Курси підвищення кваліфікації медичних сестер закладів загальної середньої освіти

Медичні сестри закладів загальної середньої освіти можуть підвищувати свою кваліфікацію при установах післядипломної освіти як медичного, так і педагогічного напрямів. Та доречніше це здійснювати в установах педагогічного напряму, де обов’язково врахують особливості професійної діяльності медичних сестер закладів загальної середньої освіти

Підвищення кваліфікації медичних сестер є складовою їхньої підготовки до атестації та обов’язковою умовою для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій.

За пунктом 1.5 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затв/ наказом МОЗ України від 23.11.2007 № 742, атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії підлягають особи, які, зокрема, закінчили протягом останніх п’яти років у закладі (підрозділі) післядипломної освіти курси підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою (КПК).

Тож серед кваліфікаційних вимог до посади медичної сестри закладу загальної середньої освіти у посадових інструкціях зазвичай передбачають обов’язкове підвищення кваліфікації.

Організація курсів підвищення кваліфікації

У 2017/2018 навчальному році КПК освітян і медичних сестер столиці здійснюють за накопичувальною кредитно-модульною системою (ECTS).

Навчальні модулі (50% від загальної кількості) обирає сам педагог відповідно до власних потреб та запитів навчального закладу.

Навчальний процес на курсах складається з таких частин:

 • фахова

⇒ очна форма навчання, зміст якої відповідає основному педагогічному навантаженню педагога

триває 5 днів
(понеділок-п’ятниця)

 • вибіркова

⇒ у формі лекцій, тренінгів, майстер-класів, подіумних дискусій

проводять у другій половині дня

Електронна реєстрація на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017/2018 навчальний рік відбувається в два етапи:

 • на фахову частину курсів

з 28 серпня по 11 вересня 2017 року

 • на заходи вибіркової частини

розпочалася 29 серпня 2017 року й триває до повного завершення курсів підвищення кваліфікації

Особливістю цьогорічних курсів підвищення кваліфікації є самостійна реєстрація слухачів курсів на заходи вибіркової частини курсів.

Реєстрація на фахову частину курсів, як і раніше, є функцією відповідальних осіб від навчальних закладів через електронні кабінети.

Реєструвати тему випускної роботи не потрібно: слухач самостійно її узгодить із куратором курсів у перший день навчання на фаховій частині

Форми навчання на курсах підвищення кваліфікації

Слухачі мають змогу обирати різні форми навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Очна форма навчання

Побудована на принципі особистого спілкування слухача курсів і викладачів в ході лекцій та семінарських занять в установленому розкладом обсязі. Вважають, що саме так максимально розширюються і зміцнюються знання слухачів. На самостійне вивчення відводять зовсім небагато тем, причому не найважливіших.

Слухачі курсів зобов’язані щодня бути присутніми на заняттях (не враховуючи вихідних днів), і не пропускати їх без поважної причини.

Термін навчання — від 2 до 6 тижнів, залежно від обраної  спеціальності.

Заочне навчання

Це вид навчання, що поєднує риси самонавчання та очного навчання (періодичне відвідування занять на КПК).

Характеризується фазністю:

 • у першу фазу відбувається отримання бази знань, навчальної літератури та її вивчення (настановча сесія)
 • у другу — проводиться перевірка засвоєного матеріалу (виконання і захист випускної роботи).

При цьому ці фази помітно віддалені одна від одної за часом (звичайно від декількох тижнів до місяця).

Дистанційне навчання

Сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки), до тих, хто навчається (слухачів).

Основними принципами дистанційного навчання є:

 • інтерактивна взаємодія у процесі
 • надання слухачам можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу
 • консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності.

Дає змогу навчатися на відстані, за відсутності викладача.

Планування навчання на курсах

Освітня програма підвищення кваліфікації медичних сестер ЗНЗ розрахована на 180 аудиторних годин та включає:

 • лекції, індивідуальні консультації, круглі столи
 • тренінгові методи навчання з використанням комп’ютерних технологій
 • відвідування вибіркових заходів (занять, круглих столів, дискусій, семінарів, екскурсій тощо)
 • роботу в бібліотеці та залі електронних ресурсів
 • опрацювання дистанційних модулів за місцем проживання.

Освітньо-професійні програми для медсестер

На курсах представлена освітньо-професійна програма «Організація медичного обслуговування учнів у закладах загальної середньої освіти». Вона містить такі змістові модулі:

 • Медичне обслуговування учнів та оздоровча робота у закладі загальної середньої освіти
 • Актуальні питання інклюзивної освіти
 • Організація та проведення профілактичних щеплень учнів закладів загальної середньої освіти
 • Психофізіологія дітей шкільного віку
 • Профілактика СНІДу та формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей і підлітків
 • Санітарно-гігієнічні аспекти організації навчально-виховного процесу та умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти.

Що у змістових модулях програми

Завдання

Теми

«Медичне обслуговування учнів та оздоровча робота в закладі загальної середньої освіти»

 • підвищення рівня психологічної компетентності
 • поглиблення відповідних знань з фаху
 • практична та загальнокультурна підготовка старшої медичної сестри закладу загальної середньої освіти

 • Порядок медичного обслуговування дітей
 • Організація роботи медичного кабінету
 • Обов’язки медичних сестер
 • Оформлення документації

«Актуальні питання інклюзивної освіти»

 • удосконалення знань стосовно впровадження інклюзивної освіти
 • визначення шляхів подолання труднощів

 • Інклюзивна освіта як модель соціального устрою
 • Діти з особливими освітніми потребами
 • Проблеми родинного виховання дітей з особливими освітніми потребами
 • Батьки та інклюзія
 • Оцінювання та розроблення індивідуальної програми розвитку (ІПР)
 • Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання

Кожен слухач курсів підвищення кваліфікації виконує випускну роботу, тему якої можна:

 • обрати із запропонованих
 • запропонувати власну.

Тему випускної роботи слухач узгоджує із куратором курсів у перший день навчання на фаховій частині. Виконану роботу надсилають (здають) куратору курсів.

Урахування потреб шкільних медичних сестер

Під час організації курсів важливо орієнтуватися на потреби медичних сестер закладів загальної середньої освіти. Тому для вдосконалення організації і змісту курсів проводять вхідне та вихідне анкетування.

Проходячи курси в установі післядипломної освіти педагогічного напряму, медичні працівники поглиблюють свої знання у вузькій, специфічній сфері, що орієнтована на роботу з дітьми шкільного віку.

За матеріалами Олени ПОЛЯКОВОЇ,
викладача кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти
Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченказміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді