Організація навчальним закладом курсів, гуртків, факультативів на платній основі

Загальноосвітні навчальні заклади можуть надавати додаткові освітні послуги, плата за які є одним із джерел фінансування. Розглянемо, які першочергові завдання має виконати керівник навчального закладу, щоби провадити курси, гуртки, факультативи на платній основі

Відповідно до вимог законодавства, зокрема підпункту 14 пункту 1 Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796, у сфері освітньої діяльності дозволено проводити понад обсяги, встановлені навчальними планами:

 • курси, гуртки, факультативи за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами
 • семінари, практикуми з підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму.

Як додаткові освітні послуги можна організовувати курси, гуртки, факультативи у таких напрямах, як-от:

 • агротехніка
 • гра на музичних інструментах
 • зоотехніка
 • іноземні мови
 • комп’ютерна підготовка
 • крій та шиття
 • машинопис
 • образотворче мистецтво
 • оздоблення приміщень
 • підготовка водіїв
 • стенографія
 • хореографія

При цьому навчальний заклад вирішує самостійно, видавати документи про відповідну освіту чи ні.

Порядок організації додаткових освітніх послуг

Керівник навчального закладу має враховувати, що додаткові освітні послуги надають:

 • понад обсяги, встановлені навчальними планами
 • поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного й місцевого бюджетів.

Щоб ефективно провадити додаткові освітні послуги, керівник навчального закладу має виконати деякі першочергові завдання:

Так, визначаючи готовність до надання додаткових освітніх послуг, варто з’ясувати, зокрема, чи достатні у навчальному закладі:

 • матеріально-технічна база
 • рівень кваліфікації педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу.

Попит учнів на додаткові освітні послуги вивчають, наприклад, за допомогою опитування.

Важливо довести до відома педагогів, учнів та їхніх батьків результати проведеного анкетування.

Перелік додаткових освітніх послуг слід затвердити наказом, зазначивши, зокрема:

 • час, місце, спосіб і порядок надання кожної послуги
 • вартість
 • відповідальних осіб.

Аби належно врегулювати відносини між навчальним закладом та батьками, слід укласти договори з батьками про надання додаткових освітніх послуг їхнім дітям.

Примірна форма договору про надання додаткових освітніх послуг навчальним закладом

Договір — це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Договір може бути одностороннім, двостороннім та багатостороннім.

У договорах обов’язково передбачають істотні умови, зокрема:

 • предмет договору — встановлює вид послуги, що надають
 • плата — розмір, строки й порядок оплати
 • термін дії договору
 • відповідальність сторін у разі невиконання або неналежного виконання договору
 • умови дострокового розірвання договору.

Зауважте!

Керівник навчального закладу несе відповідальність за:

 • за організацію та якість надання додаткових освітніх послуг
 • обґрунтованість розмірів плати

Розробляємо Положення про надання додаткових освітніх послуг

Задля внутрішнього врегулювання й початку діяльності курсів, гуртків, факультативів на платній основі важливо:

 • розробити проект Положення про надання додаткових освітніх послуг навчальним закладом
 • схвалити Положення рішенням педагогічної ради
 • погодити Положення з відповідним органом управління освітою
 • затвердити Положення наказом керівника навчального закладу.

Орієнтовну структура Положення наведемо нижче.

Розділ І «Загальні положення»

У цьому розділі необхідно, зокрема:

 • визначити мету надання додаткових освітніх послуг
 • вказати на відповідні норми законодавства, зокрема частину четверту статті 61 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII, Перелік платних послуг тощо.

Розділ ІІ «Курси, гуртки, факультативи з надання додаткових освітніх послуг»

У цьому розділі визначають:

 • відповідальність за надання додаткових освітніх послуг

Організовує роботу курсів, гуртків, факультативів і несе відповідальність за їх діяльність адміністрація навчального закладу


 • порядок формування курсів, гуртків, факультативів

Підставою для формування курсів, гуртків, факультативів є письмові заяви батьків, що зазвичай надходять до 1 вересня, проте за цими заявами окремі курси, гуртки, факультативи можна також започатковувати протягом року

Курси, гуртки, факультативи працюють за режимом навчального року


 • засади діяльності педагогічних працівників, які організовують діяльність курсів, гуртків, факультативів

Порядок призначення педагогічних працівників

Ведення журналу відвідувань

Відповідальність

Оплата праці


 • організацію роботи курсів, гуртків, факультативів

Діяльність курсів, гуртків, факультативів розпочинається після видання наказу по навчальному закладу, у якому вказують:

 • номер групи чи назву гуртка
 • кількість учнів, що навчатимуться
 • навчальне навантаження на тиждень
 • прізвище педагогічного працівника, який проводить заняття
 • розклад роботи гуртка, який узгоджують із розкладом уроків навчального закладу

Тривалість занять на день


 • розмір батьківської плати

Робота централізованої (чи шкільної) бухгалтерії

Порядок формування розміру плати та її зміни

Ознайомлення батьків із розміром плати


Розділ ІІІ «Порядок надання додаткових освітніх послуг»

Цей розділ має містити посилання на норми законодавства та не суперечити, зокрема, Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758.

Кошти, що належать до власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, у встановленому порядку.

Розділ ІV «Планування та використання доходів від наданих додаткових освітніх послуг»

Розділ має містити посилання на норми законодавства та не суперечити, зокрема, Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

Власні надходження бюджетної установи використовують відповідно до затвердженого кошторису.

Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховують на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ.

Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховують на спеціальні реєстраційні рахунки.

Розділ V «Співпраця та залучення третіх осіб».

Цим розділом урегульовують питання щодо залучення сторонніх організацій (суб’єктів господарювання) для:

 • виконання робіт, які не можуть виконати працівники навчального закладу
 • укладення договорів оренди приміщень
 • співробітництва тощо.


зміст

Сертифікація в системі базової освіти