Система оздоровчої роботи в дошкільному закладі

Оздоровлення дітей у дошкільному закладі відбувається не лише в оздоровчий період. Це — системна робота. Спершу окреслимо її складові, а потім — хто що робить

Серед завдань дошкільних навчальних закладів — створити якнайсприятливіші умови для:

 • нормального фізичного розвитку дитячого організму
 • підвищення опірності інфекціям
 • поступового та систематичного загартування
 • зміцнення й збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.

Вихідні та робочі 2020

До завдань оздоровчої роботи підходять:

 • комплексно

 • здоров’я — поняття комплексне, що характеризується рівнем нервово-психічного, фізичного, функціонального розвитку й опірністю організму
 • оздоровлення спрямоване на поліпшення показників усіх характеристик дитячого організму
 • системно

 • комплекс оздоровчих заходів проводять в усіх вікових групах протягом року
 • індивідуально

 • при проведенні всіх видів оздоровчої роботи зважають на стан здоров’я кожної дитини
 • інтегровано

 • за взаємодії всі фахівців ДНЗ враховують взаємозв’язок і взаємозалежність усіх компонентів оздоровчої системи:

– медичного

– педагогічного

– психологічного

Така робота не буде ефективною без постійного аналізу та ухвалення рішень задля коригування/розвитку напрямів діяльності. У цьому допомагає моніторинг — систематичне відстеження ефективності оздоровчої роботи в ДНЗ за всіма характеристиками.

Медико-педагогічний контроль

Складові системи оздоровчої роботи

Система оздоровчої роботи охоплює всі сторони оздоровчо-освітнього процесу навчального закладу.

Три компоненти системи оздоровчої роботи

 • медичний

 • комплекс гігієнічних заходів на профілактику захворювань у дітей
 • лікувальні заходи за допомогою медичного обладнання спеціальних кабінетів, наприклад:

– інгаляторію

– спелеокімнати

– масажу

– зали лікувальної фізкультури

– фітобару

 • педагогічний

 • комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів задля зміцнення здоров’я й гармонійного фізичного розвитку
 • забезпечення раціональної організації освітнього процесу
 • здоров’язберігальні технології
 • звертання до медичних і психологічних рекомендацій
 • дотримання повітряного й світлового режимів у приміщеннях
 • використання дидактичних посібників
 • урахування індивідуальних особливостей здоров’я дітей
 • використання меблів відповідно до антропометричних показників дитини, правильне їх розміщення
 • контроль за поставою дітей
 • відповідність кількості й тривалості занять віковим нормам
 • відповідність обсягу й змісту навчальних навантажень віковим психофізичним можливостям дітей
 • звернення до фізкультхвилинок, ігрових та рухових елементів
 • раціональне поєднання різних видів діяльності дітей
 • створення сприятливої психологічної атмосфери на заняттях
 • застосування методів навчання, адекватних віковим можливостям та індивідуальним особливостям дітей
 • індивідуальний підхід до дітей з різними типологічними особливостями нервової системи та рівнем здоров’я
 • психологічний

 • комплекс заходів психологічної допомоги дітям, їхнім батькам, педагогам
 • дітям допомагають долати стреси
 • сприяють стану емоційного комфорту в спілкуванні з вихователем та однолітками
 • педагогів і батьків консультують задля підвищення рівня психологічних знань, сприяння емоційно-соціального благополуччю, стресостійкості

Фізкультурно-оздоровча робота

Основна і найперша сходинка до зміцнення дитячого організму, до підвищення опірності захворюванням — робота з фізичного розвитку дітей.

Традиційні заняття у спортивній залі — обов’язкові в системі фізкультурно-оздоровчої роботи.

У будь-яку пору року одне з занять неодмінно проводьте на свіжому повітрі. А щоб дітям завжди було цікаво, використовуйте різні ігри та ігрові прийоми з помірним і тонізувальним психофізичним навантаженням.

Діти полюбляють спортивні свята й розваги.

Спільна організація оздоровчої роботи

За реалізації системи оздоровчої роботи важливо скоординувати діяльність усіх працівників ДНЗ.

У кожного моє бути план спільної роботи за темою.

Інструктор з фізкультури

Особливу увагу приділяє:

 • тренуванню кардіо-респіраторної системи
 • розвитку фізичних якостей, характерних віку

– загальної витривалості

– швидкісно-силових якостей

– спритності

– координації рухів тощо.

Для цього використовують:

 • спортивні вправи
 • елементи спортивних ігор
 • ритміку
 • біг різної інтенсивності
 • заняття на тренажерах.

І обов’язково поєднують усе це із загартовуванням.

Задля індивідуального підходу в процесі фізичного виховання інструктор з фізичної культури спільно з медсестрою і практичним психологом заповнюють «Індивідуальну карту рухового розвитку дитини».

До організації рухової активності інструктор з фізкультури разом із медичним персоналом складає «Модель рухового режиму» для кожної вікової групи.

Медичні працівники

Медперсонал має періодично оцінювати ефективність оздоровчої роботи, яку узгоджено проводять фахівці у кожній віковій групі й у цілому в дошкільному закладі. Для цього аналізують:

На основі цих відомостей розробляють комплекс медичних рекомендацій для дітей з огляду на діагностичні дані.

Аби враховувати індивідуальні особливості вихованців та прогнозувати результати оздоровчої роботи, медична сестра на початку та наприкінці навчального року може заповнювати таблицю «Характеристика структури захворювань у віковій групі дітей». Її  використовують у роботі педагоги вікових груп.

Якщо у штатах ДНЗ передбачена посада лікаря-педіатра, то він:

 • бере участь в організації та проведенні оздоровчої роботи, аналізує її ефективність
 • ухвалює рішення щодо використання медичних технологій
 • відстежує стан здоров’я кожної дитини з моменту її прийому до ДНЗ
 • розроблює індивідуальні рекомендації для педагогів щодо оздоровлення й нормування розумових і фізичних навантажень дітей.

Хто й за що відповідаєзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді