Про інвентаризацію в ЗДО: 4 етапи

Про порядок проведення інвентаризації в закладі дошкільної освіти в умовах НП(с)БОДС та її підсумки

Порядок проведення інвентаризації в закладі дошкільної освіти визначений Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затв. наказом МФУ від 02.09.2014 № 879.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Відповідно до вимог п. 4 розділу I Положення № 879 забезпечення проведення інвентаризації в закладі покладається на посадову особу, яка здійснює керівництво закладом відповідно до установчих документів та вимог законодавства, — це, себто, директор ЗДО.

Повноваження директора ЗДО під час інвентаризації

У ході проведення інвентаризації керівник ДНЗ/ЗДО повинен:

 • створити комісію з інвентаризації
 • забезпечити умови, необхідні для проведення суцільної інвентаризації, як у випадку проведення обов’язкової інвентаризації:
  • складання річної звітності
  • припинення юрособи
  • зміна керівника чи матеріально відповідальних осіб
  • техногенна аварія
  • пожежа чи стихійне лихо
  • крадіжка
  • наявність відповідного судового рішення тощо
 • визначити:
  • об’єкти, які підлягають інвентаризації
  • періодичність і строки проведення інвентаризації (для певних видів зобов’язань і активів вони можуть визначатись або в Положенні про облікову політику ЗДО, або в наказі керівника навчального закладу на початку року).

Зауважте!

Строки інвентаризації, встановлені в ЗДО, не можуть перевищувати строків, визначених у пунктах 7 і 10 розд. I Положення № 879

Строки проведення щорічної інвентаризації
Строки проведення інвентаризації

Результати проведеної в ЗДО інвентаризації мають підтверджувати, що зобов’язання й активи навчальний заклад обліковує відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі — НП(с)БОДС.

Зокрема, на річну дату балансу:

 • активи повинні відповідати критеріям визнання ОЗ, або запасам
 • оцінка активів повинна відповідати справедливій вартості.

Як провести інвентаризацію: шпаргалка для керівника

Як провести інвентаризацію: шпаргалка для керівника

Етапи проведення інвентаризації в ЗДО

У процесі інвентаризації в ЗДО можна виокремити 4 етапи, а саме:

 1. Утворення комісії з інвентаризації
 2. Забезпечення умов для проведення інвентаризації
 3. Проведення перевірки фактичної наявності активів і зобов’язань
 4. Оформлення результатів інвентаризації.

До фінансової автономії ЗДО: шпаргалка для директора

Етап 1. Утворення комісії з інвентаризації

Утворення комісії з інвентаризації відбувається шляхом видання керівником ЗДО розпорядчого документа — наказу про створення інвентаризаційної комісії (якщо обсяг робіт великий — тоді робочих інвентаризаційних комісій).

Етап 2. Забезпечення умов для проведення інвентаризації

Керівник ЗДО перед тим, як розпочати інвентаризацію в навчальному закладі, повинен проконтролювати настання всіх необхідних умов для її проведення, а саме:

 • обробка всіх документів щодо руху активів повинна бути завершена
 • кінцеві на дату інвентаризації реєстри видаткових і прибуткових документів (звіти про рух активів) повинні бути сформовані
 • залишки активів на момент проведення інвентаризації повинні бути визначені у повному обсязі
 • ваговимірювальні прилади повинні знаходитись у справному стані.

Крім того, до моменту проведення інвентаризації в ЗДО необхідно:

 • згрупувати активи (розсортувати та розкласти їх у місцях зберігання за назвою, розмірами і сортами в зручному для підрахунку порядку)
 • отримати від матеріально відповідальних осіб розписки про те, що до початку проведення інвентаризації:
  • видаткові й прибуткові документи на активи здані в бухгалтерію
  • цінності, які надійшли під їх відповідальність, — оприбутковані (а цінності, що вибули, — відповідно списані).

Як розпочати самостійний бухоблік у дошкільному закладі

Етап 3. Проведення перевірки фактичної наявності активів і зобов’язань

Комісія з інвентаризації закладу дошкільної освіти шляхом проведення обов’язкового підрахунку, обміру і зважування встановлює наявність:

 • основних засобів
 • нематеріальних активів
 • готівки, грошових коштів та їх еквівалентів, бланків документів суворої звітності
 • біологічних активів
 • запасів
 • кредиторської і дебіторської заборгованості
 • незавершених капітальних інвестицій
 • доходів і витрат майбутніх періодів, резервів і забезпечень.

Відомості щодо перевірених цінностей комісія заносить до:

 • інвентаризаційних описів
 • актів інвентаризації.

Відомості щодо активів, які не належать ЗДО, але перебувають у його розпорядженні, комісія також заносить до інвентаризаційних описів з їх розподілом на:

 • орендовані
 • прийняті на переробку, відповідальне зберігання тощо.

Етап 4: Оформлення результатів інвентаризації

Результати проведеної інвентаризації в ЗДО — це:

 • інвентаризаційні описи (акти інвентаризації), оформлені відповідно до вимог законодавства, підписані всіма членами комісії і передані до служби з бухгалтерського обліку для проведення перевірки й відображення результатів інвентаризації в обліку
 • порівняльні відомості, складені бухгалтерською службою (у таких відомостях служба зазначає, зокрема, розбіжності, виявлені між даними бухобліку і актів інвентаризації/інвентаризаційних описів)
 • висновки щодо причин розбіжностей, виявлених між фактичною наявністю активів (зобов’язань) і даними бухобліку, які наведені у звіряльних відомостях (вказані висновки інвентаризаційна комісія відображає у письмовому протоколі)
 • протокол інвентаризаційної комісії, затверджений керівником ЗДО у 5-денний строк після закінчення інвентаризації
 • результати інвентаризації, відображені (на підставі затвердженого протоколу) в бухобліку та фінансовій звітності за звітний період, в якому закінчена інвентаризація.

Зауважте!

Типові форми відображення навчальними закладами результатів інвентаризації затверджено наказом МФУ від 17.06.2015 № 572

Хто аналізує матеріали інвентаризації ЗДО

Пунктом 20 розд. ІІ Положення № 879 передбачено, що матеріали інвентаризації, проведеної в ЗДО, на предмет її відповідності Положенню визначає:

 • уповноважена комісія, утворена в навчальному закладі
 • або відповідальні особи, визначені наказом керівника.

Як провести інвентаризацію: шпаргалка для керівника

Регулювання інвентаризаційних різниць

Порядок регулювання виявлених інвентаризаційних різниць визначено в п. 4 розділу IV Положення № 879. Зокрема, вказаний порядок передбачає, що:

 • виявлені в лишках основні засоби і нематеріальні активи ЗДО оприбутковує зі збільшенням доходів спеціального фонду
 • виявлені в лишках цінні папери, грошові кошти, їх еквіваленти та інші оборотні матеріальні цінності відображають в обліку зі збільшенням доходу звітного періоду спеціального фонду.

Приймаємо благодійну допомогу у вигляді товарі

Що робити з виявленою нестачею запасів ЗДО

Нестача запасів ЗДО у межах встановлених норм природної втрати за розпорядженням керівника закладу списується на витрати.

Однак, тут слід врахувати, що:

 • норму природної втрати можна застосовувати лише у разі встановлення фактичних нестач, тобто після взаємозаліку лишків і нестач цінностей внаслідок пересортиці
 • якщо норми природного убутку не застосовуються, тоді втрату цінностей потрібно розглядати як нестачу понад норму
 • понад норму природної втрати, а також убуток внаслідок псування цінностей списується з балансу та відноситься на рахунок винних осіб.

Якщо осіби, винні у нестачі, не встановлені

Якщо особи, винні у створенні нестачі в ЗДО, не встановлені, то вартість цінностей зараховується на витрати звітного періоду, а сума втрат (збитків) зараховується на позабалансовий рахунок 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» до часу встановлення винних осіб/закриття справи в порядку, визначеному законодавством.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді