Визначення термiнiв «благодiйна дiяльнiсть», «меценатська дiяльнiсть» i «спонсорство»

Теми:
Яка рiзниця мiж поняттями «благодiйна дiяльнiсть», «меценатська дiяльнiсть» i «спонсорство»?

З 3 лютого 2013 року набув чинностi (далi — Закон № 5073). У цьому законi значно розширено визначення термiнiв.

Внутрішній контроль роботи закладу: ПРИКЛАД РОБОТИ

Зокрема, дано визначення термiна «бенефiцiар». Цей термiн вживається у значеннi набувача благодiйної допомоги (фiзичної особи, неприбуткової органiзацiї або територiальної громади, будь-якої юридичної особи), що одержує допомогу вiд одного чи кiлькох благодiйникiв для досягнення цiлей, визначених цим Законом. Тобто термiн «бенефiцiар» прийшов на замiну термiна «набувачi благодiйної допомоги» (фiзичнi та юридичнi особи, якi потребують i отримують благодiйну допомогу). Будь-якi бюджетнi установи, що потребують i отримують благодiйну допомогу, можуть бути бенефiцiарами благодiйних органiзацiй.

визначає i такi термiни, як «благодiйна дiяльнiсть» та «меценатська дiяльнiсть». Пiд термiном «благодiйна дiяльнiсть» слiд розумiти не добровiльну безкорисливу дiяльнiсть благодiйних органiзацiй, а добровiльну особисту та/або майнову допомогу, що не передбачає одержання благодiйником прибутку, а також без сплати будь-якої винагороди або компенсацiї благодiйнику вiд iменi або за дорученням бенефiцiара.

Термiн «меценатська дiяльнiсть» визначено, як благодiйна дiяльнiсть у сферах освiти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки i наукових дослiджень, яку здiйснюють у порядку, визначеному цим законом та iншими законами України. У пояснено, що меценатська дiяльнiсть — це пiдготовка чи пiдтримка благодiйних заходiв, пов’язаних iз створенням, вiдтворенням чи використанням у встановленому законодавством порядку творiв та iнших об’єктiв права iнтелектуальної власностi, зокрема благодiйних гастрольних заходiв, за умови забезпечення вiльного доступу до таких заходiв.

Увага!

Водночас заходи, пов’язанi з рекламою (крiм соцiальної реклами), виборчою агiтацiєю, а також з вiдтворенням чи використанням комерцiйних (фiрмових) найменувань, торговельних марок (знакiв для товарiв i послуг) i промислових зразкiв, якi охороняються у встановленому законом порядку, меценатством не визнаються

Слiд звернути увагу на те, що не дає визначення термiна «спонсорство». Отже, вiдтепер добровiльна матерiальна, фiнансова, органiзацiйна та iнша пiдтримка фiзичними та юридичними особами набувачiв благодiйної допомоги, тобто бенефiцiарiв, з метою популяризацiї виключно свого iменi (найменування), свого знака для товарiв i послуг, законодавством не передбачена.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді