Нещасний випадок: порядок проведення спеціального розслідування

У разі групового нещасного випадку одночасно з двома і більше дітьми, нещасного випадку, що спричинив тяжкі наслідки (зокрема й інвалідність), а також нещасного випадку зі смертельним наслідком, які сталися під час навчально-виховного процесу, проводять спеціальне розслідування

Проведення спеціального розслідування нещасного випадку визначено Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу від 07.10.2013 № 1365, далі — Положення).

Якщо під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі стався груповий нещасний випадок одночасно з двома і більше дітьми, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки (зокрема й інвалідність), або нещасний випадок зі смертельним наслідком, то керiвник навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою мають негайно поінформувати про це.

Повідомлення про груповий нещасний випадок

Керівник навчального закладу зобов’язаний негайно повiдомити про нещасний випадок батькiв потерпiлого або особу, яка представляє його інтереси, а також:

 • лікувально-профілактичний заклад за мiсцем, де стався нещасний випадок (у разі отруєнь — відповідний територіальний орган державної санітарно-епідеміологічної служби)
 • орган управлiння освiтою, засновника (власника), якому підпорядкований навчальний заклад
 • органи прокуратури та внутрiшнiх справ за мiсцем, де стався нещасний випадок

Повідомлення про нещасний випадок (груповий, із смертельним наслідком) згідно з додатком 5 до Положення надсилають за допомогою засобів оперативного зв’язку (телефон, телеграф, факс тощо).

Протягом доби орган управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу повідомляє Міністерство освіти і науки України (МОН) про нещасний випадок.

Відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення своєчасного інформування Міністерства про надзвичайні події в установах та закладах освіти і науки» від 02.08.2013 № 1063 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, керівники департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, мають забезпечити термінове (протягом доби) інформування МОН про надзвичайні події в закладах, на підприємствах, в установах і організаціях освіти і науки:

 • випадки групового травматизму, травматизму із смертельними наслідками
 • випадки отруєння
 • пожежі
 • питання соціальної напруги серед учасників навчально-виховного процесу, які мають явні ознаки виходу на регіональний і державний рівень
 • загроза або вчинення терористичного акту
 • надзвичайні ситуації техногенного характеру тощо.

Діяльність комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку

У разі нещасного випадку в навчальному закладі насамперед необхідно утворити комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку (далі — Комісія).

Якщо під час нещасного випадку загинуло від однієї до чотирьох осіб або травмовано до десяти осіб, померли учасники навчально-виховного процесу, то Комісію для його розслідування утворюють наказом керівника органу управління освітою, за участі представника МОН.

Спеціальне розслідування нещасного випадку з особливо тяжкими наслідками, під час якого загинуло п'ятеро і більше осіб або травмовано більше десяти осіб, проводить Комісія, призначена наказом МОН.

Склад комісії

До складу Комісії, утвореної наказом керівника органу управління освітою, входять голова — керiвник (заступник керівника) органу управління освітою, якому підпорядковано навчальний заклад, та інші члени:

 • керівник (заступник керівника) навчального закладу
 • керівник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника навчального закладу покладено ці обов’язки
 • член комітету профспілкової організації або уповноважений трудового колективу навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • представник МОН

Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, причин і можливих наслідків нещасного випадку тощо) до складу Комісії можна включити представників правоохоронних органів, органів державного нагляду за охороною праці, пожежного нагляду, органів охорони здоров’я, спеціалістів відповідного штабу цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації, інших органів (за згодою).

Строк спеціального розслідування

Комiсiя протягом 10 робочих днiв з дня її утворення розслiдує нещасний випадок.

Якщо необхідно провести додаткові експертизи, дослідження, орган управління освітою, що утворив Комiсiю, може продовжити встановлений строк спеціального розслiдування не більш як на 30 календарних днів.

Дії комісії

Комісія зобов’язана:

 • з’ясувати обставини i причини нещасного випадку
 • виявити й опитати свiдкiв та осiб, якi допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити вiдповiдальних за це осiб

Члени Комісії мають зустрітися з членами сімей потерпілих, розглянути і розв’язати на місці соціальні питання або внести пропозиції про їх розв’язання відповідним органам, а також роз’яснити потерпілим (сім’ям) їхні права відповідно до законодавства України, зокрема щодо надання матеріальної допомоги, відшкодування заподіяної шкоди від нещасного випадку тощо.

На вимогу Комiсiї керівник навчального закладу зобов’язаний:

 • запросити до участi в спеціальному розслiдуваннi спецiалiстiв-експертiв, які можуть стати членами експертної комiсiї
 • організувати фотознiмки пошкодженого об’єкта, мiсця нещасного випадку та надати iншi необхiднi документи
 • організувати проведення лабораторних дослiджень, випробувань та iнших робіт
 • надати транспортнi засоби та засоби зв’язку, необхiднi для роботи Комісії
 • забезпечити друкування, розмноження у необхiднiй кiлькостi документів і матерiалiв спецiального розслiдування нещасного випадку

Оформлення документів і матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку

Після цих дій Комiсiя складає акт спеціального розслідування групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком, далі — акт спеціального розслідування) згідно з додатком 6 до Положення та оформлює iншi необхiднi документи i матеріали спеціального розслідування нещасного випадку.

Акт спеціального розслідування затверджує орган управління освітою, що утворив Комісію.

До матерiалів спецiального розслiдування належать:

 • копiя наказу про утворення Комiсiї
 • акт спецiального розслiдування
 • копiя акта Н-Н на кожного потерпiлого окремо
 • плани, схеми i фотознiмки мiсця подiї
 • протоколи опитувань, пояснення свiдкiв нещасного випадку та iнших причетних до нього осiб, а також посадових осiб, вiдповiдальних за дотримання вимог норм i правил з охорони праці
 • витяг з журналу реєстрації iнструктажiв з охорони праці, безпеки життєдіяльності з потерпілим, у тому числі копія сторінки журналу обліку навчальних занять про реєстрацію інструктажу з питань безпеки життєдіяльності з потерпілим
 • копії документів про проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередніх керівників (учителів, вихователів, викладачів, майстрів трудового навчання тощо) під час навчально-виховного процесу
 • медичний висновок про характер i тяжкiсть ушкоджень, заподіяних потерпiлому, або причини його смертi
 • висновок експертної комісії (якщо така була створена) про причини нещасного випадку, результати лабораторних та iнших дослiджень, експериментів, аналiзiв тощо

Копiї акта спецiального розслiдування й акта Н-Н (на кожного потерпiлого окремо) та наказ керiвника навчального закладу про результати розслiдування нещасного випадку надсилають до органу управлiння освiтою.

По одному примірнику акта Н-Н разом з матеріалами спеціального розслідування зберiгають в архiвах навчального закладу та органу управлiння освiтою протягом 60 рокiв.


Дії після проведення спеціального розслідування

Положенням визначено дії керівника навчального закладу, керівника відповідного органу управління освітою, МОН після проведення Комісією спеціального розслідування та оформлення матеріалів спеціального розслідування.

Керiвник навчального закладу та керівник органу управлiння освітою, якому підпорядковано навчальний заклад, зобов’язані протягом п’яти робочих днів:

 • розглянути матерiали спецiального розслiдування
 • видати наказ про вжиття запропонованих Комiсiєю заходів щодо запобiгання подiбним випадкам
 • розглянути пропозиції Комісії щодо притягнення осiб, якi допустили порушення нормативно-правових актів про охорону праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу, до вiдповiдальностi згідно із законодавством України.

У триденний строк після закінчення розслідування орган управління освітою надсилає до МОН такі матеріали спеціального розслідування, як:

 • копiя акта спецiального розслiдування
 • копія акта Н-Н (на кожного потерпiлого окремо)
 • наказ керiвника навчального закладу про результати розслiдування нещасного випадку.

Орган управління освітою протягом п’яти робочих днів пiсля закінчення спеціального розслідування направляє матерiали спеціального розслідування до органів прокуратури за місцем настання нещасного випадку.

Орган управління освітою, якому підпорядковано навчальний заклад, засновник (власник) навчального закладу, де стався нещасний випадок, компенсує витрати, пов’язані з діяльністю Комісії та залученням до її роботи спеціалістів-експертів. Відшкодування витрат на відрядження працівників, які є членами Комісії або залучені до її роботи, здійснюють відповідно до законодавства.

На підставі актів Н-Н навчальний заклад подає звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі за підсумками року за формою НВ згідно з додатком 7 до Положення органу управління освітою за підпорядкуванням.

Відповідно до пункту 3 розділу IV Положення якщо у звiтному перiодi настала смерть потерпiлого внаслідок нещасного випадку, що стався минулого року, і у звiтi за минулий перiод цей випадок зарахований до загальної кiлькостi потерпiлих, у звiтному перiоді цей нещасний випадок зараховується тiльки до потерпiлих iз смертельним наслiдком.зміст

Сертифікація в системі базової освіти