Як оцінювати результати навчання у закладі освіти

Які стандарти щодо оцінювання результатів навчання у школі містить внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти

Формувальне оцінювання: способи та інструменти залучення учнів

Навчальний поступ учня як індикатор якості освіти

Стандарт 1: Заклад освіти використовує систему оцінювання як інструмент спостереження за навчальним поступом учня та індикатор вдосконалення якості освіти

Навчальні досягнення учнів у закладі освіти слід оцінювати за наявними й оприлюдненими критеріями, які враховують компетентнісний підхід у навчанні.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів можуть розробляти вчителі на основі нормативних документів та з огляду на:

 • особливості предмету (курсу), який вони викладають
 • умови роботи закладу освіти
 • структуру освітньої програми.

Такі критерії оцінювання розробляють з метою забезпечення чіткості, аргументованості та зрозумілості виставленої оцінки.

Аналіз оцінювання навчальних досягнень учнів є важливим інструментом у забезпеченні якості освітнього процесу. Його використовують з метою вивчення:

 • наступності
 • адаптації учнів
 • об’єктивності оцінювання
 • впливу форм і методів роботи, які використовує вчитель, на рівень навчальних досягнень учнів тощо.

За результатами аналізу динаміки показників навчальних досягнень учнів заклад освіти може ухвалювати педагогічні й управлінські рішення щодо підвищення якості освітнього процесу.

Альтернативне оцінювання навчальних досягнень учнів

Орієнтовні критерії для самооцінювання

 • У закладі освіти оприлюднені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів і курсів робочого навчального плану, розроблені відповідно до нормативних документів, освітньої програми закладу освіти та на основі компетентнісного підходу.
 • У закладі освіти аналізують результати та динаміку навчальних досягнень учнів, на основі яких готують аналітичні документи та приймають рішення про підвищення якості освітнього процесу, мотивації навчальної діяльності учнів.

 

Прозорість системи оцінювання навчальних досягнень

Стандарт 2: У закладі освіти відкрита, прозора і зрозуміла для учнів система оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень має бути зрозумілим для учнів. Кожну виставлену оцінку вчитель має обгрунтовувати. Учнів та батьків слід інформувати про принципи оцінювання, аби вони розуміли критерії і підходи до оцінювання навчальних досягнень.

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів учителям слід дотримуватися принципів академічної доброчесності, тобто на виставлення оцінок не мають впливати жодні інші чинники, крім результатів навчання.

Оцінювання в закладі освіти має бути спрямоване на розвиток учнів, воно не повинно бути інструментом покарання. З цією метою педагогам слід застосовувати формувальне оцінювання. За умови використання цього виду оцінювання оцінка має стати важливим мотиваційним чинником для учня та показником його прогресу у навчанні.

Орієнтовні критерії для самооцінювання

 • Учні отримують вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень і розуміють їх.
 • Під час оцінювання навчальних досягнень учнів учителі дотримуються принципів академічної доброчесності, і, відповідно, заохочують учнів дотримуватися її.
 • У закладі використовують формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів, спрямоване відстежувати індивідуальний прогрес кожного учня.

Особистісна відповідальність учнів за результати навчання

Стандарт 3: Система оцінювання у закладі освіти спрямована формувати в учнів відповідальність за результати свого навчання, здатність до самооцінки

Одним із чинників, який характеризує якість освітнього процесу в закладі освіти, є задоволеність учнів результатами навчальної діяльності. Система оцінювання у закладі освіти допомагає відстежувати прогрес та формувати в учнів відчуття відповідальності за результати своєї навчальної діяльності.

Через систему оцінювання навчальної діяльності важливо розвивати в учнів активну життєву позицію. Педагоги досягають цього як через індивідуальний підхід, так і в системі наскрізного процесу виховання, який формує цінності. Тут велике значення має скоординована управлінська діяльність у закладі освіти, співпраця учителів, класних керівників, практичного психолога, соціального педагога.

У закладі освіти слід розробити систему заходів, спрямовану формувати в учнів розуміння цінності освіти, навчання протягом життя та здатності самостійно оцінювати власний прогрес.

Освітню діяльність учні мають поєднувати з участю в житті класу, закладу освіти, місцевої громади, суспільства загалом. Вони можуть виконувати волонтерську роботу, брати участь у благодійних заходах тощо. Це сприяє розвитку відповідних ціннісних орієнтирів та чіткої громадянської позиції.

Орієнтовні критерії для самооцінювання

 • Учні задоволені освітнім процесом і тим, як їхні досягнення оцінюють у закладі освіти.
 • Заклад освіти розвиває в учнів почуття відповідальності за результати власної освітньої діяльності; учні здатні оцінити свої можливості й ставити цілі особистісного розвитку.
 • Учні виявляють громадянську активність та ініціативу, беруть участь у житті класу, закладу освіти, місцевої громади, суспільства загалом.

Отже, оцінювати результати навчання у закладі освіти слід за трьома стандартами: навчальний поступ учня як індикатор якості освіти, прозорість системи оцінювання навчальних досягнень та особистісна відповідальність учнів за результати навчання.

 

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді