Як працює міжшкільний ресурсний центр

Замість міжшкільних навчально-виробничих комбінатів тепер утворюватимуть міжшкільні ресурсні центри. Яке призначення таких центрів?

Положення про МРЦнаказ МОН від 09.11.2018 № 1221

Положення про міжшкільний ресурсний центр затверджене наказом МОН від 09.11.2018 № 1221 (чинне з 15.02.2019).

Із набранням чинності Положенням втратив чинність наказ МОН від 30.11.1993 № 430 «Про затвердження Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат».

Що таке міжшкільний ресурсний центр

Міжшкільний ресурсний центр — це юридична особа, що:

 • здійснює ресурсне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
 • забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм.

Хто може заснувати МРЦ

Заснувати міжшкільні ресурсні центри можуть як фізичні, так і юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Факти про міжшкільний ресурсний центр:

 • є юридичною особою
 • діє на підставі статуту, затвердженого його засновником (-ками)
 • має самостійний баланс та рахунки у фінансових установах
 • фінансує діяльність такого центру його засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

Якщо освітня діяльність є основним видом діяльності МРЦ, то такий центр може мати статус закладу освіти. Отримавши відповідну ліцензію, МРЦ вправі забезпечувати здобуття загальної середньої освіти чи професійної (професійно-технічної) освіти.

Також МРЦ на договірній основі може надавати за кошти фізичних, юридичних осіб освітні послуги у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Окрім того, для здійснення діяльності, визначеної своїм статутом, такий центр може:

 • об'єднуватися на договірних засадах з іншими юридичними особами
 • співпрацювати на засадах державно-приватного партнерства
 • входити до складу освітніх округів у визначеному законодавством порядку.

Колектив МРЦ

У складі трудового колективу МРЦ можуть бути:

 • керівник центру
 • педагоги
 • інші працівники.

Штатний розпис МРЦ затверджує засновник (засновники).

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Освітній процес у МРЦ

Міжшкільні ресурсні центри, виконуючи вимоги держстандартів загальної середньої освіти, співпрацюють із закладами освіти.

Освітній процес у МРЦ відбувається згідно з:

 • освітніми програмами, затвердженими в установленому законодавством порядку
 • навчальними планами МРЦ та/або навчальними планами закладів освіти, з якими вони уклали цивільно-правові договори.

Відповідно до угод МРЦ допомагатимуть учням поглиблено вивчати окремі предмети інваріантної та варіативної складових освітніх програм (навчальних планів). Це можуть бути різноманітні курси за вибором, факультативи профорієнтаційного та іншого спрямування. Також МРЦ зможуть навчати учнів (вихованців) за мережевою формою здобуття освіти.

Зауважте!

Заклади освіти, які направлятимуть своїх учнів до МРЦ, передаватимуть відповідно педагогічне навантаження з конкретних предметів

Учасники освітнього процесу в МРЦ:

 • учні (вихованці)
 • слухачі
 • педагогічні працівники
 • бібліотекарі
 • інші спеціалісти
 • батьки або інші законні представники
 • представники інших закладів освіти, установ, організацій, підприємств, які беруть участь у його функціонуванні.

Задля ефективного вивчення учнями (вихованцями) певних навчальних предметів МРЦ може створювати:

 • зимові сади
 • учнівські теплиці
 • виробничі майстерні
 • стаціонарні та пересувні лабораторії.

Профорієнтаційна робота

Один із пунктів освітнього процесу в МРЦ — це сприяння вибору учнями напряму профільного навчання в ліцеях. Тож центри:

 • проводять серед учнів (вихованців) профорієнтаційну роботу
 • розробляють індивідуальну освітню траєкторію, враховуючи індивідуальні особливості учнів (вихованців), їхні інтереси, потреби ринку праці, а також майбутні ризики побудови кар'єри
 • впроваджують професійно-спрямовані курси за вибором, факультативи, гуртки
 • проводять консультаційні та інформаційні заходи.

МРЦ має забезпечити своїм учням достатні умови для перевірки можливостей самореалізації в різних професіях.

Навчальний рік в МРЦ

 • тривалість

⇒ навчання розпочинають 1 вересня поточного року і закінчують не пізніше 1 липня наступного року в усіх МРЦ незалежно від підпорядкування та форми власності

 • структура

⇒ у межах передбаченого освітньою програмою часу (навчальним планом) за обов’язкового погодження з закладами освіти згідно з укладеними раніше цивільно-правовими договорами

 • зарахування учнів (вихованців)

⇒ за наказом керівника МРЦ на підставі заяви батьків чи інших законних представників учнів

 • формування навчальних класів (груп)

⇒ відбувається з урахуванням:

 • кількості поданих заяв до МРЦ
 • нормативів наповнюваності класів
 • наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу

МРЦ має повністю сформувати навчальні класи (групи) до 15 вересня

Управління міжшкільним ресурсним центром

Система управління МРЦ має бути визначена в установчих документах, де мають бути розмежовані компетенції засновника (засновників), інших органів управління МРЦ та його структурних підрозділів.

Управління МРЦ здійснюють:

 • засновник (засновники)
 • керівник
 • колегіальний орган управління
 • колегіальний орган громадського самоврядування
 • інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами.

Головну роль в управлінні МРЦ виконує його керівник, якого призначає на посаду і звільняє з неї засновник (засновники) МРЦ або уповноважений ним орган.

Керівником МРЦ може бути особа, яка:

 • є громадянином України
 • має вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
 • виявляє організаторські здібності
 • фізичний і психічний стани якої дозволяють на належному рівні виконувати професійні обов'язки.

Зауважте!

Державна служба якості освіти України та її територіальні органи, проводячи інституційний аудит, перевірятимуть та оцінюватимуть якість освітніх та управлінських процесів у сфері загальної середньої освіти МРЦ

Зміст, форми, а також періодичність контролю, який не пов’язаний з освітнім процесом, здійснюють відповідно до законодавства

Пересувні лабораторії МРЦ

Пересувні лабораторії міжшкільного ресурсного центру — це рухомі, мобільні лабораторії, що призначені для забезпечення освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, матеріально-технічної бази МРЦ.

На базі пересувних лабораторій МРЦ проводитимуть практичні роботи з:

 • фізики
 • біології
 • хімії
 • інформатики
 • інтегрованих курсів природничих наук тощо

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати

Під час функціонування таких пересувних лабораторій слід дотримуватися вимог законодавства щодо:

 • правил протипожежної безпеки
 • охорони праці
 • санітарно-гігієнічних правил та норм.

Керівник міжшкільного ресурсного центру обирає працівника МРЦ, який відповідатиме за організацію діяльності пересувної лабораторії. Окрім того, ця особа має стежити за успішною реалізацією на базі такої лабораторії системи науково-методичних і педагогічних заходів, що спрямовані на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.зміст

Сертифікація в системі базової освіти