Додаткові освітні послуги: нормативні документи

Додатковими джерелами фінансування навчальних закладів є плата за надання додаткових освітніх послуг. Розглянемо нормативні документи, як регулюють організацію цього процесу

Вихідні та робочі 2020

Відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 61 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII:

 • додатковими джерелами фінансування державних навчальних закладів є плата за надання додаткових освітніх послуг
 • розмір плати за надання додаткових освітніх послуг встановлюється навчальним закладом у грошовій одиниці України — гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік
 • розмір плати за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. Типовий договір затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти
 • розмір плати за надання додаткових освітніх послуг публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та інформаційних збірниках центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти
 • плата за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками — помісячно, по семестрах, щорічно

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відповідно до пункту 18 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, у процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за групами та підгрупами, визначеними Бюджетним кодексом України, з урахуванням того, що показники власних надходжень формуються за першою групою (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством) — з урахуванням рівня їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання таких показників за період, що передує планованому.

Відповідно до пункту 26 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305:

 • дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України
 • відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу
 • платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми

Відповідно до пункту 18 Положення про центр розвитку дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124, дітям, які відвідують інші дошкільні навчальні заклади, надаються додаткові освітні послуги за рахунок батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі договору між батьками або зазначеними особами та центром розвитку дитини у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Сезонні справи на відмінно: ВЕРЕСЕНЬ

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Кожен вересень для керівника — новий старт. Як організувати освітній процес та роботу з кадрами без помилок?

Відповідно до пункту 1 Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796, навчальні заклади, що належать до державної та комунальної форми власності, у сфері освітньої діяльності можуть надавати такі платні послуги:

 • проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів (зокрема, іноземних мов, комп’ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії, машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки, підготовки водіїв) за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, семінарів, практикумів з підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму (пп. 14)
 • організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів (пп. 15)
 • забезпечення харчуванням дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах з частковою оплатою відповідно до законодавства (пп. 18)

Відповідно до пункту 3.15 Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 № 1368, дітям можуть надаватися додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

Відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 № 736/902/758:

навчальний заклад зобов’язаний (п. 1.4):

 • безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати
 • оприлюднити вартість інших платних освітніх послуг — не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання
 • платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви — для фізичної особи; договору (контракту) — для фізичної або юридичної особи (п. 1.6)
 • при порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти, отримані навчальним закладом, залишаються згідно з умовами договору (контракту, заяви) у розпорядженні навчального закладу для виконання його статутних завдань згідно з чинним законодавством (п. 1.6)
 • кошти, отримані навчальним закладом від надання платних освітніх послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства (п. 1.7)
 • встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обгрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання у пов­ному обсязі (п. 2.1)

складовими вартості витрат є (п. 2.2):

 • витрати на оплату праці працівників
 • нарахування на оплату праці відповідно до законодавства
 • безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій
 • капітальні витрати
 • індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства
 • до витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами (п. 2.3)
 • до безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать матеріальні витрати, що використовуються на надання освітніх послуг, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, що використовується при наданні платних освітніх послуг, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, спортивного одягу, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених статутами (положеннями) навчальних закладів або законодавством; проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів, що використовуються для надання платних освітніх послуг, службові відрядження та стажування, пов’язані з наданням платних освітніх послуг, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації, ліцензій для надання платних освітніх послуг (п. 2.5)

Відповідно до додатка 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 26.06.2013 № 611:

 • на субрахунку 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» обліковуються надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються установою згідно з їх основною діяльністю; надходження установи від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна установи; надходження установи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна))
 • на субрахунку 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги» обліковуються надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються установою згідно з її основною діяльністю; надходження установи від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна установ; надходження установи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна))
 • на субрахунку 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги» обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, проведені за рахунок надходжень, що отримані установою як плата за послуги. На цьому субрахунку обліковуються видатки для проведення додаткової діяльності установою

Відповідно до Типової програми комплексної перевірки дошкільного навчального закладу, затвердженої наказом Державної інспекції навчальних закладів України від 04.07.2012 № 27-а, під час комплексної перевірки членам комісії рекомендовано з’ясувати:

 • наявність додаткових освітніх послуг та зробити висновок щодо рівня їх надання дітям понад Базовий компонент дошкільної освіти (п. 3.1.2)
 • якість надання додаткових освітніх послуг (п. 4.1)
 • стан організації надання додаткових освітніх послуг (п. 6.2)

Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про розроблення програм для дошкільної освіти» від 28.02.2013 № 1/9-152 локальні програми, що мають обмежене використання в окремих дошкільних навчальних закладах, застосовують, зокрема, для організації додаткових освітніх послуг у формі гуртків, студій, секцій.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» від 12.11.2013 № 1/9-803 керівники дошкільних навчальних закладів є відповідальними за здійснення контролю за проведенням додаткових освітніх послуг та дотриманням при цьому фінансової дисципліни у підпорядкованих їм закладах.

Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» від 15.11.2013 № 1/9-813:

 • реалізація варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти може здійснюватися зокрема й за рахунок додаткових освітніх послуг
 • робота колективу дошкільного навчального закладу з групами, що отримують додаткові освітні послуги, складається з трьох основних етапів:
 • перший етап — це етап роботи перед комплектацією груп, що полягає насамперед у підборі та розстановці кадрів і програмному забезпеченні
 • на другому етапі відбувається комплектація груп з додатковими освітніми послугами;
 • третім етапом є контроль за роботою груп із додатковими освітніми послугами
 • надання додаткових освітніх послуг повинно знайти своє відображення у кошторисі бюджетної установи, зокрема, щодо отриманих від надання таких послуг доходів і понесених установою видатків на організацію та проведення додаткових занять і профілактичних заходів.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді