Правомiрнiсть скорочень посад у навчально-виховному комплексi

Навчально-виховний комплекс «дошкiльний навчальний заклад — загальноосвiтнiй навчальний заклад», «загальноосвiтнiй навчальний заклад — дошкiльний навчальний заклад» дiє вiдповiдно до (далi— Положення № 306).

Навчально-виховний комплекс створюють за рiшенням мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування для забезпечення реалiзацiї права громадян на здобуття дошкiльної та загальної середньої освiти.

Вiн складається з двох пiдроздiлiв — дошкiльного та шкiльного. Дошкiльний пiдроздiл забезпечує надання дошкiльної освiти дiтям вiком вiд трьох до шести (семи) рокiв, а шкiльний — забезпечує надання загальної середньої освiти.

Дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв навчально-виховного комплексу провадиться вiдповiдно до Законiв України та , а також iнших нормативно-правових актiв, зокрема Положення № 306 та розробленого на його основi статуту навчального закладу.

Щодо введення у штатний розпис навчально-виховного комплексу «дошкiльний навчальний заклад — загальноосвiтнiй навчальний заклад», «загальноосвiтнiй навчальний заклад — дошкiльний навчальний заклад» посад, то згiдно з штатний розпис навчально-виховного комплексу встановлює вiдповiдний орган управлiння освiтою на основi Типових штатних нормативiв, затверджених Мiнiстерством освiти i науки України за погодженням iз Мiнiстерством фiнансiв України.

На даний час таких Типових штатних нормативiв не затверджено. Тому пiд час введення у штатний розпис навчально-виховного комплексу певних посад для шкiльного структурного пiдроздiлунеобхiдно застосовувати , а для дошкiльного— .

Якщо передбаченими штатним одиницям не може бути забезпечено нормальне функцiонування навчального закладу, додатковi штатнi одиницi посад можуть бути введенi за рiшенням мiсцевих органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування з видiленням для цього необхiдного фонду оплати працi.

До власних повноважень виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських рад у сферi освiти вiднесено зокрема управлiння закладами освiти, органiзацiя їх матерiально-технiчного, фiнансового забезпечення, створення необхiдних умов для виховання дiтей, сприяння дiяльностi дошкiльних закладiв тощо.

У зв’язку з внесенням Законом України вiд 28.12.2014 № 79-VII змiн у Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI (БК), зокрема до , видатки на дошкiльну освiтуздiйснюються з районних бюджетiв. Мiжбюджетнi трансферти з державного бюджету мiсцевим бюджетам на дошкiльну освiту зараз не видiляються.

Згiдно зi мiсцевим бюджетам з державного бюджету надається такий мiжбюджетний трансферт, як освiтня субвенцiя, що спрямовується зокрема на оплату поточних видаткiв шкiльних вiддiлень навчально-виховних комплексiв «дошкiльний навчальний заклад — загальноосвiтнiй навчальний заклад», «загальноосвiтнiй навчальний заклад — дошкiльний навчальний заклад».

Увага!

Вiдповiдно до вiдповiднi мiсцевi ради при затвердженнi мiсцевих бюджетiв мають врахувати обсяги мiжбюджетних трансфертiв та iншi положення, необхiднi для формування мiсцевих бюджетiв.

передбачено, що мiськi, районнi, селищнi, сiльськi ради при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених законодавством України умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

Тому прийняття мiською радою рiшення про введення певних посад до штатного розпису навчально-виховного комплексу з видiленням для їх утримання вiдповiдних коштiв є правомочним, та таким, що забезпечує реалiзацiю власних самоврядних повноважень мiсцевих рад.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді