Електроннi петицiї — нова форма колективних звернень

(Про внесення змiн до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петицiї) впроваджено нову, особливу форму колективних звернень громадян — електроннi петицiї, а доповнено положеннями стосовно їх створення, подання, оприлюднення та розгляду. Що варто знати про електроннi петицiї?

Громадяни можуть звертатися до Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, органу мiсцевого самоврядування з електронними петицiями через офiцiйнi веб-сайти: органiв, яким адресовано петицiї; громадських об’єднань, що здiйснюють збiр пiдписiв на пiдтримку петицiй.

Вимоги до змiсту та створення електронних петицiй

В електроннiй петицiї мають бути зазначенi:

 • суть звернення;
 • прiзвище, iм’я, по батьковi автора (iнiцiатора);
 • адреса електронної пошти автора (iнiцiатора).

На веб-сайтi вiдповiдного органу або громадського об’єднання, що здiйснює збiр пiдписiв, обов’язково наводять: дату початку збору пiдписiв; загальну кiлькiсть та перелiк осiб, якi пiдписали електронну петицiю.

Електронна петицiя не може мiститизаклики до повалення конституцiйного ладу, порушення територiальної цiлiсностi України, пропаганду вiйни, насильства, жорстокостi, розпалювання мiжетнiчної, расової, релiгiйної ворожнечi, заклики до вчинення терористичних актiв, посягання на права i свободи людини.

Вiдповiдальнiсть за змiст електронної петицiїнесе її автор (iнiцiатор).

Для створення електронної петицiї до Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, органу мiсцевого самоврядування її автор (iнiцiатор) заповнює спецiальну форму на вiдповiдному офiцiйному веб-сайтi.

Оприлюднення електронних петицiй

Електронна петицiя оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi протягом 2-х робочих днiв з дня надсилання.

У разi невiдповiдностi електронної петицiї встановленим вимогам оприлюднення не здiйснюється, про що повiдомляється автору (iнiцiатору) не пiзнiше строку, встановленого для оприлюднення.

Збiр пiдписiв на пiдтримку електронної петицiї. Вимоги до кiлькостi голосiв

Дата оприлюднення електронної петицiї є датою початку збору пiдписiв на її пiдтримку.

Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування та громадськi об’єднання пiд час збору пiдписiв на пiдтримку електрон­ної петицiї зобов’язанi забезпечити:

 • безоплатнiсть доступу та користування iнформацiйно-­телекомунiкацiйною системою, за допомогою якої здiйснюється збiр пiдписiв;
 • електронну реєстрацiю громадян для пiдписання петицiї;
 • недопущення автоматичного введення iнформацiї, зокрема пiдписання електронної петицiї без участi громадянина;
 • фiксацiю дати i часу оприлюднення електронної петицiї та пiдписання її громадянином.

Електронна петицiя, яка не набрала необхiдної кiлькостi голосiвв установлений строк, розглядається як звернення громадян вiдповiдно до (далi — Закон про звернення громадян).

Електронна петицiя, адресована Президенту України, Верховнiй Радi України, Кабiнету Мiнiстрiв України, розглядається у порядку, встановленому статтею 23-1 Закону про звернення громадян, за умови збору на її пiдтримку не менш як 25 000 пiдписiв протягом не бiльше 3-х мiсяцiв з дня оприлюднення.

Вимоги до кiлькостi пiдписiв громадян на пiдтримку електронної петицiї до органу мiсцевого самоврядування та строку збору пiдписiв визначаються статутом територiальної громади.

Електронна петицiя, збiр пiдписiв на пiдтримку якої здiйснювався через веб-сайт громадського об’єднання i яка протягом установленого строку набрала необхiдну кiлькiсть пiдписiв, не пiзнiше наступного дня пiсля набрання необхiдної кiлькостi пiдписiв надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петицiя, iз зазначенням:

 • дати початку збору пiдписiв;
 • дати направлення електронної петицiї;
 • загальної кiлькостi та перелiку осiб, якi пiдписали електрон­ну петицiю (тут можна обмежитися посиланням на джерело цiєї iнформацiї в iнтернетI);
 • строк збору пiдписiв, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

Розгляд електронних петицiй

Інформацiя про початок розгляду електронної петицiї, яка в установлений строк набрала необхiдну кiлькiсть голосiв, оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi(органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, громадського об’єднання):

 • не пiзнiш як через 3 робочi днi пiсля набрання необхiдної кiлькостi пiдписiв на пiдтримку петицiї;
 • в разi отримання електронної петицiї вiд громадського об’єднання — не пiзнiш як через 2 робочi днi пiсля отримання такої петицiї.

Розгляд електронної петицiї здiйснюється невiдкладно, але не пiзнiше 10-ти робочих днiв з дня оприлюднення iнформацiї про початок її розгляду.

Якщо електронна петицiя мiстить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у Верховнiй Радi України або громадських слуханнях вiдповiдної територiальної громади, автор (iнiцiатор) петицiї має право представити електронну петицiю на таких слуханнях. У такому разi строк розгляду електронної петицiї продовжується на строк, необхiдний для проведення вiдповiдних слухань.

Порядок розгляду електронної петицiї, адресованої Президенту України, Верховнiй Радi України, Кабiнету Мiнiстрiв України, органу мiсцевого самоврядування, визначається, вiдповiдно, Президентом України, Верховною Радою України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiсцевою радою.

Оголошення про пiдтримку або непiдтримку петицiї

Про пiдтримку або непiдтримку електронної петицiї публiчно оголошується на офiцiйному веб-сайтi:

 • Президентом України — щодо електронної петицiї, адресованої Президенту України;
 • Головою Верховної Ради України — щодо електронної петицiї, адресованої Верховнiй Радi України;
 • Прем’єр-мiнiстром України — щодо електронної петицiї, адресованої Кабiнету Мiнiстрiв України;
 • головою вiдповiдної мiсцевої ради — щодо електронної петицiї, адресованої органу мiсцевого самоврядування.

Вiдповiдь на електронну петицiю

У вiдповiдi на електронну петицiю повiдомляється про результати розгляду порушених у нiй питань iз обгрунтуванням.

Вiдповiдь на електронну петицiю:

 • оприлюднюється не пiзнiше наступного робочого дня пiсля закiнчення розгляду на офiцiйному веб-сайтi органу, якому була адресована петицiя;
 • надсилається у письмовому виглядi автору (iнiцiатору) електронної петицiї та громадському об’єднанню, яке здiйснювало збiр пiдписiв на її пiдтримку.

Якщо викладенi в електроннiй петицiї пропозицiї визнано доцiльними, орган, якому адресувалася петицiя, може реалiзувати їх шляхом прийняття рiшень з питань, вiднесених до його компетенцiї.

Президент України, Кабiнет Мiнiстрiв України, народнi депутати України за результатами розгляду електронної петицiї можуть розробляти та вносити в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямованi на вирiшення порушених у петицiї питань.

Інформацiя про кiлькiсть пiдписiв, одержаних на пiдтримку електронної петицiї, та строки їх збору зберiгається не менше 3-х рокiв з дня оприлюднення петицiї.зміст

Центральна частина статичний блок 2