Особливості ухвалення рішення про невідповідність педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

Під час вивчення професійної діяльності педагогічного працівника атестаційна комісія може виявити, що він знизив якість своєї роботи і не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії. Розглянемо, що має врахувати атестаційна комісія, приймаючи рішення щодо атестації такого працівника

Пунктом 3.30 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), визначено, що кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

Відповідно до підпункту 3 пункту 3.9 Типового положення за результатами атестації атестаційні комісії можуть приймати рішення про те, що педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»).

Вихідні та робочі 2020

Рішення атестаційної комісії

Атестаційна комісія за результатами грунтовного аналізу професійної діяльності педагогічного працівника має визначити якість його роботи та прийняти відповідне рішення.

Під час атестації можуть виявити, що педагогічний працівник знизив рівень професійної діяльності та показники у роботі. Унаслідок цього атестаційна комісія змушена визнати працівника таким, що не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, та присвоїти йому кваліфікаційну категорію відповідно до його кваліфікації та якості виконуваної ним роботи.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Педагогічний працівник, щодо якого ухвалюють рішення про невідповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, має бути обов’язково присутній на засіданні атестаційної комісії. Якщо він не може бути на ньому, варто перенести засідання атестаційної комісії на іншу дату.

Атестаційна комісія, приймаючи рішення про атестацію педагогічного працівника, має врахувати думку керівника навчального закладу. До 1 березня керівник навчального закладу має подати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника, який атестується. Якщо він вважає, що педагогічний працівник не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, то зазначає про це у характеристиці професійної діяльності такого працівника.

Атестаційна комісія може ухвалювати рішення про невідповідність педагогічного працівника лише тим раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, які має право присвоювати.

Так, атестаційна комісія І рівня може прийняти рішення про визнання педагогічного працівника таким, що не відповідає раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям:

  • «спеціаліст другої категорії»
  • «спеціаліст першої категорії».

За рішенням атестаційної комісії кваліфікаційна категорія може бути знижена не лише на один ступінь, а й більше, аж до кваліфікаційної категорії «спеціаліст», якщо педагогічні працівники, які мали більш високі кваліфікаційні категорії, знизили рівень своєї професійної діяльності (див. Додаток). При цьому критерієм присвоєння нижчої кваліфікації має бути відповідність педагогічного працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3–4.6 Типового положення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Кваліфікаційну категорію «спеціаліст» присвоюють педагогічним працівникам з повною вищою освітою, які раніше не атестувалися, під час прийняття на роботу. Тому втрата педагогічним працівником кваліфікаційної категорії «спеціаліст» не передбачена. Якщо педагогічний працівник, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», не відповідає вимогам до цієї категорії, атестаційна комісія має ухвалити рішення про невідповідність працівника займаній посаді або про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією.

Атестаційна комісія І рівня може порушувати клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про невідповідність педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Приміром, якщо атестаційна комісія І рівня за результатами атестації педагогічного працівника, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», прийняла рішення про визнання педагогічного працівника таким, що не відповідає цій раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, вона повинна порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про визнання педагогічного працівника таким, що не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння йому кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії». Остаточне рішення у таких випадках приймає атестаційна комісія ІІ або ІІІ рівня.

Оформлення результатів атестації

Відповідно до пункту 3.15 Типового положення на кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках.

Резолютивна частина рішення атестаційної комісії має узгоджуватися з описовою частиною атестаційного листа. Тобто якщо педагогічного працівника визнано таким, що не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, то в описовій частині атестаційного листа повинно бути чітко вказано, чому рівень професійної діяльності цього працівника не відповідає вимогам до встановленої йому раніше кваліфікаційної категорії та за якими критеріями його професійна діяльність не відповідає вимогам до певної кваліфікаційної категорії.

Атестаційна комісія у разі зниження педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії у своєму рішенні має надати йому рекомендації, спрямовані на усунення виявлених недоліків у роботі.

Такі рекомендації мають бути чіткими та конкретними. Наприклад, порекомендувати педагогічному працівнику активізувати роботу у методичному об’єднанні, пройти курси підвищення кваліфікації з конкретного напряму професійної діяльності, опанувати певну методику.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Апеляція на рішення атестаційної комісії

Відповідно до пункту 6.4 Типового положення педагогічні працівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Апеляцію на рішення атестаційної комісії I рівня подають до атестаційної комісії II рівня. Апеляцію на рішення атестаційних комісій I та II рівнів — до атестаційної комісії III рівня.

Апеляцію на рішення атестаційної комісії розглядають за участі особи, яка її подала, крім випадків, коли вона у письмовій формі відмовилася від особистої участі у розгляді апеляції або не з’явилася на її засідання.

Атестаційна комісія розглядає апеляцію у двотижневий строк та ухвалює такі рішення:

  • присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня
  • залишити рішення атестаційної комісії без змін, а апеляцію без задоволення.

З огляду на те що атестація — це випробування педагогічного працівника на відповідність професійній кваліфікації, він має своєю працею у міжатестаційний період довести відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії. У разі неспроможності підтвердити наявну на момент атестації кваліфікаційну категорію, вона має бути знижена.

До того ж педагогічний працівник має готуватися до атестації протягом всього міжатестаційного періоду, а не лише безпосередньо перед атестацією. Така підготовка має починатися одразу після атестації цього працівника, тобто за п’ять років до наступної атестації. Уже тоді йому слід планувати заходи для підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії або претендування на більш високу кваліфікаційну категорію.

Зниження кваліфікаційної категорії є підставою для зміни розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) педагогічного працівника.

Додаток

Приклад оформлення другого розділу атестаційного листа

II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії дошкільного навчального закладу № 1111:

Карпенко Т. А. відповідає займаній посаді

(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

За результатами атестації:

присвоїти кваліфікаційну категорію: не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній

(«спеціаліст», «спеціаліст другої категорії»,

категорії «спеціаліст першої категорії», присвоїти кваліфікаційну категорію
«спеціаліст»

«спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: не порушувати

(про присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

Результати голосування: кількість голосів: за 5 (п’ять), проти 0 (нуль), утрималися 0 (нуль).

Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді):

Голова атестаційної комісії Василенко С. П. Василенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: Марчук О. П. Марчук

(підпис) (ініціали, прізвище)

Клименко В. Г. Клименко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Онопенко К. Я. Онопенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Бородай В. І. Бородай

(підпис) (ініціали, прізвище)

Дата атестації 29.03.2013

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений Карпенко

(підпис працівника, який атестується)зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді