Терміни й поняття штатного розпису дошкільного закладу

При складанні штатного розпису може виникнути потреба відновити в пам’яті те чи те поняття. Загляніть і в цей словник-таблицю

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Шаблони

У веб-програмі КОЗА-Онлайн доступний шаблон штатного розпису закладу дошкільної освіти

Основні терміни та поняття штатного розпису

поняття

тлумачення

джерело

Вакансія

⇒ вільна посада у штаті установи

«Словник української мови» у 11 томах, том 1, К., 1970

Додаткова заробітна плата

⇒ винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці;

→ включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій

Стаття 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР

Заробітна плата

⇒ винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу

→ розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства

Мінімальна заробітна плата

⇒ встановлений законом мінімальний розмір оплати праці виконану працівником місячну (годинну) норму праці; є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці

Стаття 95 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII

Надбавки та доплати

⇒ законодавчо гарантовані або нормативно (постанови Уряду, угоди та договори) обумовлені виплати працівникам понад їх основну заробітну плату, які пов’язані з особливостями та умовами праці, а також особистими якостями працівників

Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій,
рекомендов. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.2003 № 23

Норматив чисельності

⇒ установлена чисельність працівників певного професійно­кваліфікованого складу, яка необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт. Різновидом нормативів чисельності є типові штати, що установлені на основі норм часу, обслуговування і навантаження

Пункт 1.2 Методики розрахунку чисельності окремих категорій працівників на основі норм з праці,
затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.09.2000 № 222

Одиниця штатна

⇒ посадова одиниця, передбачена штатним розкладом організації, установи, підприємства

«Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера», К., 2000

Основна заробітна плата

⇒ винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки)

→ встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців

Стаття 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти

⇒ час, призначений для здійснення освітнього процесу

Частина 2 статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ

Посада

⇒ службове становище, пов’язане з виконанням певних обов’язків у якій­небудь установі, на підприємстві тощо

«Словник української мови» у 11 томах, том 7, К., 1976

Посада державної служби

⇒ визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених частиною першою статті 1 Закону

Стаття 2 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII

Тарифна сітка

⇒ шкала (схема), за якою здійснюється оплата праці залежно від її складності та кваліфікації працівників і за якою більш кваліфікована праця має забезпечуватися вищою оплатою

«Юридична енциклопедія» у 6 томах, том 6, К., 1998

Тарифна ставка

⇒ норма оплати праці робітника відповідної спеціальності та кваліфікації за одиницю часу

Тарифний розряд

⇒ елемент тарифної сітки, що характеризує складність виконуваних робіт та рівень кваліфікації працівника, здатного виконувати роботу відповідної складності

→ цей показник визначається за Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. «Фінансово-економічний словник», К., 2007

Типовий штатний розпис

⇒ документ, який визначає структуру закладу і чисельність посад за кожним найменуванням у конкретних підрозділах і в цілому по установі

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57

Фонд оплати праці

⇒ включає нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені у грошовому виразі) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу, хай би яке було джерело фінансування цих виплат

Інструкція зі статистики заробітної плати,
затв. наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5

Фонд основної заробітної плати

⇒ включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків)

Фонд додаткової заробітної плати

⇒ включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій

Штатний розпис

⇒ організаційно-­правовий документ, в якому визначається перелік посад (професій), чисельність штатних одиниць, розмір посадових окладів, надбавок та доплат за умови, що вони передбачені системою оплати праці й мають постійний характер

Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів,
схвалений протоколом засідання Методичної комісії Державного комітету архівів України 20.06.2006 № 3зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді