Основи кейс-технологій в освітньому процесі школи

Кейс-методи спонукають учнів планувати власні дії, відштовхуючись від сприйняття конкретної ситуації співрозмовником — однокласником чи вчителем. Розрізнімо основні методи технології

Кейс-технології є інтерактивними методами, що дають змогу:

 • виявити різноманітні точки зору
 • розвинути навички аналізувати та мислити критично.

Методичні та дидактичні матеріали для роботи з учнями

Цілями кейс-технологій визначають:

 • аналіз інформації (самостійно та у складі групи)
 • пошук ключових проблем запропонованого завдання
 • пошук відомостей, які необхідні для вирішення завдання
 • пошук та оцінка альтернативних шляхів розв’язання завдання
 • обрання найкращого рішення і складання плану дій.

Кейс-технології в навчальному процесі сприяють формуванню в учнів уміння та навички:

 • комунікації
 • презентації
 • взаємодії та прийняття колективних рішень
 • самостійного пошуку інформації задля розв’язання ситуаційного завдання
 • експертного аналізу.
Якщо метою викладання є закладення критичного мислення, вміння схвалювати рішення та спілкуватись, набувати компетенцій, то кейси — саме те, що потрібно.

Особливості використання кейс-технологій у навчанні

Моделі кейсів розробляють на основі життєвих ситуацій, закладаючи і відображаючи в них комплекс знань, що є новими для учнів.

Учитель, як ведучий, підтримує дискусію та фіксує відповіді.

Завдання учня — за допомогою наявних знань та практичного досвіду вирішити ситуацію.

Особливості методу:

 • застосовність аналітичних процедур та операцій дослідництва
 • колективне навчання, обмін інформацією у групах
 • обмін відкриттями
 • занурення в ситуацію.

Кейс — це одночасно і вид завдання, і джерело інформації для його виконання.

Щоб не втратити інтерес до розв’язання кейсу, учні мають спершу набути необхідних навичок і знань. Інакше їхня непідготовленість та несамостійність зумовлюють невдумливе вирішення кейсу. Спеціальну підготовку має пройти і педагог.

Навчання з задоволенням

Класифікація кейсів

Основною відмінністю кейсу від звичайного завдання є наявність кількох варіантів розв’язку та альтернативних шляхів, що до нього ведуть.

Під час вирішення таких завдань учні вчаться використовувати теоретичні знання та набувають практичні навички.

Якими кейси бувають за формою

Ілюстровані

з конкретним прикладом, що навчає алгоритму прийняття вірного рішення

З формулюванням проблеми

з чіткою проблемою у точний час, що вимагає точної характеристики та самостійного прийняття рішення

Без формулювання проблеми

з нечіткою проблемою задля її самостійного виявлення та вирішення альтернативними способами

Прикладні вправи

проблемна ситуація, з якої потрібно знайти вихід

Гарвард використовує таку класифікацію:

Вид

Зміст

Підґрунтя для вирішення

Структуровані

наявність незначної кількості інформації

формула

Замальовки

до 10 сторінок тексту з додатками, що містять ключові поняття

власні знання

Великі неструктуровані

детальна інформація обсягом до 50 сторінок

самостійний пошук

Дослідницькі

орієнтований на підвищення кваліфікації

пропозиція чогось нового

Використовуючи кейси на уроках, варто враховувати, що великі за обсягом кейси учні сприйматимуть важко. Оптимальним є обсяг від одного речення до пари сторінок, особливо якщо такий спосіб навчання педагог випробовує вперше. А у поміч — основні методи.

Метод ситуаційного аналізу

У кейс-технологіях навчання найчастіше використовують ситуаційний підхід — групу умов та обставин, що мають визначальний вплив на результат. При виконанні завдання учні мають забути про єдине вірне рішення.

Метод акцентований не на оволодінні знаннями, а на:

 • колективній творчій діяльності вчителя й учнів
 • формуванні навичок.

Він принципово різниться від інших методів демократичністю в здобутті знань. Адже при обговоренні будь-якого питання всі учасники дискусії рівні.

Аналіз конкретних ситуацій

Всебічне дослідження обставин — реальних чи міфічних — називають аналізом конкретних ситуацій. Це варіація методу ситуаційного аналізу призначена для розвитку професійного світосприйняття та системи цінностей.

Найбільш популярний — його класичний тип за технологією Гарварду.

Види АКС

 • ситуаційна вправа (чи завдання)
 • метод навчальних конкурентних ситуацій (кейс-стаді)

Метод ситуаційної вправи

Незвичайністю цього методу є те, що учні отримують детальний опис проблеми, яку мають вирішити. Нерідко цей опис уже містить ухвалені рішення її розв’язку, а тому їх доцільність учні мають проаналізувати. Тут більше уваги приділяють індивідуалізації підходу до розв’язання ситуації.

Приклад опрацювання кейсу

Потрібно подолати демографічну кризу в країні

Учитель надає при цьому реальні рішення уряду — учні мають дійти одного з варіантів:

 • погодитись
 • запропонувати власні ідеї

Кейс-стаді

Як різновид аналізу конкретних ситуацій, цей метод застосовують, коли необхідно, щоби учень самостійно проаналізував завдання. При цьому, пропонуючи свої ідеї, він дискутує з однокласниками.

Метод розроблений для слухачів бізнес-факультетів Гарварду, де студенти й викладачі брали учать в обговоренні завдань. У такому разі кейс:

 • є основою для спілкування в аудиторії за супроводу педагога
 • ґрунтується на реальних подіях і фактах
 • поєднує в собі форму використання матеріалу та сам матеріал.

Учні, навчаючись за цим методом:

 • досліджують ситуацію та планують певні дії
 • розробляють механізм прийняття рішень та приймають їх навіть в умовах невизначеності
 • використовують теорію на практиці
 • ураховують всі точки зору.

Плюсами цього методу є:

 • робота в команді на проблемному полі
 • імітація механізму прийняття справжнього рішення, що відповідає життєвим ситуаціям більше, ніж переказ текстів і механічне повторення термінів
 • учень отримує можливість навчитися користуватися понятійним апаратом, логічно вирішувати проблеми
 • отримання навичок презентацій та узагальнень
 • проведення прес-конференцій із запитаннями та аргументованими відповідями.зміст

Сертифікація в системі базової освіти