Чи є завiдувач дошкiльного навчального закладу розпорядником бюджетних коштiв

Основним документом, що регулює бюджетний процес у країнi, є Бюджетний кодекс України (БК). Для здiйснення програм та заходiв, що реалiзуються за рахунок коштiв бюджету, бюджетнi асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштiв

Розпорядниками бюджетних коштiв є бюджетнi установи в особi їх керiвникiв, уповноваженi на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здiйснення видаткiв з бюджету.

Вiдповiдно до розпорядники бюджетних коштiв залежно вiд обсягу наданих прав подiляються на:

  • головних розпорядникiв бюджетних коштiв;
  • розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня.

Увага!

Подiл розпорядникiв бюджетних коштiв на ступенi залежить вiд структури управлiння галуззю економiки чи соцiально-культурної сфери, а також вiд того, з якого бюджету здiйснюється вiдкриття (видiлення) асигнувань розпорядникам i одержувачам бюджетних коштiв.

Вiдповiдно до головнi розпорядники бюджетних коштiв — бюджетнi установи в особi їх керiвникiв — отримують повноваження через установлення бюджетних призначень, а розпорядники бюджетних коштiв нижчого рiвня — бюджетнi установи в особi їх керiвникiв — уповноваженi на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здiйснення видаткiв бюджету.

Розпорядники бюджетних коштiв нижчого рiвня подiляються на розпорядникiв коштiв другого та третього ступенiв.

Розпорядниками коштiв третього ступеня є бюджетнi установи в особi їх керiвникiв, якi уповноваженi на отримання асигнувань, прийняття зобов’язань та здiйснення виплат з бюджету на виконання функцiй самої установи, яку вони очолюють, i на розподiл коштiв безпосередньо пiдпорядкованим їм одержувачам. Тож дошкiльний навчальний заклад в особi завiдувача належить до розпорядникiв коштiв третього ступеня.

Вiдповiдно до , керiвник розпоряджається в установленому порядку майном, коштами дошкiльного закладу i вiдповiдає за дотримання фiнансової дисциплiни та збереження матерiально-технiчної бази дошкiльного навчального закладу.

Завiдувач дошкiльного навчального закладу, як розпорядник бюджетних коштiв, має право брати бюджетнi зобов’язання витрачати бюджетнi кошти на цiлi та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитiв iз загального фонду бюджету, планами спецiального фонду.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді