • клеєння
 • вміння:
  • розглядати і обговорювати малюнки
  • співати
  • танцювати
  • розповідати вірші
  • виконувати фізичні рухи
  • розігрувати короткі сценки тощо.

Для результативного навчання іноземним мовам, а також з метою формування різноманітних здібностей дитини через засоби іноземної мови, враховуйте потреби учнів, що мають схильність до різних видів сприйняття інформації:

 • аудіалів
 • вербалів
 • візуалів
 • кінестетиків.

Тому вам слід володіти різними навчальними стратегіями і стилями навчання, щоб мати можливість допомогти кожному учневі осягнути свій навчальний потенціал і проявити себе.

⇒ Базовий навчальний план початкової освіти

⇒ Наскрізні змістові лінії в початковій школі

Методи іншомовного навчання учнів

Навчання шляхом отримання прямого досвіду — ефективний метод іншомовного навчання учнів адже діти в цьому віці ще не в змозі розуміти абстрактних понять. Вказаний підхід передбачає, що учень повинен фактично виконати або продемонструвати за допомогою пантоміми те, що він чує чи говорить.

На рецептивному рівні вивчення іноземної мови успішність оволодіння нею переважно залежить від якості і обсягу навчального матеріалу, що пропонується учням для сприймання на слух.

Використовуйте в ході навчання різноманітні сюжетні історії, комікси, за результатами роботи з якими школярі здобудуть належний рецептивний досвід спілкування іноземною мовою. Метод розказування історій надасть можливість «занурити» школярів в іншомовну атмосферу і ознайомити їх зі світом.

Значення роботи над історіями в початковій школі полягає у:

 • формуванні вміння слухати
 • розвиток уміння читати
 • закладанні основи для проведення подальших занять на вищих рівнях вивчення іноземної мови.

З метою кращого засвоєння учнями слів/фраз/тексту «історій» пропонуйте дітям прослуханий сюжет:

 • намалювати
 • зобразити на макеті
 • виготовити з паперу, пластиліну або іншого матеріалу
 • розіграти за допомогою гри в ляльковий театр тощо.

При цьому не потрібно змушувати дітей спеціально щось заучувати напам’ять. Школярі повинні відтворювати стільки тексту, скільки зможуть.

Використовуйте прийоми театру, що забезпечить можливість відіграти різні найпростіші комунікативні ситуації. Існує багато видів театру для дітей, зокрема:

 • іграшковий
 • пальчиковий
 • тіньовий
 • настільний тощо.

Важливе значення для розвитку емоційності і виразності мовлення школярів має ритміко-пісенний матеріал. Використання ритміко-пісенного матеріалу виконує такі функції:

 • сприяє розвитку інтонаційних і фонетичних іншомовних навичок
 • формує навички утримування в пам’яті слів, словосполучень
 • розвиває швидкість запам’ятовування
 • сприяє розвитку пам’яті.

Перед початком навчання письму і читання створіть відповідну навчальну базу, зокрема навчіть дітей:

 • розпізнавати звуки і артикулювати, щоб їм було що відмічати літерами
 • певній кількості іноземних слів, щоб вони мали змогу щось читати і писати.

Розпочинайте ознайомлення з літерами і розвиток елементарних навичок письма тільки після проведення вступного усного курсу.

Використовуйте методики, які застосовуються при навчанні дітей читанню рідною мовою: спочатку вимовляти букву за буквою, а потім складати їх у слова. Такий спосіб навчання близький і зрозумілий для дітей. За цим же принципом діє і метод фоніксів, який вчить «прочитувати» літери, тобто вимовляти характерний для літери звук, який вона виробляє.

Продумуйте заздалегідь презентацію кожної нової букви, відповідного слова-символу, перший звук якого збігається зі звуком букви. Так діти освоять звуко-буквені відповідності, знання яких потрібне для формування початкових навичок читання простих односкладових слів у 1 класі.

Використовуйте ігри з розрізаною абеткою, картками-фоніксами, які сприятимуть:

 • освоєнню школярами співвідношення «буква-звук»
 • правильній вимові слів по звуках
 • фонетично усвідомленому написанню перших слів.

Пам'ятайте, що першокласники вчаться читати не за правилами, а за аналогією. Тому після опрацювання усіх звуків, які позначаються на письмі буквами, пропонуйте їм завдання на читання римованих слів.

На основі попередньо засвоєних у письмовій і усній формах слів діти намагатимуться читати прості речення, які можна складати разом з ними і потім відтворювати письмово за зразком.

Оцінювання з англійської мови в класах НУШ

Ведення шкільної документації здійснюється відповідно до загальних рекомендацій.

Календарно-тематичне та поурочне планування вчителі здійснюють у довільній формі. Щодо оформлення планів, то вчитель самостійно визначає їхні:

 • формат
 • обсяг
 • зміст
 • структуру.

Оцінювання навчальних досягнень з іноземних мов 1-х класів здійснюється відповідно до загальних освітніх вимог контролю та оцінювань навчальних досягнень учнів початкової школи. Воно словесне і не допускає заміни оцінок іншими зовнішніми атрибутами, оскільки вони лише підміняють бальну форму.

Оцінювання має переважно формульний характер. Таки й характер оцінювання можна забезпечити використанням мовного портфоліо, основна суть якого — показати те, на що здатні учні.

Як здійснювати формувальне оцінювання

Через твердження «Я знаю», «Я вмію» акцентуються навчальні досягнення учнів, розвивається здатність до самооцінювання, поступово збільшується відповідальність за власне навчання.

Практичні поради вчителям іноземної мови:

 • приділяйте увагу усним рецептивним і продуктивним видам діяльності
 • домінуючим має бути слухання, щоб учні якомога більше чули іноземну мову
 • заохочуйте учнів якомога більше спілкуватися іноземною мовою, навіть на елементарному рівні
 • види роботи на уроці мають бути простими, щоб діти могли їх зрозуміти
 • добирайте завдання в межах можливостей дітей, завдання мають бути досяжними, але в той час стимулюючими
 • давайте чіткі і прості інструкції, що діти розуміли, що від них очікують
 • використовуйте коротші види роботи, адже увага дітей — нетривала
 • користуйтеся наочність, вона допомагає краще розуміти мову
 • зосереджуйтеся на спілкуванні, а не граматиці
 • не змінюйте імена дітей на іноземний манер.

Гра як форма організації уроку

Використовуйте гру, як природне середовище спілкування дітей. Зокрема, для здобуття елементарного іншомовного комунікативного досвіду застосовуйте такі ігрові завдання:

 • змагальні
 • ситуативні
 • ритмомузичні
 • художні тощо.

Використовуючи гру як форму організації уроку, чітко окресліть для себе той дидактичний результат, якого ви плануєте досягти, разом з тим, цей результат не повинен виступати мотивом для дитини в ході її навчальної діяльності.

Суть гри має змінювати стосунки між дітьми, а також між учнями і вчителем. Бажано, аби ви знаходили будь-яку можливість взяти участь і грати разом з учнями, оскільки атмосфера гри під наглядом стороннього спостерігача буде руйнуватись.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді