Тривалiсть вивчення професiйної дiяльностi педагогiчного працiвника та правомiрнiсть вимоги готувати додатковi матерiали до атестацiї

Педагогiчного працiвника, який атестується, ознайомили з планом вивчення його професiйної дiяльностi. Вiдповiдно до цього плану вiдвiдування урокiв та позакласних заходiв триватиме протягом першого семестру. Скiльки має тривати вивчення професiйної дiяльностi i чи має право адмiнiстрацiя навчального закладу вимагати звiт про роботу в мiжатестацiйний перiод?

Правильним у цiй ситуацiє є лише те, що адмiнiстрацiя навчального закладу ознайомила педагогiчного працiвника з планом вивчення його професiйної дiяльностi. І вiдвiдування урокiв педагогiчного працiвника, що вiдбуватиметься протягом семестру, i вимога пiдготувати звiт про роботу в мiжатестацiйний перiод — неправомiрнi.

Чому так?

Тривалiсть вивчення професiйної дiяльностi педагогiчного працiвника безпосередньо перед його атестацiєю має бути обмежена значно коротшими термiнами. Як свiдчить досвiд, вивчати професiйну дiяльнiсть слiд не довше нiж один мiсяць. Інакше це вiдволiкає педагогiчного працiвника вiд виконання його безпосереднiх обов’язкiв.

Щодо вимоги пiдготувати звiт про роботу в мiжатестацiйний перiод, то це не передбачено жодним нормативно-правовим документом. (далi — Типове положення), не надає права атестацiйним комiсiям вимагати у педагогiчного працiвника будь-яких документiв про його роботу.

Натомiсть у визначено, що педагогiчний працiвник має право подавати до атестацiйної комiсiї матерiали, якi пiдтверджують його професiйний рiвень та належне виконання посадових обов’язкiв.

Сертифікація в системі базової освіти