Затвердження та введення в дiю Правил внутрiшнього розпорядку

За вiдсутностi профспiлкового комiтету в процесi обговорення i розроблення проекту правил внутрiшнього розпорядку має брати участь iнший уповноважений представницький орган трудового колективу.

Увага!

За сферою дiї Правила внутрiшнього розпорядку поширюються на всiх працiвникiв, якi працюють за трудовим договором у навчальному закладi, незалежно вiд статусу (основний, сумiсник), строку трудового договору (на невизначений строк, строковий, тимчасовий, сезонний), виду виконуваної роботи, режиму роботи (повний робочий час, неповний робочий час), вiку, статi тощо

При розробленнi правил внутрiшнього розпорядку для конкретного навчального закладу слiд керуватися Типовими правилами та галузевими (вiдомчими) типовими ПВТР (за їх наявностI).

Увага!

Освiтяни мають керуватися (далi — Типовi правила внутрiшнього розпорядку)

Оскiльки процес розроблення та затвердження правил внутрiшнього розпорядку законодавчо не внормовано, то кожний навчальний заклад має обрати власний алгоритм цих дiй.

Для прикладу пропонуємо вам алгоритм розроблення та затвердження правил внутрiшнього розпорядку, який складається з шести етапiв.

Розроблення керiвником навчального закладу проекту правил внутрiшнього розпорядку та подання його на узгодження профспiлкового комiтету

Розроблення керiвником навчального закладу проекту правил внутрiшнього розпорядку та подання його на узгодження профспiлкового комiтету

Як правило, пiдготовка проекту правил внутрiшнього розпорядку доручається одному виконавцю (наприклад, вихователю-методисту), який має право залучати до розроблення окремих положень iнших працiвникiв (наприклад, дiловод, завiдувач господарства).

Проект правил внутрiшнього розпорядку має погодити профспiлковий комiтет. Вiдправити проект правил внутрiшнього розпорядку можна разом iз супровiдним листом. У цьому листi керiвник органiзацiї має запропонувати:

розглянути проект правил внутрiшнього розпорядку, проаналiзувати його щодо вiдповiдностi чинному законодавству;

викласти письмово аргументованi заперечення щодо положень правил внутрiшнього розпорядку, з якими профспiлковий комiтет не згоден, та запропонувати свiй варiант (варiанти) формулювань «спiрних» питань;

надати керiвнику навчального закладу свої зауваження не пiзнiше визначеної дати (з метою запобiгання затягування розгляду та затвердження правил внутрiшнього розпорядку).

Вивчення профспiлковим комiтетом запропонованого проекту правил внутрiшнього розпорядку та органiзацiя обговорення його в трудовому колективi; формулювання зауважень, змiн i доповнень

Вивчення профспiлковим комiтетом запропонованого проекту правил внутрiшнього розпорядку та органiзацiя обговорення його в трудовому колективi; формулювання зауважень, змiн i доповнень

Результати розгляду проекту правил внутрiшнього розпорядку профспiлковий комiтет оформлює в пiдсумковому документi. Таким документом може бути, наприклад, протокол засiдання профспiлкового комiтету. У цьому протоколi мають бути викладенi всi зауваження до правил внутрiшнього розпорядку iз зазначенням положень нормативно-правових актiв, якi не було враховано або якi не вiдповiдають тим чи iншим положенням проекту правил внутрiшнього розпорядку.

Обговорення керiвником навчального закладу та профспiлковим комiтетом запропонованих зауважень, змiн i доповнень та прийняття узгодженого варiанта проекту правил внутрiшнього розпорядку

Обговорення керiвником навчального закладу та профспiлковим комiтетом запропонованих зауважень, змiн i доповнень та прийняття узгодженого варiанта проекту правил внутрiшнього розпорядку

Керiвник навчального закладу органiзує спiльне з профспiлковим комiтетом обговорення проекту правил внутрiшнього розпорядку та наданих цим органом зауважень. За результатами обговорення приймається узгоджений варiант проекту правил внутрiшнього розпорядку. Результат такої наради оформлюється протоколом, в якому необхiдно зазначити всi питання, що обговорювалися, зафiксувати короткий змiст виступiв та остаточний узгоджений варiант «спiрних» положень проекту правил внутрiшнього розпорядку.

Доведення узгодженого проекту правил внутрiшнього розпорядку до вiдома усiх працiвникiв

Доведення узгодженого проекту правил внутрiшнього розпорядку до вiдома усiх працiвникiв

Спосiб доведення тексту проекту правил внутрiшнього розпорядку до всiх працiвникiв залежить вiд органiзацiйної структури та чисельностi працiвникiв навчального закладу, технiчних можливостей та наявних засобiв внутрiшнiх комунiкацiй.

Увага!

Проект правил внутрiшнього розпорядку навчального закладу можна, наприклад, розмiстити:

на дошках оголошень у мiсцях масового перебування працiвникiв;

на сайтi навчального закладу тощо

Представлення проекту правил внутрiшнього розпорядку зборам трудового колективу для затвердження

Представлення проекту правил внутрiшнього розпорядку зборам трудового колективу для затвердження

На зборах трудового колективу керiвник навчального закладу спiльно з профспiлковим комiтетом мають довести до вiдома працiвникiв пiдсумки попереднього розгляду проекту правил внутрiшнього розпорядку i обговорення його у колективi, викласти позицiї керiвника навчального закладу та профспiлкового комiтету щодо наявних розбiжностей i запропонувати до голосування узгоджений варiант проекту правил внутрiшнього розпорядку.

За результатами зборiв складається , який пiдписується головою та секретарем зборiв.

Уведення в дiю правил внутрiшнього розпорядку наказом по навчальному закладу. Ознайомлення працiвникiв

Уведення в дiю правил внутрiшнього розпорядку наказом по навчальному закладу. Ознайомлення працiвникiв

У наказi про введення в дiю правил внутрiшнього розпорядку необхiдно визначити строки та порядок ознайомлення працiвникiв з правилами внутрiшнього розпорядку.

Увага!

Правила внутрiшнього розпорядку повиннi мiстити всi реквiзити, передбаченi .

При оформленнi правил внутрiшнього розпорядку можна використовувати унiфiковану форму правил внутрiшнього трудового розпорядку, вмiщену в

Законодавством прямо не передбачено, що ознайомлювати працiвникiв з правилами внутрiшнього розпорядку слiд обов’язково пiд особистий пiдпис. Однак у примiтцi до визначено, що ознайомлення працiвника з правилами внутрiшнього розпорядку доцiльно проводити в письмовiй формi.

Увага!

Слiд звернути увагу на те, що вiдсутнiсть письмового пiдтвердження ознайомлення з правилами внутрiшнього розпорядку створює пiдгрунтя для зловживань з боку недобросовiсних працiвникiв (наприклад, надає їм змогу стверджувати, що з правилами внутрiшнього розпорядку вони не були ознайомленI) та позбавляє керiвника навчального закладу права вимагати вiд працiвника виконання цих правил, накладати дисциплiнарнi стягнення на порушникiв. Як наслiдок — керiвник навчального закладу не застрахований вiд того, що у разi звiльнення працiвника, з пiдстав передбачених, зокрема , суд не поновить його на роботi

Законодавство також не встановлює форм ознайомлення працiвникiв з цим локальним нормативним актом, тому кожен навчальний заклад може самостiйно обирати зручну для себе форму. При цьому доцiльно ознайомлювати працiвникiв з правилами внутрiшнього розпорядку пiд особистий пiдпис iз зазначенням дати ознайомлення.

Для фiксацiї факту ознайомлення працiвникiв з правилами внутрiшнього розпорядку можна використовувати один iз таких способiв.

Перший спосiб фiксацiї факту ознайомлення працiвникiв з правилами внутрiшнього розпорядку — додати до документа лист ознайомлення, в якому працiвники залишатимуть пiдписи iз зазначенням iнiцiалiв та прiзвища, дати ознайомлення.

Можна оформляти персональнi листи ознайомлення, що мiститимуть перелiк усiх локальних нормативних актiв (у т. ч. правила внутрiшнього розпорядку, колективний договiр), з якими необхiдно ознайомитися конкретному працiвнику. Пiсля ознайомлення працiвник зазначає, наприклад: «З перелiченими документами ознайомлений 03.04.2013, пiдпис, iнiцiали, прiзвище».

Також можна оформити спецiальний журнал ознайомлення працiвникiв з правилами внутрiшнього розпорядку, в якому працiвники, ознайомленi з документом, ставитимуть особистий пiдпис та власноруч зазначатимуть дату ознайомлення.

Увага!

У навчальному закладi можна вести загальний журнал ознайомлення працiвникiв з локальними нормативно-правовими актами органiзацiї, в якому фiксуватимуться факти ознайомлення працiвникiв з ПВТР, колективним договором тощо

Також можливий варiант — на зворотному боцi працiвник власноруч зазначає документи (у т. ч. правила внутрiшнього розпорядку), з якими ознайомився, дату ознайомлення, проставити особистий пiдпис, указати iнiцiали, прiзвище.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді