Вимоги до оформлення документiв, що подають для державної реєстрацiї

Вимоги до оформлення документiв, що подають для державної реєстрацiї

Документи мають бути викладенi державною мовою та додатково, за бажанням заявника, — iншою мовою (крiм заяви про державну реєстрацiю).

Текст документiв має бути розбiрливий, може бути надрукований або написаний вiд руки друкованими лiтерами.

Документи не повиннi мiстити пiдчищення або дописки, закресленi слова та iншi виправлення, не обумовленi в них, орфографiчнi та арифметичнi помилки, заповнюватися олiвцем, а також мiстити пошкодження, що не дають змоги однозначно тлумачити їх змiст.

Документи в електроннiй формi мають бути оформленi згiдно з вимогами, визначеними законодавством.

Заяву про державну реєстрацiю пiдписує заявник. У разi подання заяви про державну реєстрацiю поштовим вiдправленням справжнiсть пiдпису заявника повинна бути нотарiально засвiдчена.

Рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та вiдповiдати законодавству.

Рiшення про припинення юридичної особимає мiстити вiдомостi про персональний склад комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї), її голову або лiквiдатора, реєстрацiйнi номери облiкових карток платникiв податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Установчий документ юридичної особи повинен мiстити вiдомостi, передбаченi законодавством, та вiдповiдати законодавству.

Установчий документ юридичної особи викладають у письмовiй формi, прошивають, пронумеровують. Його пiдписують засновники (учасники) або уповноваженi ними особи.

Внесення змiн в установчий документ юридичної особи оформляють шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Передавальний акт(у разi злиття, приєднання, перетворення) та розподiльчий баланс(у разi подiлу або видiлу) юридичної особи повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим законом.

Зображення та опис символiкиповиннi бути оформленi з дотриманням вимог, встановлених законом, та вiдповiдати законодавству.

Увага!

Складено вiдповiдно до Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань» вiд 15.05.2003 № 755-IV.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді