Робота завiдувача двогрупового дошкiльного закладу на посадi вихователя

У дошкiльних навчальних закладах, де сформовано одну-двi групи, завiдувачi зобов’язанi безпосередньо працювати з дiтьми в групi, тобто виконувати частину роботи вихователiв. Але чи можуть завiдувачi таких закладiв ще й додатково працювати на посадi вихователя?
Зміст статті:

Так, можуть. Але таку роботу потрiбно правильно органiзовувати та оплачувати. Розглянемо для прикладу умови виконання завiдувачем двогрупового дошкiльного навчального закладу роботи на посадi вихователя

Пiд час складання штатних розписiв одно-, двогрупових дошкiльних навчальних закладiв звертають увагу на певну особливiсть, яку враховують, визначаючи кiлькiсть штатних одиниць посади вихователя. Так, згiдно з (далi— Типовi штатнi нормативи), завiдувачi одно- i двогрупових дошкiльних навчальних закладiв (крiм дошкiльних навчальних закладiв з цiлодобовим перебуванням дiтей або тих, якi мають одну таку групу) працюють з дiтьми в групi протягом 3 год. на день. Тобто завiдувачi одно-, двогрупових дошкiльних навчальних закладiв зобов’язанi виконувати частину роботи вихователiв.

У (далi— Інструкцiя № 102), визначено, що роботу з дiтьми в групi протягом 3 год. на день включено до посадових окладiвзавiдувачiв дошкiльних навчальних закладiв з одною-двома групами (крiм закладiв (груп) з цiлодобовим перебуванням дiтей).

Умови поєднання посад

Згiдно з керiвнi працiвники дитячих дошкiльних закладiв можуть виконувати роботу вихователiв у цiй же установi в обсязi не бiльше 18 год. на тиждень. Оскiльки цим пунктом не визначено жодних умов щодо кiлькостi груп, то завiдувач двогрупового дошкiльного навчального закладу може працювати вихователем у тому самому закладi з вiдповiдним обсягом педагогiчного навантаження як в основний робочий час, так i поза його межами. Однак додатковий обсяг роботи не має позначатися на якостi управлiнської дiяльностi.

Увага!

Оплата працi з дiтьми в групi протягом 3 год. на день включена до посадового окладу завiдувача двогрупового дошкiльного навчального закладу, а за решту годин роботи вихователем вiн отримуватиме заробiтну плату за тарифiкацiєю. Таку роботу можна виконувати в робочий час за основною займаною посадою.

Згiдно з , педагогiчна робота з погодинною оплатою працi в обсязi не бiльш як 240 год. на рiк не є сумiсництвом. Таку роботу оплачують з погодинного розрахунку. Дозвiл на її виконанняу робочий час має надати завiдувачевi дошкiльного навчального закладу керiвник вiдповiдного органу управлiння освiтою.

Ставки заробiтної плати педагогiчних працiвникiв, зокрема й вихователiв, установлюються керiвниками закладiв при тарифiкацiї за наслiдками атестацiї ( ). Тарифнi розряди, якi установлюють вихователям залежно вiд квалiфiкацiйної категорiї, присвоєної за наслiдками атестацiї, визначенi в (далi— Наказ № 557).

Заробiтну плату вихователя обчислюютьзгiдно з : шляхом множення ставки заробiтної плати на фактичне навантаження на тиждень i дiлення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Її розмiр не залежить вiд кiлькостi робочих днiв у тому чи тому мiсяцi року.

Увага!

Розмiр оплати працi вихователiв дошкiльних навчальних закладiв обчислюють виходячи зi ставок заробiтної плати з урахуванням пiдвищень, фактичного обсягу педагогiчного навантаження, доплат i надбавок.

Поєднуючи посади, завiдувач дошкiльного навчального закладу як за своєю основною посадою, так i за посадою вихователя, має право на надбавки, передбаченi педагогiчним працiвникам, а саме:

  • за вислугу рокiв— згiдно з (далi— Постанова № 78);
  • за престижнiсть працi — згiдно з (далi— Постанова № 373).

Обчислимо розмiр мiсячної заробiтної плати завiдувача двогрупового дошкiльного навчального закладу, який працює у цьому самому закладi також вихователем.

Увага!

Обчислення розмiру мiсячної заробiтної плати завiдувача двогрупового дошкiльного навчального закладу, який працює у цьому самому закладi також вихователем

Завiдувачевi двогрупового дошкiльного навчального закладу встановлено посадовий оклад за 13-м тарифним розрядом. На посадi вихователя йому за результатами атестацiї присвоєно квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст першої категорiї», якiй вiдповiдає 11-й тарифний розряд. Стаж педагогiчної роботи — 14 рокiв.

Керiвником органу управлiння освiтою завiдувачевi двогрупового дошкiльного навчального закладу дозволено виконувати роботу на посадi вихователя з обсягом педагогiчного навантаження 10 год. на тиждень. За обома посадами встановлено надбавку «за престижнiсть працi» у розмiрi 20% ставки заробiтної плати (посадового окладу).

Розглянемо обчислення у таблицi:

Складовi заробiтної плати

Обчислення

Результат обчислення, грн.

Пiдстава

Посадовий оклад завiдувача дошкiльного навчального закладу

852 грн. × 2,27

1934

Ставка заробiтної плати вихователя

852 грн. × 1,97

1678

«

Оплата за години педагогiчного навантаження на посадi вихователя

1678 грн. × 10 год. ÷ 30 год.

559,33

Надбавка за вислугу рокiв

(1934 грн. + 559,33 грн.) × 20%

498,67

Надбавка «за престижнiсть працi»

(1934 грн. + 559,33 грн.) × 20%

498,67

Розмiр заробiтної плати за мiсяць

1934 грн. + 559,33 грн. + (498,67 грн. ×2)

3490,67

Олена Морєва , економiст-аналiтикзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді