Правомiрнiсть зменшення розмiру надбавки за престижнiсть працi

Вiдповiдно до частини 4 статтi 77 Бюджетного кодексу України (БК) вiд 08.07.2010 № 2456-VI мiсцевi ради при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв мають враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених законодавством України умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати

Вiдповiдно до мiсцевi ради при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв мають враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених законодавством України умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

(далi — Постанова № 6) мiсцевi державнi адмiнiстрацiї зобов’язанозабезпечити дотримання вимоги частини четвертої статтi 77 БК.

Вiдповiдно до державним адмiнiстрацiям доручено:

  • розробити та затвердити протягом мiсяця план заходiв щодо наповнення мiсцевих бюджетiв, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетiв, у тому числi за рахунок детiнiзацiї економiки (не менш як 2 вiдсотки доходiв загального фонду), дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв (не менш як 1 вiдсоток видаткiв на бюджетну сферу) та посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни;
  • забезпечити вiдповiднiсть повноважень щодо здiйснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на вiдповiдний бюджетний перiод;
  • забезпечити дотримання вимоги щодо врахування пiд час затвердження вiдповiдного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених законодавством умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати;
  • забезпечити пiд час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязi оплати працi працiвникiв бюджетних установ, не допускаючи будь-якої заборгованостi з таких виплат;
  • упорядкувати структуру штатної чисельностi працiвникiв у межах затверджених асигнувань на оплату працi, не допускати збiльшення такої чисельностi, крiм випадкiв, пов’язаних з утворенням (реорганiзацiєю) навчальних закладiв, фiнансування яких здiйснюється за рахунок освiтньої субвенцiї, та збiльшенням кiлькостi одержувачiв вiдповiдних послуг для задоволення суспiльних потреб.

Мiсцевi органи влади мають здiйснити комплекс заходiв, визначених , з метою дотримання вимог щодо врахування потреби у коштах на утримання навчальних закладiв.

Згiдно з мiсцевi ради при затвердженнi вiдповiдних мiсцевих бюджетiв повиннi враховувати у повному обсязi цiльовi кошти, передбаченi у складi видаткiв при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами.

Увага!

Обсяги таких коштiв зменшенню не пiдлягають

Щодо виплати надбавок педагогiчним працiвникам, то вiдповiдно до (далi — Постанова № 373), то Мiнiстерство фiнансiв України у листi вiд 20.04.2015 № 31-07010-07-2/13450 повiдомляє, що постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.2014 № 88 внесено змiни до пункту 1 Постанови № 373, якими передбачено встановлення надбавки педагогiчним працiвникам навчальних закладiв у розмiрi до 20 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтної плати). Тобто, у межах фонду оплати працi керiвник навчального закладу може виплачувати надбавку у максимальному розмiрi.

Увага!

Надбавки не вiдмiняються, а можуть встановлюватися у будь-якому розмiрi у межах визначеного граничного розмiру

Пiдпунктом 18.14 пункту 18 рiшення колегiї Мiнiстерства освiти i науки України «Про пiдсумки розвитку дошкiльної, загальної середньої, позашкiльної та професiйно-технiчної освiти у 2013/2014 навчальному роцi та завдання на 2014/2015 навчальний рiк» вiд 22.08.2014 № 5/1-2 департаментам освiти i науки обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй, iншим мiсцевим органам управлiння освiтою, керiвникам навчальних закладiв доручено вжити дiєвих заходiв для забезпечення своєчасної виплати заробiтної плати працiвникам навчальних закладiв та установ освiти, не допускати зменшення розмiру надбавок за престижнiсть працi педагогiчним працiвникам та за особливi умови роботи працiвникам, зокрема й бiблiотечним, iнших виплат.

Про неприпустимiсть зменшення розмiрiв стимулюючих виплат, надбавок та доплат, якi встановлюються в граничному розмiрi, наголошується й у .

Антонiна Клименко, начальник управлiння соцiально-економiчного захисту ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки України

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді