Щодо інтегрованого підходу в перших класах

Інтегроване навчання – це сукупність послідовних та взаємопов'язаних дій учителя й учня. Вони спрямовані на формування цілісної картини світу школяра на основі об’єднання навчального матеріалу з різних освітніх галузей (навчальних предметів)

Відповідно до статті 64 Закону України «Про освіту» центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (МОН України) затверджує типові освітні програми.

Вихідні та робочі 2020

Типові освітні програми для початкової школи затверджені наказами МОН:

 • від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» — типові освітні, зокрема й навчальні, програми з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини для 1-2 класів ЗЗСО (відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затв. постановою КМУ від 21.02.2018 № 87)
 • від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затв. постановою КМУ від 20.04.2011 № 465).

Типові освітні програми містять типові навчальні плани, які включають загальний обсяг навчального навантаження на учнів.

Засади інтегрованого підходу

Головною новацією практики діяльності 1-х класів ЗЗСО є структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні.

Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, методів та форм роботи.

Інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних предметів здійснюють:

 • навколо:
  • певного об’єкта
  • явища
  • розв’язання проблеми міжпредметного характеру
 • для створення творчого продукту тощо.

Існують різні підходи до організації інтегрованого навчання.

Мультидисциплінарний підхід

Учитель орієнтується на певні навчальні предмети. Він інтегрує навчальний зміст з кількох предметів і при цьому не порушує цілісність самих навчальних дисциплін; інтеграція навчального матеріалу відбувається навколо певної теми.

Міждисциплінарний підхід

Взаємопроникнення навчального матеріалу з різних навчальних предметів є глибшим (наприклад, вивчення навчального матеріалу кількох освітніх галузей може відбуватися в межах одного інтегрованого курсу), освітні галузі ідентифікуються, але їх обриси не є такими чіткими як при мультидисциплінарному підході.

Трансдисциплінарний підхід

Вчителі розробляють навчальну програму на основі запитів учнів або сплановують навчання на основі проектів. За такого підходу вчителі формують наскрізні навички в реальному контексті, адже учні вирішують реальну проблему.

Незважаючи на деякі відмінності, три підходи мають на меті формування цілісної картини світу дитини. Наразі жодний з описаних підходів не визнано кращим, адже кожен з них має свої переваги і недоліки. На основі цих підходів, Державного стандарту й освітніх програм, учитель може розробити інтегровану навчальну програму або використати подані ідеї для організації інтегрованого навчання у своєму класі.

Види інтегрованого навчання

Інтеграція в шкільному навчанні реалізується як у межах окремого навчального предмету, так і між різними навчальними дисциплінами.

Коли вчитель встановлює зв’язки між блоками навчальної інформації (чи окремими темами) у межах кожного навчального предмета, він реалізує внутрішньопредметну інтеграцію. Якщо вчитель установлює зв’язки між окремими навчальними дисциплінами, він реалізує міжпредметну інтеграцію.

Вид інтеграції

Реалізація

1

Контент-орієнтована інтеграція або інтеграція на основі змісту навчальних предметів

реалізується у формі тематичного навчання: це навчання на основі об’єднання навколо однієї теми знань з різних навчальних дисциплін

2

Інтеграція, орієнтована на формування способів дій (інтеграція навичок)

реалізується у межах навчальних предметів чи в процесі тематичного навчання. Учитель формує в учнів наскрізні уміння та ключові навички на більшості уроків у певний проміжок часу поступово ускладнюючи

3

Інтеграція на ціннісно-смисловому рівні (інтеграція перспектив)

реалізується наскрізно на усіх навчальних дисциплінах

Інтеграція та інтегроване навчання

Інтеграція: записи в Класному журналі 1 класу

Із реалізацією інтегрованого навчання виникають особливості записів у Класному журналі.

Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується у навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я досліджую світ».

На вивчення української мови у 1 класі потрібен часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим курсом «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь), відповідно до якого:

 • 5 год/тиждень використовують на вивчення української мови як окремого предмета
 • 2 год української мови на тиждень включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь).

У Класному журналі українську мову фіксують як:

 • окремий навчальний предмет, на який окремо виділяють сторінки «Українська мова»
 • частину інтегрованого курсу, на яку також виділяються окремі сторінки «Українська мова» в інтегрованому курсі (мовно-літературна галузь).

Вивчення іноземної мови в ЗЗСО здійснюється як окремий предмет.

Розподіл годин у навчальних планах

У навчальних планах ЗЗСО запропоновано розподілити навчальні години так:

 • українська мова — 5 год
 • українська мова в інтегрованому курсі — 2 год
 • інтегрований курс «Я досліджую світ» — 5 год.

При такому розподілі навчальних годин у пояснювальній записці необхідно зазначити особливості організації вивчення предмета українська мова та інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток 2 до наказу МОН від 20.02.2002 № 128) при вивченні української мови усього 7 год/тиждень — 5 год/тиждень, що виділені на вивчення української мови як окремого предмета, і 2 год/тиждень, що включені до інтегрованого курсу (мовно-літературна галузь) — клас може ділитися на групи за умови відповідної кількості учнів у класі (більше 27).

У разі поділу класу на групи при вивченні української мови у Класному журналі на запис уроків української мови як окремого предмета і української мови в інтегрованому курсі відводяться окремі сторінки для кожної групи.зміст

Сертифікація в системі базової освіти