Оформлення часткової оплати проїзду до мiсця розташування навчального закладу

Чи обов’язково оплачувати працiвнику, що навчається без вiдриву вiд виробництва, 50% вартостi проїзду до мiсця розташування навчального закладу i назад? Як оформити таку оплату? Чи необхiдно оформлювати вiдрядження та якi дати вибуття у навчальну вiдпустку i прибуття з неї зазначати в наказi, якщо працiвнику частково оплачується проїзд? Чи виплачувати добовi та компенсацiю за навчання у вихiдний день?

Згiдно зi (КЗпП) власник або уповноважений ним орган (далi — роботодавець) оплачує працiвникам, якi навчаються у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, проїзд до мiсця розташування навчального закладу i назад один раз на рiк на настановнi заняття, для виконання лабораторних робiт i складання залiкiв та iспитiв — у розмiрi 50% вартостi проїзду. У такому ж розмiрi оплачується проїзд для пiдготовки i захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних iспитi.

Законодавство про працю регулює трудовi вiдносини працiвникiв усiх пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi i галузевої належностi, а також осiб, якi працюють за трудовим договором з фiзичними особами ( ).

Отже, роботодавець не може вiдмовити працiвниковi, що навчається без вiдриву вiд виробництва, у частковiй оплатi вартостi проїзду на навчання. Це передбачено статею 219 КЗпП.

Для оформлення навчальної вiдпустки з частковою компенсацiєю вартостi проїзду:

  • працiвник повинен написати заяву про надання навчальної вiдпустки i часткову оплату вартостi проїзду, до якої додає довiдку-виклик навчального закладу ( );
  • роботодавець зобов’язаний видати наказ про надання вiдпустки у зв’язку з навчанням, в якому доручає бухгалтеру оплатити 50% вартостi проїзду на навчання ( ).

Оплату проїзду бухгалтер проводить пiсля закiнчення вiдпустки та пiсля надання працiвником проїзних документiв.

Вiдповiдно до тривалiсть вiдпусток розраховується в календарних днях незалежно вiд режимiв та графiкiв роботи.

Навчальна вiдпустка, як правило, надається на строк, зазначений у довiдцi-виклику навчального закладу.

Увага!

Якщо у довiдцi-виклику вказано перiод з 01.04.2016 по 20.04.2016, то i вiдпустка надається на цей перiод, незалежно вiд дати останнього робочого дня працiвника перед вiдпусткою.

У заявi про надання вiдпустки працiвник може зазначити менший строк, анiж є у виклику.

Нагадаємо: навчальна вiдпустка не є вiдрядженням, тому про виплату добових та компенсацiї за роботу у вихiдний день не йдеться.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді