Державна атестація дошкільного навчального закладу: нормативні документи

Атестація — основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи навчального закладу

Відповідно до статті 5 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII:

 • державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в галузі освіти
 • державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІIІ:

 • основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти
 • результати державної атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються

Відповідно до пункту 3 Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 438/2011, до повноважень Державної інспекції навчальних закладів України належить реалізація державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

Відповідно до пункту 56 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контро­лю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 910:

 • одним із критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти, є результат державної атестації дошкільного навчального закладу (п. 2)
 • до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, зокрема, відносяться суб’єкти, які за результатами проведеної атестації визнані неатестованими (п. 4)
 • до суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику, зокрема, відносяться суб’єкти, які за результатами проведеної атестації визнані атестованими умовно (п. 5)

Відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (у редакції, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 № 658):

 • атестація є основною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типу та форм власності і проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (п. 2)
 • атестація навчальних закладів проводиться не рідше одного разу на десять років (п. 3)
 • атестація навчальних закладів здійснюється шляхом проведення атестаційної експертизи (п. 8)
 • основою організації діяльності експертної комісії є робоча програма атестаційної експертизи, що складається для конкретного навчального закладу і затверджується керівником відповідного органу управління (п. 13)
 • не пізніш як за 2 місяці до проведення атестації навчальний заклад подає експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що містять основні відомості про заклад (п. 14):
 • стан матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного забезпечення
 • організація та здійснення навчально-виховного процесу
 • копії навчальних планів і програм тощо
 • регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи і готує вмотивований висновок щодо атестації навчального закладу
 • залежно від рівня освітньої діяльності і результативності навчально-­виховного процесу навчальний заклад визнається атестованим з відзнакою, атестованим, атестованим умовно або неатестованим (п. 19)
 • атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка (п. 20)
 • навчальний заклад визнається атестованим умовно, якщо в його діяльності наявні недоліки, які істотно не впливають на результати його роботи і можуть бути ліквідовані (п. 23)
 • навчальний заклад визнається неатестованим, якщо результати його освітньої діяльності та (або) наявні умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам
 • результати атестації навчальних закладів оприлюднюються через засоби масової інформації (п. 26)

Відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059:

 • свідоцтво про державну атестацію дошкільного навчального закладу та матеріали державної атестації включено до Переліку обов’язкових документів, за формування та зберігання яких відповідає керівник дошкільного навчального закладу (додаток 1)
 • строк зберігання документів про атестацію дошкільного навчального закладу — «Доки не мине потреба» (додаток 6)

Відповідно до Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів» від 17.06.2013 № 772:

 • атестація — основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи дошкільного навчального закладу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації
 • об’єктивність оцінювання роботи дошкільного навчального закладу забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників роботи
 • оцінка й аналіз діяльності дошкільного навчального закладу проводиться в динаміці з урахуванням змін, що відбулися з часу попередньої атестації
 • у випадку набрання сумарної кількості балів 550 і більше дошкільний навчальний заклад вважається «атестованим з відзнакою», в межах 370–549 балів — «атестованим», в межах 190–369 балів — «атестованим умовно», 189 балів і менше — «неатестованим»
 • атестованому навчальному закладу видається свідоцтво встановленого зразка
 • з урахуванням типів дошкільних навчальних закладів, специфіки соціально-економічних умов регіону, стартових можливостей роботи конкретних навчальних закладів, місцеві органи управління освітою можуть вносити до Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів обгрунтовані зміни і доповнення за погодженням з Державною інспекцією навчальних закладів України

У листі Міністерства освіти і науки України «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів» від 07.08.2013 № 1/9-533 наведено Орієнтовний перелік та форми документів для оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу (додаток 1).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо застосування орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів» від 04.12.2013 № 1/9-860:

 • Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів» від 17.06.2013 № 772 (далі — Критерії), використовуються для проведення атестації дошкільних навчальних закладів
 • на основі Критеріїв органам управління освітою, на які покладається проведення атестації дошкільних навчальних закладів, необхідно розробити власні Критерії та затвердити їх в установленому порядку
 • місцеві органи управління освітою можуть вносити до Критеріїв обгрунтовані зміни і доповнення з наступним погодженням із Державною інспекцією навчальних закладів України
 • Критерії не мають передбачати збільшення документообігу у закладі та обов’язково повинні ураховувати типи дошкільних навчальних закладів, специфіку соціально-економічних умов регіону, стартових можливостей роботи конкретних навчальних закладів
 • допускається скорочення терміну перевірки, вказаного у Критеріях.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді