Як практичному психологу організувати роботу з педагогами

Як організувати психологічний супровід педагогів закладу дошкільної освіти за напрямками роботи

Як перевірити готовність педагогів до роботи влітку

Фахівцю психологічної служби дошкільного закладу складно приділити належну увагу кожному з 200-300 дітей від півтора-двох до шести-семи років. До того ж останнім часом групи стають дедалі різноріднішими, зокрема через упровадження інклюзивної освіти. Натомість, супроводжувати професійну діяльність 20-30 дорослих людей, професіоналів — значно простіше.

Напрями роботи з педагогами

Роботу з педагогами спрямовуйте на максимальне використання потенціалу кожного з них. Психологічний супровід діяльності педагогів щодо розвитку та виховання дітей здійснюйте за такими напрямами:

 • психологічна діагностика
 • консультування
 • корекційно-розвивальна діяльність
 • психопрофілактика
 • психологічна просвіта.

 

Організація психологічного супроводу за напрямами роботи

Зміст

Мета

Заходи

Психологічна діагностика

Діагностика індивідуальних особливостей педагогів, виявлення ризиків емоційного вигорання, особливостей професійної діяльності — за планом і відповідно до річних завдань дошкільного закладу, за запитом педагогів, адміністрації

Виявляти чинники, які позитивно й негативно впливають на професійну діяльність кожного педагога

Аналізувати взаємозв’язок виявлених чинників з особистісними особливостями педагогів й організацією освітнього процесу

Підготовка рекомендацій для педагогів щодо профілактики негативного впливу на професійну діяльність виявлених чинників

Підготовка рекомендацій для адміністрації щодо врахування індивідуальних особливостей педагогів під час організації освітнього процесу

Розроблення на основі отриманих даних профілактичних заходів

Моніторинг ефективності організації предметно-розвивального середовища

Забезпечувати індивідуальний підхід до кожної дитини, врахувавши найближчу зону розвитку

Виявляти й розвивати здібності дітей за допомогою різних форм організації освітнього процесу

Підготовка рекомендацій для педагогів щодо врахування індивідуальних особливостей дітей в освітньому процесі.

Примітка. Зазвичай педагоги володіють актуальною інформацією про важливі зміни в житті дітей. Тому вони можуть бути ініціаторами діагностичних заходів у випадках з дітьми групи ризику та тих, чиї сім’ї перебувають у складних життєвих обставинах

Консультування

Консультації методичного та психологічного характеру для педагогів і адміністрації відповідно до результатів психодіагностики

Своєчасно реагувати на запити педагогів і адміністрації для забезпечення індивідуального підходу до дитини

Спрямовувати діяльність педагогів на досягнення головних цілей діяльності дошкільного закладу — забезпечення рівних стартових можливостей дітям і розкриття особистісного потенціалу розвитку кожної дитини

Консультування за запитами педагогів

Проведення групових та індивідуальних консультацій педагогів щодо врахування індивідуальних особливостей кожної дитини під час організації освітнього процесу

Внесення змін в освітній процес та/або корекційну роботу

Сприяти збереженню психічного й психологічного здоров’я педагогів і дітей

Формувати позитивний психологічний клімат у групі

Сприяти використанню потенціалу дошкільного закладу для досягнення цілей його діяльності

Підготовка рекомендацій в усній і письмовій формах за запитами

Корекційно-розвивальна робота

Корекція і сприяння психічному розвитку дітей

Забезпечити рівні стартові можливості дітей

Сприяти повноцінному емоційному, вольовому, інтелектуальному та соціальному розвитку дітей

Враховувати індивідуальні особливості розвитку під час організації освітнього процесу в цілому і конкретних заходів зокрема

Розвивати здібності дітей

Забезпечення взаємозв’язку корекційно-розвивальної роботи практичного психолога з освітньою діяльністю дітей за програмою. Практичний психолог має спиратися на сюжетні лінії, які вихователь використовує на заняттях.

Розроблення рекомендацій для педагогів в усній або письмовій формі щодо індивідуальної роботи з дітьми в групі; врахування індивідуальних особливостей  і можливостей кожної дитини в освітньому процесі

Обмін інформацією щодо ходу корекційно-розвивальної роботи та її результатів

Профілактична та просвітницька діяльність

Психологічний супровід діяльності педагогів

Запобігати емоційному вигоранню педагогів

Відвідування засідань педагогічних рад

Організація та проведення занять із профілактики емоційного вигорання

Навчання практичних навичок ефективної взаємодії

Упроваджувати новітні технології та знання в педагогічну діяльність

Підготовка друкованих матеріалів просвітницького характеру

Висвітлення питань розвитку дітей, а також практичного застосування психологічних знань для розв’язання педагогічних завдань

Підвищувати психологічну компетентність педагогів

Психолого-педагогічна просвіта з питань вікових особливостей дітей, організації їх діяльності в освітньому процесі та режимних моментах

Мета і завдання психологічного супроводу

Мета роботи психологічної служби з педагогами закладу дошкільної освіти — формувати середовище, сприятливе для збереження психічного й психологічного здоров’я та розвитку особистості кожного учасника освітнього процесу.

Як запобігти професійному вигорання

Працюючи з педагогічним колективом, спрямуйте зусилля на розв’язання таких завдань:

 • формувати психолого-педагогічну компетентність педагогів, зокрема в питаннях розвитку й виховання дітей і взаємодії з батьками
 • запобігати емоційному вигоранню педагогів
 • здійснювати психологічну просвіту педагогів відповідно до річних завдань дошкільного закладу
 • формувати сприятливий психологічний клімат у педагогічному колективі та в групах дітей
 • розробляти спільно з вихователями та фахівцями розвивальні й психокорекційні ігри з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей дітей
 • використовувати здоров’язбережувальні технології
 • зміцнювати психічне і психологічне здоров’я педагогів і дітей.

Планування діяльності

Зміст психологічного супроводу педагогів відображають у календарному плані. Передбачайте щомісяця:

 • участь у різних заходах — семінарах, педагогічних радах, круглих столах, тренінгах, майстер-класах
 • діагностику особистісних і професійних особливостей педагогів. При цьому в плані зазначте мету такої діагностики
 • консультування педагогів. У плані передбачте кілька консультацій на місяць. Доцільно також використовувати додаткові форми консультування, зокрема друковані роздаткові матеріали — пам’ятки, буклети тощо
 • обговорення шляхів реалізації особистісного потенціалу кожної дитини, аби за потреби внести зміни в організацію педагогічної взаємодії та освітнього процесу
 • узгодження освітньої роботи з педагогами
 • бесіди щодо профілактики емоційного вигорання педагогів
 • просвітницькі заходи для педагогів — семінари, майстер-класи, міні-лекторії тощо.

У плані вкажіть зміст заходу та його учасників.

Робота психолога під час онлайн-консультацій

 

Олена Сахно, аспірант Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді