Очікувані результати навчання учнів з особливими освітніми потребами

Як визначено очікувані результати навчання учнів з особливими освітніми потребами

Очікуваними результатами навчання учнів з особливими освітніми потребами є сформовані компетентності.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

10 ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами

Ключові компетентності учнів з особливими освітніми потребами означені в Типовій освітній програмі спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами (наказ МОН від 12.06.2018 № 627).

Щодо кожної освітньої галузі вчитель має реалізувати завдання, сприяючи формуванню компетентностей в учнів. Завдання корелюються з метою і загальними цілями, окресленими в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти.

Результати навчання є чинником формування ключових компетентностей.

10 ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами

Ключові компетентності та їх компоненти

Ключові компетентності

Компоненти

Уміння
(самостійно та/або з допомогою)

Ставлення

Навчальні ресурси

Спілкування державною мовою

(і рідною — у разі відмінності, українською жестовою або за допомогою альтернативних засобів спілкування)

 • ставити запитання та розпізнавати проблему
 • робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках)
 • розуміти, пояснювати та перетворювати тексти задач письмово, грамотно висловлюватися рідною мовою
 • доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень, поповнювати свій активний та пасивний словниковий запас
 • розуміння чітких і лаконічних формулювань
 • означення понять
 • формулювання властивостей
 • доведення правил, теорем

Спілкування іноземними мовами

(здобувачі освіти з інтелектуальними порушеннями іноземну мову не вивчають)

 • здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною Програмою
 • розуміти на слух (за допомогою американської дактильної абетки), зміст автентичних текстів
 • читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем
 • розуміння змісту
 • здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань
 • використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів
 • ефективно взаємодіяти з іншими усно (за допомогою дактильної абетки), письмово, за допомогою засобів електронного спілкування
 • оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб
 • висловлювати свої думки, почуття та ставлення
 • використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови (української жестової мови) та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб оволодіння іноземною мовою
 • обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії (у тому числі альтернативні засоби спілкування) відповідно до різних потреб
 • підручники
 • словники
 • жестівники
 • довідкова література
 • мультимедійні засоби
 • адаптовані іншомовні тексти

Математична компетентність

 • оперувати текстовою та числовою інформацією
 • встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо)
 • розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту
 • будувати та досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати
 • прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач
 • використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях
 • усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів
 • розв’язання математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 • розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі
 • будувати та досліджувати природні явища та процеси
 • користуватися технологічними пристроями
 • усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови наук, техніки та технологій
 • усвідомлення ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях
 • складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

Інформаційно-цифрова компетентність

 • структурувати дані
 • діяти за алгоритмом та складати алгоритми
 • визначати достатність даних для розв’язання задачі
 • використовувати різні знакові системи
 • знаходити інформацію та оцінювати її достовірність
 • доводити істинність тверджень
 • осмислення інформації та джерел її отримання
 • усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язання математичних задач
 • візуалізація даних
 • побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

Уміння вчитися впродовж життя

 • визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети
 • організовувати та планувати свою навчальну діяльність
 • моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності
 • доводити правильність власного судження або визнавати помилковість
 • усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь
 • зацікавленість у пізнанні світу
 • розуміння важливості вчитися впродовж життя
 • прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності
 • моделювання власної освітньої траєкторії

Ініціативність і підприємливість

 • вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення
 • використовувати критерії практичності, ефективності з метою вибору найкращого рішення
 • аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати
 • використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання
 • ініціативність, відповідальність, упевненість у собі
 • переконаність, що успіх команди — це особистий успіх
 • позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших
 • завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

Соціальна і громадянська компетентності

 • висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів
 • аргументувати та відстоювати свою позицію
 • ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях
 • співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі
 • аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет
 • орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані
 • ощадливість і поміркованість
 • рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження
 • відповідальність за спільну справу
 • повага до прав людини
 • завдання соціального змісту

Обізнаність і самовираження у сфері культури

 • висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог (зокрема й за допомогою української жестової мови, альтернативних засобів спілкування), враховувати національні та культурні особливості співрозмовників, дотримуючись етики спілкування та взаємодії
 • враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо)
 • культурна самоідентифікація
 • повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві
 • усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства
 • математичні моделі в різних видах мистецтва

Екологічна грамотність і здорове життя

 • аналізувати й оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних
 • враховувати правові, етичні, екологічні та соціальні наслідки рішень
 • усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних
 • ощадне, бережливе ставлення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту
 • розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя
 • власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо
 • навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту
 • задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життязміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді