Завiдувачi бiблiотек загальноосвiтнiх навчальних закладiв: введення посади, квалiфiкацiйнi вимоги

Вiдповiдно до Положення про бiблiотеку загальноосвiтнього навчального закладу, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти України вiд 14.05.1999 № 139, бiблiотека загальноосвiтнього навчального закладу є його обов’язковим структурним пiдроздiлом, який здiйснює бiблiотечно-iнформацiйне, культурно-просвiтницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так i в позаурочний час.

Загальне керiвництво, створення необхiдних умов для якiсної та ефективної роботи, приймання на роботу бiблiотечних працiвникiв здiйснює директор навчального закладу.

За органiзацiю роботи бiблiотеки, бiблiотечних процесiв вiдповiдальнiсть несе завiдувач бiблiотеки, який пiдпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогiчного колективу i входить до складу педагогiчної ради навчального закладу.

Вiдповiдно до штатнi розписи державних i комунальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування i типiв встановлюються вiдповiдним органом управлiння освiтою на пiдставi Типових штатних нормативiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти.

Згiдно з , посада завiдувача бiблiотеки вводиться за наявностi у навчальному закладi 11 i бiльше класiв.

Вiдповiдно до пiд час встановлення розрядiв бiблiотечним працiвникам застосовуються квалiфiкацiйнi вимоги, наведенi у . Зокрема, для бiблiотечних працiвникiв встановлено такi квалiфiкацiйнi вимоги:

  • повна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (магiстр, спецiалiст), стаж роботи за професiєю бiблiотекаря I категорiї не менше 2 рокiв — для провiдного бiблiотекаря;
  • повна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (магiстр, спецiалiст): для магiстра — без вимог до стажу роботи, для спецiалiста — стаж роботи за професiєю бiблiотекаря II категорiї не менше 2 рокiв — для бiблiотекаря I категорiї;
  • повна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (спецiалiст), стаж роботи за професiєю бiблiотекаря не менше 1 року — для бiблiотекаря II категорiї;
  • повна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (спецiалiст) без вимог до стажу роботи — для бiблiотекаря.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді