Звiльнення вiд сплати земельного податку

Громадська органiзацiя, що займається освiтньою дiяльнiстю, орендує примiщення у навчальному закладi, яке є комунальною власнiстю. Чи буде вона звiльнена вiд сплати земельного податку?

Вiдповiдно до (далi— ПК) плата за землю складається iз земельного податку та орендної плати за земельну дiлянку державної або комунальної власностi. Згiдно зi статтею 269 ПК платниками земельного податку є власники земельних дiлянок, земельних часток (паїв), а також землекористувачi. А вiдповiдно до статтi 270 ПК об’єктами оподаткування є земельнi дiлянки, якi перебувають у власностi або користуваннi, а також земельнi частки (паї), якi перебувають у власностi.

Водночас пiдставою для нарахування орендної плати за земельну дiлянку є договiр оренди такої земельної дiлянки, оформлений та зареєстрований вiдповiдно до законодавства (п. 288.1 ПК). При цьому розмiр та умови внесення орендної плати встановлюються у договорi оренди мiж орендодавцем (власником) i орендарем.

Вiдповiдно до право власностi на земельну дiлянку, а також право постiйного користування та право оренди земельної дiлянки виникають з моменту державної реєстрацiї цих прав.

Отже, якщо громадська органiзацiя не набула права власностi на земельну дiлянку, права постiйного користування або права оренди земельної дiлянки внаслiдок державної реєстрацiї таких прав, то вона не є платником плати за землю взагалi.

Імовiрно, що одним iз вищезазначених прав на земельну дiлянку володiє навчальний заклад. У такому випадку саме навчальний заклад i сплачуватиме плату на землю. Вiдносини щодо компенсацiї частини такої плати громадською органiзацiєю мають бути врегульованi шляхом укладення окремого договору про компенсацiю витрат навчальному закладу.

Додамо, що з 01.09.2015 набув чинностi . Згiдно iз зазначеним законом звiльняються вiд сплати земельного податку, зокрема, дошкiльнi та загальноосвiтнi навчальнi заклади незалежно вiд форми власностi i джерел фiнансування.

Водночас платники земельного податку — пiльговики, якi надають в оренду земельнi дiлянки, окремi будiвлi, споруди або їх частини, зобов’язанi сплачувати податок за такi земельнi дiлянки та земельнi дiлянки пiд такими будiвлями (їх частинами) з урахуванням прибудинкової територiї на загальних пiдставах, якщо iнше не передбачено рiшенням органу мiсцевого самоврядування (п. 284.3 ПК).

Сертифікація в системі базової освіти