Аналітичні довідки в дошкільному закладі

У системі внутрішнього контролю свою роль відіграє аналізування та узагальнення результатів, отриманих під час перевірки. Саме їх і відображають в аналітичній довідці — одному з основних документів у системі внутрішнього контролю діяльності навчального закладу

Аналітична довідка є:

 • різновидом внутрішньої довідки
 • службовим документом, що містить об’єктивні факти щодо діяльності навчального закладу, на основі якого приймають управлінські рішення.

Від якості створення цього документа, об’єктивного відображення в ньому отриманих результатів перевірки значно залежить підвищення якості освітнього процесу.

За підсумками контролю, висвітленими в аналітичній довідці, керівник навчального закладу видає наказ, у якому йдеться про вироблення способів усунення недоліків та терміни їх усунення.

Після проведення контролю керівник дошкільного навчального закладу, вихователь-методист або інший працівник, який проводив контроль, аналізує та підсумовує отримані результати. Насамперед з’ясовують такі питання, як-от:

 • досягнення мети та завдань контролю
 • дотримання термінів проведення контролю
 • методи і форми контролю
 • дотримання плану організації контролю.

Структура аналітичної довідки

Зазвичай аналітична довідка має три частини:

 • преамбула
 • аналітична
 • підсумкова.

Кожну частину довідки пишуть відповідно до нормативних документів та методичних рекомендацій, що стосуються питання контролю.

Преамбула

У цій частині довідки зазначають такі відомості:

 • об’єкт чи напрям контролю
 • підстава проведення контролю
 • мета і завдання контролю
 • терміни проведення контролю
 • обсяг виконаної роботи
 • джерела отриманої інформації
 • кількість відвіданих занять тощо.

Аналітична частина

Тут наводять розгорнуту і конкретну інформацію щодо фактів, отриманих під час проведення контролю.

Дані можна оформити у вигляді таблиць.

Слід дотримуватися послідовності, логічності та чіткості викладу інформації. Висвітлені факти мають:

 • відповідати реальному стану речей, зафіксованому під час спостереження та вивчення результатів освітньої діяльності
 • містити кількісні та якісні показники
 • випливати із усебічного вивчення контрольованого об’єкта.

Зауважте!

Факти, виявлені та зафіксовані в аналітичній частині довідки, мають бути детально проаналізовані з тим, щоб зробити певні висновки.

Необхідно об’єктивно оцінити отримані результати контролю, надати рекомендації та висловити пропозиції щодо подолання виявлених недоліків.

Узагальнювальна частина

В узагальнювальній частині бути:

 • рекомендації тим чи тим працівникам щодо поліпшення їхньої діяльності
 • пропозиції конкретних заходів на усунення виявлених недоліків.

З інформацією, поданою в аналітичній довідці, ознайомлюють педагогічний колектив під час засідання педагогічної ради. На ньому педагоги обговорюють кожен виявлений недолік, аналізують його причинно-наслідкові зв’язки та отримують рекомендації щодо подолання виявлених негативних показників в освітньому процесі.зміст

Сертифікація в системі базової освіти