Депутатське звернення про прийом дитини до дошкiльного навчального закладу

Трапляється, батьки, щоб розв’язати питання прийому їхньої дитини до дошкiльного навчального закладу, звертаються по допомогу до депутатiв мiсцевих рад

Виконуючи свої повноваження, депутати мiсцевих рад направляють керiвникам дошкiльних навчальних закладiв вiдповiднi депутатськi звернення. Чи мають депутати мiсцевих рад такi повноваження?

Вiдповiдно до частини першої статтi 2 Закону України «Про статус депутатiв мiсцевих рад» вiд 11.07.2002 № 93-IV (далi— Закон про статус депутатiв) депутат сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради (далi — депутат мiсцевої ради) є представником iнтересiв територiальної громади села, селища, мiста чи їх громад, який вiдповiдно до Конституцiї України i закону про мiсцевi вибори обирається на основi загального, рiвного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцiєю України.

Депутат мiсцевої ради розглядає пропозицiї, заяви i скарги громадян, якi надiйшли до нього, вживає заходiв до їх своєчасного, обгрунтованого вирiшення; вивчає причини, якi породжують скарги громадян, i вносить свої пропозицiї щодо їх усунення до органiв мiсцевого самоврядування, до мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ i органiзацiй, об’єднань громадян; систематично веде прийом громадян (ч. 1 ст. 12 Закону про статус депутатiв).

Права депутата мiсцевої ради

Права депутата мiсцевої ради визначенi статтею 11 Закону про статус депутатiв. Зокрема, у виборчому окрузi депутат мiсцевої ради має право:

офiцiйно представляти виборцiв свого виборчого округу та iнтереси територiальної громади в мiсцевих органах виконавчої влади, вiдповiдних органах мiсцевого самоврядування, пiдприємствах, установах i органiзацiях незалежно вiд форми власностi з питань, що належать до вiдання органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдного рiвня;

порушувати перед вказаними органами та органiзацiями та їх посадовими особами питання, що зачiпають iнтереси виборцiв, та вимагати їх вирiшення;

вносити на розгляд вищевказаних органiв i органiзацiй та їх посадових осiб пропозицiї з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузi вiдповiдно до закону, брати участь у їх розглядi.

Здiйснюючи свої повноваження, депутат мiсцевої ради також має право:

на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

на невiдкладний прийом;

вимагати усунення порушень законностi i встановлення правового порядку.

Отже, отримавши заяву (скаргу) громадянина щодо проблеми, пов’язаної з прийманням дитини до дошкiльного навчального закладу, який розмiщений у межах вiдповiдного виборчого округу, депутат мiсцевої ради зобов’язаний обстоювати iнтереси виборця. Тож, здiйснюючи свої повноваження згiдно з законодавством, депутат мiсцевої ради може звернутися до керiвника дошкiльного навчального закладу з вiдповiдною iнiцiативою, зокрема надiславши депутатське звернення.

Увага!

У своїх заявах (скаргах) громадяни можуть не вказувати на причини, через якi їхню дитину не приймають до конкретного дошкiльного навчального закладу. Тому депутат мiсцевої ради може й не знати, примiром, про вiдсутнiсть вiльних мiсць у дошкiльному навчальному закладi чи про наявнiсть черги, зокрема й електронної, для прийому дiтей до нього.

Реагування на депутатське звернення

З огляду на положення частин другої та третьої статтi 13 Закону про статус депутатiв керiвник дошкiльного навчального закладу зобов’язаний розглянутидепутатське звернення та надати вiдповiдь щодо порушеного питання у десятиденний строк.

Увага!

Якщо необхiдно додатково вивчити питання, порушене у депутатському зверненнi, чи перевiрити вiдомостi щодо нього, керiвник дошкiльного навчального закладу має право надати вiдповiдь у мiсячний строк. Про продовження строку розгляду звернення слiд письмово сповiстити депутата мiсцевої ради, обгрунтувавши мотиви.

Якщо керiвник дошкiльного навчального закладу не в змозi позитивно вирiшити питання, порушене у депутатському зверненнi, то вiн має обгрунтувати свою вiдповiдь. Доцiльно надавати якомога вичерпнiшу вiдповiдь, не лише вказавши на причини вiдмови, але й на можливi шляхи розв’язання проблеми.

Увага!

Депутатське звернення— це викладена в письмовiй формi вимога депутата мiсцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською дiяльнiстю, до мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування та їх посадових осiб, а також керiвникiв правоохоронних та контролюючих органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, розташованих на територiї вiдповiдної ради, здiйснити певнi дiї, вжити заходiв чи дати офiцiйне роз’яснення з питань, вiднесених до їх компетенцiї

Марiя Мильнiкова, помiчник адвоката адвокатського об’єднання «Адвокатська фiрма «Єфiмов та партнери», Київ

Сертифікація в системі базової освіти