Порядок створення атестацiйних комiсiй у навчальних закладах iз невеликою кiлькiстю педагогiчних працiвникiв

Вiдповiдно до пункту 2.10 Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 06.10.2010 № 930 (далi — Типове положення), якщо кiлькiсть педагогiчних працiвникiв навчального закладу становить менш як 15 осiб, їх атестацiя проводиться атестацiйними комiсiями I рiвня, визначеними вiдповiдним органом управлiння освiтою, або атестацiйними комiсiями II рiвня

Тобто педагогiчнi працiвники навчальних закладiв можуть атестуватися атестацiйними комiсiями І рiвня, створеними у цьому чи iншому навчальному закладi, або атестацiйними комiсiями ІІ рiвня, створеними у вiдповiдному органi управлiння освiтою.

Рiшення про порядок атестацiї педагогiчних працiвникiв навчального закладу з невеликою кiлькiстю педагогiчних працiвникiв (далi — навчальний заклад) приймає вiдповiдний орган управлiння освiтою.

Увага!

Визначаючи мiсце створення атестацiйної комiсiї, радимо брати до уваги, що воно має бути зручним для педагогiчних працiвникiв навчального закладу. Зокрема, доцiльно враховувати:

вiдстань до навчального закладу (районного (мiського) вiддiлу освiти), де планується провести атестацiю педагогiчних працiвникiв;

наявнiсть зручного транспортного сполучення тощо

Кожен керiвник навчального закладу на початку навчального року має звернутися до вiдповiдного органу управлiння освiтою з .

Крiм того, керiвник навчального закладу може звернутися до вiдповiдного органу управлiння освiтою з  , який вiн очолює. Вiдповiдний орган управлiння освiтою може прийняти позитивне рiшення, якщо у навчальному закладi працюють педагоги високої квалiфiкацiї та з достатнiм досвiдом роботи.

Отже, атестацiя педагогiчних працiвникiв навчального закладу може вiдбуватися:

у тому самому навчальному закладi, де працюють педагогiчнi працiвники;

в iншому навчальному закладi, який визначає вiдповiдний орган управлiння освiтою;

у вiдповiдному органi управлiння освiтою.

Рiшення вiдповiдного органу управлiння освiтою обов’язково доводять до вiдома керiвникiв навчальних закладiв та осiб, якi атестуються.

Якщо вiддiл освiти прийняв рiшення про атестацiю педагогiчних працiвникiв в iншому навчальному закладi, то до складу атестацiйної комiсiї можуть входити працiвники навчального закладу, працiвники якого атестуються.

Атестацiйнi комiсiї, створенi у навчальних закладах, до 20 жовтня мають:

затвердити ;

затвердити ;

прийняти .

Увага!

Рiшення про перенесення атестацiї атестацiйнi комiсiї можуть приймати i в iншi строки

Працiвникiв, якi атестуються, атестацiйнi комiсiї обов’язково мають ознайомити з графiком проведення атестацiї пiд пiдпис.

Атестацiйнi комiсiї також розробляють плани вивчення професiйної дiяльностi педагогiчних працiвникiв, якi атестуються, та доводять їх до вiдома цих працiвникiв.

Увага!

Типове положення не надає права атестацiйним комiсiям вимагати у педагогiчних працiвникiв жодних документiв про виконану роботу, тому немає пiдстав зобов’язувати педагогiчних працiвникiв складати об’ємнi звiти про роботу у мiжатестацiйний перiод, збирати портфолiо тощо. Подавати такi матерiали вони можуть лише за власною iнiцiативою ( )

Для об’єктивного вивчення професiйної дiяльностi педагогiчних працiвникiв пiд час атестацiї слiд керуватися чiтко визначеними критерiями оцiнювання. Їх мають розробити вiдповiднi органи управлiння освiтою для кожної конкретної посади. Для розроблення критерiїв оцiнювання дiяльностi педагогiчних працiвникiв можна використати вимоги, визначенi пунктами .

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді