Оцінювання навчальних досягнень учнів

Під час внутрішнього контролю в навчальному закладі вивчають різні питання. Одне з них — рівень навчальних досягнень учнів. Щоб правильно встановити рівень навчальних досягнень учнів, слід дотримуватися визначених критеріїв

Як сформувати безпечне і здорове освітнє середовище

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затверджені наказом МОН від 13.04.2011 № 329 (далі — Критерії оцінювання).

За допомогою Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів визначають відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах.

Рівні навчальних досягнень

Критеріями оцінювання встановлено чотири рівні навчальних досягнень учнів (вихованців), кожному з яких відповідає визначена кількість балів:

 • 1−3 бали — початковий рівень
 • 4−6 балів — середній рівень
 • 7−9 балів — достатній рівень
 • 10−12 балів — високий рівень

Для кожного бала відповідного рівня визначено загальні вимоги до знань, умінь і навичок учнів.

Наприклад

Якщо учень початкової школи засвоїв знання лише у формі окремих фактів, елементарних уявлень, то рівень його досягнень визначають як початковий і оцінюють одним балом.

Початковий рівень

Перший рівень досягнень — початковий. За такого рівня учень відповідає фрагментарно, користується загальними уявленнями про предмет вивчення.

Середній рівень

Якщо учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, оперує елементарними вміннями навчальної діяльності, то його рівень досягнень визначають як середній.

Достатній рівень

Третій рівень досягнень — достатній. Характерним для цього рівня є те, що учень:

 • знає істотні ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, основні закономірності
 • самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, виконує розумові операції (аналіз, абстрагування, узагальнення тощо)
 • виправляє допущені помилки
 • вміє робити висновки

Відповідь учня правильна, логічна, обгрунтована, але без власних суджень.

⇒ Як оцінювати навчальні досягнення учнів початкових класів

Високий рівень

Ознакою високого рівня досягнень учня є глибокі, міцні, системні знання. Він уміє застосовувати отримані знання для виконання творчих завдань, самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і обстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.

Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів

Обов’язковому оцінюванню підлягають досягнення з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

Під час визначення рівня досягнень слід ураховувати:

 • характеристики відповіді — правильність, логічність, обгрунтованість, цілісність
 • якість знань
 • сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок
 • рівень володіння розумовими операціями — аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, узагальнення тощо
 • уміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези
 • самостійність оцінних суджень

Для оцінювання досягнень можна використовувати різні системи та методи оцінювання, зокрема словесну характеристику, 12-бальну систему (шкалу) оцінювання.

Словесна характеристика

Словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів дають у першому класі.

За рішенням педагогічної ради навчального закладу можна надавати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів другого класу.

12-­бальна система (шкала) оцінювання

У наступних класах оцінювання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначають цифрами від 1 до 12.

Якщо рівень досягнень не відповідає Крите­ріям оцінювання, то таких учнів вважають неатестованими й оцінюють відповідно — «не атестований(-а)».

⇒ Свідоцтво досягнень — повідомлення про формувальне оцінювання

Інші системи та методи оцінювання

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання досягнень за погодженням з місцевими органами управління освітою.

Зокрема, рейтингова система оцінювання сприяє формуванню ключових компетентностей і створює різні можливості для розвитку учнів. Так, завдяки такій системі оцінювання можна забезпечити:

 • сталу мотивацію до самонавчання та самооцінювання
 • поглиблену індивідуальну підготовку на кожному етапі навчального процесу
 • об’єктивність оцінювання досягнень не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання
 • градацію значущості балів залежно від виконаних робіт (самостійної, підсумкової, творчої тощо), враховуючи участь в олімпіадах, виставках, конкурсах, науково-дослідних і художніх проектах, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціальних ініціативах тощо.

Упровадження рейтингової системи передбачає побудову учнем індивідуальної освітньої програми, яка дає змогу вчителям і батькам аналізувати освітній поступ учнів та їхні досягнення, виявляти помилки, а також регулювати форми й види освітньої діяльності.

Як здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах війнизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді