Організація навчання за екстернатною формою

Особистісно орієнтований підхід передбачає плекання динамічної, соціально зрілої особистості з високим рівнем пошукової активності. Часто ті діти, які професійно займаються спортом, мистецтвом тощо, обирають екстернатну форму навчання, що значно відрізняється від класно-урочної

Нині серед учнів поширюється тенденція самостійного опанування знань. Насамперед це зумовлено тим, що вони в такий спосіб глибше і швидше опановують навчальні програми і водночас перебувають у таких умовах, у яких почувають себе комфортно. Проте психологічна підтримка, методичне керівництво і контроль навіть схильному до самоосвіти учню вкрай необхідні.

Здобути повну загальну середню освіту шляхом самостійного опанування програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2013 № 1392, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з певних навчальних предметів, щоб отримати документ про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат), можна завдяки екстернатній формі навчання.

Умови здійснення екстернатної форми навчання

Відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431, можливість пройти річне оцінювання за відповідний клас та атестацію за освітній рівень відповідно початкової, базової і повної загальної середньої освіти мають особи, які:

 • із будь-яких поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;
 • не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти;
 • є учнями загальноосвітніх навчальних закладів із денною формою навчання та з не залежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання та атестацію не більше ніж із двох предметів;
 • є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання та (або) не пройшли атестацію з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується);
 • отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;
 • є громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і навчаються в Міжнародній українській школі за дистанційною формою;
 • є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Відповідні органи управління освітою визначають загальноосвітній навчальний заклад, на базі якого здійснюватиметься екстернатна форма навчання. Здебільшого діти і підлітки шкільного віку здобувають освіту в денному загальноосвітньому навчальному закладі за місцем проживання або навчальному закладі, у якому вони навчалися раніше. Ті, кому виповнилося 18 років, як правило, відвідують вечірню (змінну) загальноосвітню школу або денний загальноосвітній навчальний заклад, у якому є класи з вечірньою формою навчання.

Зарахування осіб на екстернатну форму навчання відбувається за погодженням із відповідним органом управління освітою та відповідно до наказу керівника навчального закладу. Ті особи, кому виповнилося 18 років, подають заяву на ім’я керівника навчального закладу особисто, а за тих, хто не досягнув повноліття, подають заяву батьки або особи, які їх замінюють.

Окрім заяви на ім’я керівника навчального закладу, екстерни подають документ про наявний рівень освіти. Приймати заяви від екстернів починають із жовтня і закінчують не пізніше 1 березня поточного навчального року.

Визначитися, чи варто навчатися за екстернатною формою, допоможуть учням рекомендації, подані в Додатку 1.

Особливості навчання в «Школі екстернів»

У місті Києві з 1997 року функціонує загальноосвітній навчальний заклад «Школа екстернів» (далі — Школа), у якій станом на 05 вересня 2013 року навчалося 368 учнів.

Навчання у Школі відбувається за такими формами:

 • індивідуальна — обирають ті учні, які мають довідки лікарсько-консультаційної комісії. Вони відвідують Школу двічі на тиждень, із ними вчителі проводять індивідуальні уроки;
 • заочна — обирають ті учні, які не можуть самостійно опанувати навчальний матеріал, але з певних причин не мають змоги щоденно відвідувати денний навчальний заклад; для них оптимальним є навчання в малій групі — від 9-ти до 16-ти осіб — та відвідування Школи тричі на тиждень за сталим розкладом;
 • екстернатна — обирають ті екстерни, які здатні навчатися самостійно, вони працюють за індивідуальним навчальним планом.

У Школі навчально-виховний процес за екстернатною формою відбувається з 1-го по 11-й клас. Учителі в своїй діяльності реалізують індивідуальний підхід, є консультантами, асистентами і тренерами водночас, максимально враховують особливості кожного екстерна.

Індивідуальний навчальний план екстерна ми складаємо на основі індивідуального робочого навчального плану Школи, зважаючи на здібності, інтереси, графік творчих, наукових чи спортивних занять екстерна, стан його здоров’я. У цьому плані ми враховуємо:

 • предмети, які необхідно опанувати насамперед;
 • графік відвідувань Школи;
 • прискорений чи сповільнений темп навчання.

Зарахування екстерна здійснює приймальна комісія Школи. Перевагу ми надаємо тим учням, які хочуть і вміють учитися самостійно. На початковому етапі навчання адаптуватися до нових умов екстерну допомагає практичний психолог Школи. Водночас активно діє Школа для батьків. У ній ми надаємо професійну методичну та психологічну підтримку батькам щодо організації самостійного навчання екстерна.

Навчаючись у Школі, кожний екстерн має змогу вибрати, чи він вивчатиме всі навчальні предмети паралельно, чи обере ті, які опановуватиме швидше і за якими насамперед складатиме підсумкове оцінювання. Щоб допомогти екстерну визначитися, яку стратегію опанування знань вибрати, для кожного класу окремо ми розробили методичні посібники — «Путівники екстерна». У них ми надали рекомендації для самостійної роботи під час вивчення конкретного навчального предмета, а також розробили атестаційні питання до кожної теми. У «Путівниках екстерна» програмовий матеріал подано за блочно-модульним принципом. Екстерн може вивчати навчальний матеріал поступово і невеликими «порціями», що дає йому змогу «не потонути в морі інформації».

Темп навчання кожний екстерн визначає самостійно, ураховуючи свої здібності та режим професійних занять спортом чи мистецтвом. Навчатися екстерн може як у прискореному темпі, коли опановує навчальний матеріал швидко, наприклад за один навчальний рік засвоює навчальну програму за кілька класів у межах одного освітнього рівня (початкової, базової чи повної загальної середньої освіти), так і у сповільненому, коли навчальну програму за один клас опановує протягом кількох років.

Відтак екстерн розпочинає самостійне навчання за «Путівниками екстерна» та підручниками. Протягом самостійного навчання екстерн має право на індивідуальні консультації з учителем із кожного предмета. Тривати індивідуальна консультація з учителем може від однієї до трьох годин залежно від різних чинників:

 • індивідуальних особливостей екстерна;
 • ступеня складності навчального матеріалу тощо.

Після консультацій екстерн пише підсумкові контрольні роботи та отримує річні оцінки з навчальних предметів.

Рівень навчальних досягнень екстерна ми фіксуємо в залікових книжках.

Навчання екстерна розпочинається з настановчої сесії, на якій він вивчає предмети інваріативної складової робочого навчального плану, тобто обов’язкові для всіх, хто хоче отримати документ про освіту державного зразка.

Під час настановчої сесії екстерн ознайомлюється з вимогами до семестрового та річного оцінювання, державної підсумкової атестації, критеріями оцінювання його знань, навчальною літературою, отримує методичні рекомендації вчителів щодо самостійного вивчення предметів. В іншому разі — екстерн проходить настановчі консультації в учителів Школи індивідуально.

Основним документом екстерна, який він отримує після настановчої сесії, є залікова книжка.

Залікова книжка екстерна

Залікова книжка екстерна містить таку інформацію:

 • академічну довідку згідно з поданими документами про освіту;
 • призначення вчителів для індивідуальних консультацій;
 • графік індивідуальних консультацій учителів;
 • індивідуальний план атестації, який екстерн складає самостійно або з допомогою батьків у присутності заступника директора Школи з питань екстернату;
 • сторінки з навчальних предметів для відміток учителів щодо проходження екстерном консультацій;
 • відомості про проходження атестації за відповідний навчальний рік.

Залікову книжку затверджують і завіряють печаткою Школи (див. Додаток 2).

Підготовка екстерна до індивідуальної консультації

Індивідуальні консультації під час реалізації екстернатної форми навчання є методичною підтримкою навчально-виховного процесу та способом контролю засвоєних екстерном знань. Під час зустрічі з учителем екстерн має змогу отримати відповіді на свої запитання і допомогу в розв’язанні складних завдань. Учитель натомість може проконтролювати досягнення екстерна в самостійному навчанні. Під час консультації екстерн складає вчителеві певні теми, відповідає на атестаційні запитання, зазначені в «Путівнику екстерна», захищає свою творчу чи проектну роботу тощо.

Індивідуальні консультації вчителі проводять за певним графіком в одні й ті самі дні та години щотижня. Кількість і періодичність консультацій відповідає індивідуальному навчальному плану, складеному під час зарахування чи переходу з класу в клас і відображеному в заліковій книжці екстерна. Секретар Школи заповнює журнал запису екстернів на консультації. Про готовність відвідати консультацію екстерн повідомляє особисто.

Індивідуальні консультації можуть відбуватися у формі діалогу, під час якого екстерн відповідатиме на різні запитання вчителя. Особливістю індивідуальної консультації є те, що екстерн має продемонструвати не лише знання з навчального предмета, а й навички усного мовлення. Однак екстерн рідко зустрічається з учителем і слухає відповіді однокласників. Відсутність мовленнєвої практики зумовлює певний психологічний дискомфорт, до того ж ситуацію ускладнює спілкування з учителем наодинці, неможливість почути реакцію аудиторії на свій виступ, отримати підказку тощо.

Найліпшими способами підготовки екстерна до консультації є:

 • проговорювання відповідей на запитання вдома перед дзеркалом;
 • залучення слухачів відповідей;
 • продумання плану відповіді.

Батьки чи товариші, які прослуховували відповідь, зможуть поділитися своїми враженням від почутого, надати поради, як триматися під час виступу, тощо. Завчасне продумування плану відповіді на кожне запитання, яке можуть поставити під час консультації, дасть екстерну змогу швидко і чітко пригадати вивчений матеріал віч-на-віч з учителем. До того ж варто врахувати, що чим більш розгорнуто відповідатиме екстерн, тим менше додаткових запитань виникне в учителя до нього.

Якщо екстерну складно висловлювати свої думки під час консультації усно, він має право дати відповідь на запитання письмово. Однак не варто взагалі відмовлятися від усного спілкування з учителем, оскільки у його процесі в екстерна формуються навички переборювати свою ніяковість, сміливо висловлювати власну думку. Під час спілкування екстерн імпровізує, відповідаючи на запитання, а не читає із зошита чи висловлює завчену відповідь напам’ять. Також екстерн учиться чітко відповідати на поставлене запитання, а не демонструвати загальний розвиток мовлення, під час відповіді дивитися у вічі тому, хто слухає, і розуміти реакцію на свої слова тощо.

Оцінювання навчальних досягнень екстерна

Залежно від поданих документів про освіту, бажання екстерна та наповненості Школи ми визначаємо кількість індивідуальних консультацій із кожного навчального предмета за навчальний рік або клас. Так, екстерну може бути запропоновано від 15-ти хвилин до 3-х годин індивідуальних консультацій.

Оцінювання рівня навчальних досягнень екстерна ми здійснюємо під час:

 • написання підсумкових контрольних робіт;
 • написання річної контрольної роботи;
 • проведення державної підсумкової атестації (для екстернів випускних класів).

Підготовка екстерна до контрольної роботи

У Школі протягом навчального року екстерн має написати декілька контрольних робіт із кожного навчального предмета. Відтак на їх основі він отримує оцінку з навчального предмета за семестр і рік.

Діагностична контрольна робота спрямована на визначення базового рівня знань із навчального предмета за попередні навчальні роки. Її проводить комісія в разі відсутності документа про наявний рівень освіти. Результати оцінювання, а також визначений рівень освіти екстерна комісія зазначає в протоколі.

Відтак екстерн має написати:

 • підсумкову контрольну роботу № 1, що охоплює навчальний матеріал за І семестр;
 • підсумкову контрольну роботу № 2, яка охоплює навчальний матеріал за ІІ семестр;
 • річну контрольну роботу, що замінює підсумкові контрольні роботи № 1 та № 2, екстерн виконує лише з деяких навчальних предметів.

Підсумкові (або річні) контрольні роботи пишуть усі екстерни. Завдання до цих контрольних робіт добирають такі, які є різними за рівнем складності, відповідають чинній програмі з кожного навчального предмета.

Напередодні написання контрольної роботи екстерн має переглянути записи в зошитах, читацьких щоденниках, програму самостійної роботи в «Путівнику екстерна», повторити визначення основних понять теми чи курсу відповідно.

Контрольні роботи екстернів із кожного навчального предмета, оформлені відповідно до вимог, учитель фіксує у відомостях обліку контрольних робіт під певним номером і передає на зберігання до архіву Школи. Термін зберігання контрольних робіт — 1 рік.

Державна підсумкова атестація

Державну підсумкову атестацію у письмовій формі складають екстерни 4-го, 9-го та 11-го класів. Так, екстерни 4-го класу складають державну підсумкову атестацію з таких навчальних предметів:

 • математика;
 • українська мова;
 • читання.

В основній школі екстерни 9-го класу складають іспити з таких навчальних предметів:

 • українська мова (диктант);
 • математика;
 • географія;
 • біологія;
 • гуманітарний предмет за вибором Школи у формі, визначеній Міністерством освіти і науки України.

Екстерни 11-го класу складають державну підсумкову атестацію з таких навчальних предметів:

 • українська мова (переказ);
 • історія України або математика;
 • один навчальний предмет за вибором екстерна у формі, визначеній Міністерством освіти і науки України.

Екстерни основної та старшої школи, які в поточному навчальному році не вивчали державної мови, замість атестації з цього навчального предмета можуть проходити атестацію з мови навчання.

За результатами державної підсумкової атестації на підставі рішення педагогічної ради Школи, зафіксованого в наказі директора, екстерн отримує свідоцтво про базову загальну середню освіту або атестат про повну загальну середню освіту.

Нагородження екстернів

Екстернів 5–8-х та 10-х класів, які мають високі досягнення (10–12 балів) у вивченні всіх навчальних предметів за відповідний навчальний рік, нагороджують похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

Екстернів, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох навчальних предметів (12 балів), нагороджують похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Її отримують переможці міжнародних, всеукраїнських, міських олімпіад, конкурсів і змагань.

Рішення про нагородження екстернів приймають на спільному засіданні педагогічної ради Школи та Ради Школ. Його затверджує своїм наказом директор Школи. Якщо екстерн підвищив результати річного оцінювання шляхом переатестації, він не має права бути нагородженим похвальними листом чи грамотою.

У Школі для розв’язання спірних питань, що виникають під час проведення річного та підсумкового оцінювання, створено апеляційну комісію. У разі незгоди екстерна, батьків або осіб, які їх замінюють, із результатами державної підсумкової атестації вони мають право оскаржити результати на загальних підставах.

Екстерни, які завершили навчання в основній школі і мають високий рівень навчальних досягнень (10–12 балів), отримують свідоцтво про базову середню освіту звичайного зразка. Відповідно до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584, екстерни, які пройшли атестацію за курс повної загальної середньої освіти, золотою та срібною медалями не нагороджуються.

Вплив сім’ї на навчання екстерна

Рівень навчальних досягнень екстерна багато в чому залежить від позиції його батьків. Здебільшого ставлення батьків до навчання дитини-екстерна значно різняться. Одні покладаються в усьому на Школу, вважають, що навчанням і вихованням мають займатися лише вчителі. Інші переконані, що вони теж повинні ходити зі своїми дітьми до Школи і якщо вчитель їм пояснить, як розв’язати завдання чи написати контрольну роботу, то вони зможуть це роз’яснити своїм дітям ліпше. Однак лише ті батьки, які ставлять перед собою виховні завдання, послуговуються методами і прийомами, що і вчителі, думають над тим, як вони можуть допомогти своїй дитині самоорганізуватися, допоможуть екстерну успішно навчатися.

Партнерські взаємини у навчанні важливі як для учнів підліткового віку, так і для учнів старшого шкільного віку. Проте в початковій та основній школі взаємодія батьків із дітьми у процесі навчання набуває особливого значення. Вони мають постійно контролювати навчальний графік екстерна, забезпечувати навчальною літературою, а також привчати до культури розумової праці. Саме батьки відповідають за те, що мають навчити своїх дітей такої практичної діяльності:

 • раціонально організувати режим розумової праці, вибудувавши певний графік роботи, і дотримуватися його;
 • систематично розв’язувати завдання;
 • точно, чітко, акуратно оформлювати записи в зошитах;
 • підтримувати порядок на робочому місці тощо.

Найважливіше значення для екстерна мають цінності та переконання батьків: якщо батьки відповідально ставляться до своєї роботи, як правило, вони прищеплюють таке ставлення до навчання і своїм дітям. Відповідно спершу потрібно навчити екстерна працювати систематично, користуватися навчальною літературою, правильно вести робочі зошити, писати і робити доповіді за рефератами (див. Додаток 3, 4, 5). Для цього, поки екстерн лише вчитися самостійно працювати, батькам необхідно стати для нього уважними і терплячими наставниками.

Додаток 1

Рекомендації учням щодо прийняття
рішення навчатися за екстернатною формою

Подумайте, чи зможете Ви самостійно вчитися без постійного контролю вчителя.

Сформулюйте власну мету навчання екстерном.

Обговоріть із батьками такі питання:

чи підтримують вони Ваш вибір і чи згодні взяти на себе часткову відповідальність;

якою мірою вони спроможні надати Вам методичну і моральну підтримку;

чи зможуть вони бути Вашими консультантами, асистентами та тренерами під час навчання та підготовки до атестації.

Ознайомтеся із системою навчання на екстернатній формі.

З’ясуйте особливості різних форм навчання у «Школі екстернів»:

 • екстернатна;
 • заочна
 • індивідуальна.

Прийміть остаточне рішення і подайте документи на розгляд до приймальної комісії.

Відвідайте практичного психолога.

За потреби складіть тест на визначення базового рівня знань і здатності до самостійної учбової діяльності.

Додаток 2

Зразок залікової книжки екстерна

ПІБ учня             

Проходить атестацію за програмою          класу

Настановча сесія: з 15 по 30 вересня 20     р.

Підсумкова сесія за І семестр:                              20     р.

Підсумкова сесія за ІІ семестр: з 10 по 20 травня 20     р.

Батьківський день: третя субота місяця о 12:00 год

Бібліотека працює в будні з 10:00 до 17:00

Приймальний день директора: вівторок з 14:00 до 17:00

Запис на консультацію до вчителя: 0 (44) 257-10-28 (секретар)

Індивідуальний навчальний план екстерна                             класу

Предмет

Призначено годин

Призначення за місяцями

І семестр

ІІ семестр

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

å
сем

І

ІІ

IІІ

ІV

V

å
сем

å
рік

Українська мова

Читання

Математика

Іноземна мова

Я і Україна

Основи здоров’я

Художня праця

Образотворче мистецтво

 

Розклад індивідуальних консультацій

Предмет

Учитель

Дні і години консультації

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

субота

Українська мова

Читання

Математика

Іноземна мова

Я і Україна

Основи здоров’я

Художня праця

Образотворче мистецтво

Предмет                                                                                          Учитель                                                                

 

Назва заходу

Дата

Навчальні теми

Навчальні
досягнення

Підпис

Консультація № 1

Консультація № 2

Консультація № 3

ПКР № 1

ПКР № 2

Навчальні досягнення: І семестр                                                                                балів    

                                             ІІ семестр                                                              балів    

                                             Підсумкова                                                           балів    

Програму виконано        

Учитель:                                                                                          (підпис)  

Додатки 3–5 — у повній версії публікації.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді